Menu

Náš Facebook

Počet návštev: 1227766

O škole

História školy

NAJCENNEJŠÍ DAR PRE SMIŽANY ...

Život je neustála zmena. Ak robíme iba to, čo robíme vždy, dostaneme len to, čo sme už mali. Smižančanom sa podarilo urobiť viac.V roku 2004 využili možnosť, ktorá sa im naskytla vďaka rodákovi Dr.Ing.Deziderovi Eugenovi Slavojovi – Štrauchovi žijúcemu v San Franciscu. Svoje finančné úspory investoval do umeleckého vzdelávania detí a mládeže v najväčšej obci na Slovensku v Smižanoch. Keďže pán Štrauch je toho názoru, že hudba a vôbec umenie, okrem toho, že pôsobí ako liek a ovplyvňuje zdravie človeka, má praktické spoločenské uplatnenie v zmysle spríjemnenia si života a radosti z neho. Takto pripravený  mladý človek sa dokáže uplatniť kdekoľvek vo svete, lebo svojou estetickou pripravenosťou si ľahšie osvojuje pozitívne medziľudské vzťahy. Je to ten najlepší darček, pretože je určený mladým ľuďom a tým sa táto hodnota preukáže nielen v prítomnosti, ale aj v budúcnosti.

Keď navštívite obec Smižany  a  neďalekú nádheru v Slovenskom raji, určite si okrem tradičných ulíc s rodinnými domami, účelovými  budovami a zariadeniami, základnými a materskými školami, športovým areálom všimnete centrum s námestím, na  ktorom za posledné obdobie po demolácii starých domov, vyrástli novodobé moderné architektonické skvosty akými sú napr. radnica, polyfunkčné domy, penzióny či Art school. Hneď vedľa farského kostola sa týči netradičná škola, ktorá má dva názvy, základná umelecká a Art school. Prvý názov je čisto slovenská legislatívna  záležitosť, ktorá pomenúva názov a druh školy, či školského zariadenia. Druhý názov má omnoho dôležitejší a krajší význam. Pôvod je v Amerike a oslovuje všetkých, ktorí majú zmysel pre krásu a umenie.

   Pred pár  rokmi vznikla úžasná myšlienka dvoch rodákov. Jeden je smižančan a druhý žije v San Francisku. Rozhodli sa postaviť dom umenia pre mládež v obci. Ibaže jeden kultúrny dom v obci už stojí a jeho využitie je v značnej miere obmedzené, hlavne finančne. Myšlienka sa stala realitou. V roku 2004 bola daná do užívania ďalšia budova obyvateľom. Nie síce ako dom umenia, ale  škola, ktorá má za úlohu estetické formovanie človeka, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva, podpora súčasných umeleckých prejavov, ako aj rozvoj kultúry vo všeobecnosti.

      Odjakživa som mala kladný vzťah k umeniu a práve v smižianskych školách a na kultúrnych podujatiach som zistila, aké krásne piesne, tance a zvyky mali naši predkovia. Ako učiteľka v základnej škole a počas dvadsať ročného pôsobenia vo folklórnom súbore Čačina v meste Spišká Nová Ves som k umeniu nadobudla pozitívny postoj, hlavne k folkóru a ľudovým tradíciám. No zistila som, že o chvíľu nebude s kým udržiavať tieto tradície. Tak som sa za 30 rokov svojej pedagogickej praxe snažila ako učiteľka a neskôr ako riaditeľka málotriednej základnej školy v Odoríne zakomponovať tradičnú slovenskú kultúru a udržiavanie zvykov do vyučovacieho procesu a neskôr aj do kultúrnych programov, ktoré som po vyučovaní so žiakmi nacvičovala pre širokú verejnosť. Keď sa mi naskytla príležitosť rozvíjať mladé talenty nie po vyučovaní, ale vrámci výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole, pochopila som, aké náročné poslanie som na seba v tejto dobe  a v tejto modernej obci prevzala.

      Základnú umeleckú školu (ďalej ZUŠ) zriadila obec v zmysle § 19 ods.2 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dňa 1.9.2004 vydal zriaďovateľ Obec Smižany zriaďovaciu listinu č.1595/2004 v zmysle § 22 ods.1 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe zaradenia základnej umeleckej školy do siete. ZUŠ bola do decembra 2008 rozpočtovou organizáciou bez právnej subjektivity hospodáriaca s majetkom, ktorý je vo vlastníctve obce Smižany, a ktorú  finančne zabezpečuje v súlade s § 5 zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v súlade so zákonom 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.597/2003Z.z.zo 6.11.2003 o financovaní  ZŠ, ŠŠ a školských zariadení  v znení neskorších predpisov a zákon 596/2003 Z.z. o  štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov , v znení neskorších predpisov. Od 1.1.2009 sa škola stala právnym subjektom. Poslanie a hlavné úlohy školy vyplývajú z § 33a zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o doplnení niektorých zákonov. Základná umelecká škola poskytuje odborné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium v učebných a v študijných odboroch na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu, pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým a umelecko – pedagogickým zameraním. Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk. Škola sa začala rozrastať nielen počtom žiakov, či pedagógov, ale z roka na rok sa zvyšuje jej umelecká úroveň.

POČTY ŽIAKOV V ZUŠ ZA OBDOBIE OD ROKU 2004 - 2019

                                  2004/2005 - 290 žiakov

                                  2005/2006 - 380 žiakov

                                  2006/2007 - 460 žiakov

                                  2007/2008 - 497 žiakov

                                  2008/2009 - 508 žiakov

                                  2009/2010 - 526 žiakov

                                  2010/2011 - 546 žiakov

                                  2011/2012 - 578 žiakov

                                  2012/2013 - 578 žiakov

                                  2013/2014 - 543 žiakov

                                  2014/2015 - 497 žiakov

                                  2015/2016 - 523 žiakov

                                  2016/2017 - 562 žiakov

                                  2017/2018 - 590 žiakov

                                 2018/2019  - 616 žiakov

                                 2019/2020  - 623 žiakov

 

 Vždy sa treba aspoň pokúsiť o splnenie  všetkých svojich snov a možno sa to podarí tak, ako sa to podarilo zakladateľom našej ,,Art school“.

 

                                                                                                                  Mgr. Marcela Maniaková - riaditeľka školy

 

Dr.Ing.Dezider Eugene Slavoj – Štrauch - darca školy 

 (*22.6.1914 †17.3.2012) zememeračský inžinier, univerzitný profesor v San Franciscu  

       Dr.Ing.Dezider Slavoj – Štrauch sa narodil roku 1914. Jeho rodičia bývali na Kukučínovej ulici č.3 v Smižanoch. Gymnázium absolvoval v Spišskej Novej Vsi, vysokú školu odbor zememeračstva ukončil v Prahe a postgraduálne štúdium leteckej topografie zavŕšil vo Švajčiarsku. Po dosiahnutí potrebnej praxe a teoretickom štúdiu mu bol udelený doktorát vo Viedni. Ako deodet pracoval v Bratislave a v Piešťanoch. V roku 1950 odišiel z Československa. Päť rokov pracoval v Austrálii a potom sa natrvalo usadil v USA, v San Francisku. Prednášal na vysokých školách v Bratislave, Melbourne, Honolulu, Berkeley, Fresne a v San Francisku. Zapájal sa do verejného života a do činnosti odborných aj záujmových spolkov. Ako gymnazista bol zakladajúcim členom slovenského skautingu v Smižanoch, neskôr členom Sokola v Prahe. Prispieval do rôznych časopisov. Veľmi si želal, aby mládež mala záujem o spoločné podujatia a aby si každý našiel primeraný predmet záujmu.

      ,,Každý mladý človek by mal vedieť hrať na nejaký hudobný nástroj, ovládať základy tanca a slušne, v súlade s kresťanskou morálkou, sa zabávať.“  (Štrauch, 2003) Toto je odkaz človeka, ktorý daroval Smižanom nádhernú budovu Art School, ako priestor pre vzdelanie a duchovný rozkvet mládeže. 

       ,, Buďte vzdelaní, radujte a zabávajte sa ! “ (Štrauch, 2003)  Ako 88 ročný sa pán Štrauch na návšteve svojej sestry v Smižanoch stretol s bývalým starostom pánom Ing. Ladislavom Vranom u pána Holíka na Kukučínovej ulici, bývalého správcu nadácie Dezidera Eugena Slavoja - Štraucha. Práve bol na ceste loďou okolo sveta,  od ktorej sa pred jej ukončením na chvíľu odchýlil na Slovensko. Dňa 28.4.2002 na návšteve u Ing.Vranu  počas rozhovoru o známych rodákoch ako bol napr.Štefan Hoza, s ktorým sa stretával počas štúdia v Prahe, Ján Nálepka, Pavol Grečko (Ľuboslav Kvetov) atď. sa bývalý starosta zmienil o svojom nesplnenom sne - výstavbe budovy pre mládež v obci. Pán Štrauch ho osobne pozval do San Franciska a chcel od bývalého starostu obce pána Vranu nejaké návrhy o budove, keďže je stavbár. Za jeho pôsobenia sa totiž  vybudovala nádherná radnica a neskôr aj nové radničné námestie, ktoré sa pánovi Štrauchovi veľmi páčilo. O rok na to sa začala výstavba novej školy na námestí pri kostole. V roku 2003 vydal Ing.Ladislav Vrana v spolupráci s miestnym odborom Matice Slovenskej v Smižanoch a spolkom priateľov Spiša v Bratislave knižnú publikáciu o Deziderovi Slavojovi-Štrauchovi pod názvom ,,Našinec vo svete“. V nej nájdeme články o prvej návšteve po rokoch  v Smižanoch, čriepky z mladosti, spomienky na udalosti pred koncom vojny, cesty za prácou a život v Amerike i úryvky z prednášok dr.Ing.D.E.Slavoja a vyznanie nebohej manželke Viere Slavojovej, ktorú dal pochovať do rodinnej krypty v Spišskej Novej Vsi. Od roku 2004 sa pán Dezider Štrauch neustále zaujímal o dianie v škole, tešil sa z úspechov žiakov i pedagógov. Pravidelne podporoval školu aj nemalými finančnými, či materiálnymi darmi. 10. októbra 2006 osobne navštívil  školu a zapísal sa aj do kroniky školy. Pri tejto príležitosti mu starosta obce Smižany Ing. Michal Kotrady odovzdal  "CENU ŠTEFANA HOZU", ktorú udeľuje obec významným osobnostiam Smižian. Túto cenu získal pán Dezider za rozvoj umeleckého vzdelávania mládeže v obci Smižany. Tá mu bola udelená pri príležitosti 100. výročia narodenia Štefana Hozu. Štefan Hoza (* 20. október 1906, Smižany - † 6. apríl 1982, Bratislava) operný spevák (tenor), libretista, dramaturg, režisér, hudobný publicista a historik, pedagóg, herec, zberateľ ľudových piesní.

Dňa 17.3.2012 nás navždy opustil.  

CENA DUŠANA JURKOVIČA 2004

Spolok architektov Slovenska  a medzinárodná porota pre udelenie Ceny Dušana Jurkoviča udelili 8.12.2004 v galérii architektúry SAS v Bratislave na Panskej ulici cenu Dušana Jurkoviča  za rok 2004 hlavnú cenu Dušana Jurkoviča Dušanovi Burákovi, Michalovi Burákovi a Ctiborovi Reiskupovi za dielo Základná umelecká škola v Smižanoch, ktorú si osobne prebrali autori projektu a diela ZUŠ Architektonické štúdio ATRIUM, Letná  40, Košice ako aj pán Dezider Štrauch osobne.

 

ART SCHOOL Smižany medzi najkrajšími stavbami sveta .....

 

 

 

V roku 2009 bol vydaný „The Phaidon atlas of 21 st century world architecture“

(Atlas sveta 21. STOROČIA architektúry), v ktorom je na strane 552 a na mape spolu s Maďarskom a Rumunskom  ako jediný zástupca slovenských projektov architektonických skvostov  sveta zobrazená a uvedená Základná umelecká škola pod názvom ako  „Art schol zo Smižian“

Obsahuje:    1,037 Buildings  - budov                

                        653 Architects  - architektov

                        6 geographical  Regions  -  zemepisných oblastí

                        89 Countries - krajín

                     4,600 colour imagines – farebných predstáv

                       50 specially commissioned maps – špeciálnych máp

                       2,100 line drawins - perokresieb

                       800 pp - strán

                        6,6 kg - hmotnosť

 Pri príležitosti 5. výročia otvorenia ZUŠ v Smižanoch 18. 12. 2009 venoval Ing. Arch. Dušan Burák, Architektonické štúdio ATRIUM Košice, obci Smižany SVETOVÝ ATLAS ARCHITEKTÚRY 21. STOROČIA. Jej rozsah a rozmery sú úctyhodné: Obsahuje 4600 farebných vyobrazení, 2100 výkresov; kniha má 800 strán, váži 6,6kg, rozmery sú  45×31×6 cm. Predstavuje vyše tisíc najvynikajúcejších architektonických prác postavených po roku 2 000 na celom svete. Obsahuje práce medzinárodne uznávaných architektov. Zahrňuje všetky typy stavieb od najmenších rodinných domov, ateliérov a kioskov po najväčšie múzeá, letiská a líniové stavby. Každý projekt bol vybraný tímom znalcov v odbore svetovej architektúry s prispením špecialistov každého regiónu. Z 10 000 posudzovaných stavieb bolo vybratých 1 000 zo všetkých svetadielov, z 86 štátov. Medzi nimi je aj základná umelecká škola, ako jediná zo Slovenska. Je jej vyhradená strana 552; okrem popisu sú doložené štyri vyobrazenia. Pohľad na školu od potoka s kostolom v pozadí, interiér hlavnej haly, severná fasáda – pohľad z námestia a pôdorys s rezom budovou.

Keď idete okolo ZUŠ, spomeňte si, že patrí medzi 1000 najkrajších stavieb 21.storočia.
 

 

V roku 2019 bolo škole odovzdaných 7  nových učební pre individuálne vyučovanie hudobného odboru a priestory pre administratívu školy, ktoré sa podarilo postaviť vďaka finančným prostriedkom  z dedičstva aTrastu Dezidera Štraucha. Vďaka tomu má dnes škola rozlohu 1392 m2.

 

 

   

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Námestie M. Pajdušáka 2,
    053 11 Smižany

    Zriaďovateľ:
    Obec Smižany
  • +421 53 4297990

Fotogaléria