Menu

Divadelný súbor "Len Tak..."

Vzdelávací obsah študijného zamerania LDO je členený do dvoch vzájomne previazaných oblastí Interpretácia a tvorba a Recepcia a reflexia, a je tvorený očakávanými výstupmi s dôrazom na ich praktické využitie. Základným princípom uplatňovaným vo výučbe je rozvoj žiakovej schopnosti vnímať, vytvárať a oznamovať v čase a priestore ľudské vzťahy a rokovania pri vzájomnom prepojení výrazových prostriedkov ďalších druhov umenia (napr. literárneho, výtvarného, ​​hudobného). Hlavným vzdelávacím obsahom študijného zamerania dramaticko  - slovesného oddelenia sú predmety dramatická hra, scénická tvorba, pohyb, prednes, hudobná a hlasová príprava, ktoré integrujú kultúru hovoreného prejavu, základy pohybového vyjadrovania, pohybový prejav ako schopnosť priestorového cítenia, kolektívne umeleckú tvorbu. Ťažiskom výučby je práca v kolektíve smerujúca od spontánneho detského dramatického prejavu k zvládnutiu schopnosti samostatne, osobitne, prirodzene a pritom kultivovane sa vyjadrovať v sociálnej i umeleckej komunikáciu (hlasom, pohybom, gestami, písaným slovom či prejavom). Pri výučbe sa dbá na kultúru prejavu a na tvorivé uplatňovanie základných výrazových prostriedkov pre komunikáciu. Vzdelávanie na I. stupni základného štúdia je zamerané na rozvíjanie individuálnych dispozícií žiakov. Vzdelávanie na II. stupni základného štúdia kladie dôraz na praktické uplatňovanie získaných zručností a hlbší rozvoj záujmov žiakov. Štúdium pre dospelých umožňuje záujemcom o dramatické umenie ďalší rozvoj v metodicky fundovane prostredí. vzdelanie získané v dramatickom odbore žiaci môžu využiť v tých oblastiach ľudskej činnosti, v ktorých sa uplatní nevyhnutné špecifické komunikačné zručnosti a vysoká miera empatie. dramatický odbor poskytuje spoľahlivý základ aj pre ďalšie štúdium smerujúce k profesionálnemu uplatneniu (napr. konzervatórium, školy s pedagogickým zameraním, školy manažérskeho typu).

Študijné zameranie  - Dramatická príprava

Umožňuje prostredníctvom tvorivých činností (napríklad rečových, hereckých, dramaturgických , hudobných), rozvíjať umelecké vlohy žiaka smerom k divadelnému prejavu. Stáva sa tak významným nástrojom sociability žiakov, ich schopností vnímať druhej, vnímať motivácia ich rokovaní a prostredníctvom divadelných rolí riešiť rôzne situácie v rámci emocionálneho rozvoja a schopnosti sebapoznania a sebakontroly.  Vzdelávací obsah študijného zamerania je členený do dvoch vzájomne previazaných oblastí Interpretácia a tvorba a Recepcia a reflexie, a je tvorený očakávanými výstupmi s dôrazom na ich praktické využitie. Základným princípom uplatňovaným vo výučbe je rozvoj žiakovej vzájomnom prepojení výrazových prostriedkov ďalších druhov umenia (napr. literárneho, výtvarného, ​​hudobného). Hlavným vzdelávacím obsahom študijného zamerania dramatická príprava sú aj  predmety Dramatická hra a Scénická tvorba, ktoré integrujú kultúru hovorového prejavu, základy pohybového vyjadrovania, pohybový prejav ako schopnosť priestorového cítenia, kolektívne umeleckú tvorbu. Ťažiskom výučby je práca v kolektíve smerujúce od spontánneho detského dramatického prejavu k zvládnutiu schopnosti samostatne, osobitne, prirodzene a pritom kultivovane sa vyjadrovať v sociálnej i umeleckej komunikáciu (hlasom, pohybom, gestami, písaným slovom či prejavom).

 Vzdelávanie na I. stupni základného štúdia je zamerané na rozvíjanie individuálnych dispozícií žiakov. Vzdelávanie na II. stupni základného štúdia kladie dôraz na praktické uplatňovanie získaných zručností a hlbší rozvoj záujmov žiakov. Štúdium pre dospelých umožňuje záujemcom o dramatické umenie ďalší rozvoj v metodicky fundovane prostredí. vzdelanie získané v dramatickom odbore žiaci môžu využiť v tých oblastiach ľudskej činnosti, v ktorých sa uplatní nevyhnutné špecifické komunikačné zručnosti a vysoká miera empatie. LDO poskytuje spoľahlivý základ aj pre ďalšie štúdium smerujúce k profesionálnemu uplatneniu (napr. konzervatórium, školy s pedagogickým zameraním, školy manažérskeho typu).

 

Vyučovací predmet – Dramatika a slovesnosť

Dramatická príprava  učí žiakov konať a hovoriť bez prípravy, pomáha vytvárať živý vzťah k predlohe, sprítomňuje námet pre literárne spracovanie, pestuje cit pre rytmus a tvar - kultúru hovoreného prejavu. Jej prostredníctvom si žiaci osvojujú základné metódy práce na divadelnej hre, na úlohu - Základy pohybového vyjadrovania. Dramatická hra prehlbuje empatiu a citovú hĺbku žiakov, imagináciu. Žiaci spolupracujú na vytvorení divadelného predstavenia. Cieľom vyučovacieho predmetu je predovšetkým prebúdzať vlastnú aktivitu a prehlbovať záujem žiakov o dramatické umenie.

Vyučovací predmet – Práca v súbore

V súborovej práci žiaci využívajú už nadobudnutých skúseností a spolupracujú s inými umeleckými odbory pre obohatenie vlastného hereckého prejavu. Kultúra hovoreného prejavu sprítomňuje žiakom námet pre dramatické i literárne spracovanie, pestuje cit pre rytmus a tvar. Zahŕňa vokálne improvizáciu, dychové cvičenia, asociačné cvičenie, prácu s energiou, techniku hovoreného prejavu. Kultúra hovoreného prejavu tvorí základnú metódu práce na divadelnej hre, na rolu. Pohybový prejav ako schopnosť priestorového cítenia využívajú žiaci ako jeden z ďalších vyjadrovacích prostriedkov dramatického umenia. Kolektívne  umelecká tvorba prehlbuje empatiu a citovú hĺbku žiakov, estetiku prejavu a prijatie vlastnej zodpovednosti ku kolektívne inscenačné tvorbe. Žiaci pracujú na vytvorení divadelného predstavenia. Reprezentujú školu na verejnosti v podobe súťaží, prehliadok a festivalov, učí sa základom moderovanie. Zámerom je predovšetkým prebúdzať vlastnú aktivitu a prehlbovať záujem žiakov, rozvíjať a upevňovať ich schopnosť tvoriť v kolektíve. Súčasťou vyučovania sú   spoločné návštevy divadiel a hodnotenie vybraných predstavení, zoznámenie s autorom a dielom, dobovým kontextom, žánrom.

 

Divadelný súborLen tak...“ vznikol v školskom roku 2007/2008 pri literárno-dramatickom odbore školy. Strieda sa v ňom prevažná väčšina žiakov odboru.  Súbor založila Antónia Bendíková, DiS.art, vedúca literárno-dramatického odboru na tejto škole. Za 8 rokov svojej existencie naštudoval množstvo inscenácií a veľakrát sa prebojoval na Scénickú žatvu - vrcholnú prehliadku slovenských amatérskych súborov. Dvakrát si odtiaľ odniesol cenu. K najvýraznejším úspechom súboru patrí účasť na Celoslovenskom festivale detských divadiel v s predstavením "Ako sa Kubo stratil". Pozoruhodná je vysoká kvalita inscenácií, rôznorodosť dramaturgie a divadelných žánrov, ktorými sa súbor „Len tak“ v posledných rokoch prezentuje. Spomeňme napríklad divadelné predstavenia: ZBOJNÍCKA PRINCEZNÁ, POLEPETKO, DIEVČATKO ZO ZÁPALKAMI,  DOM BERNARDY ALBY, LUSKÁČIK, LUIGIHO SRDCE, CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ, O LAKOMEJ BARBORE, ROZPRÁVKY Z PODKROVIA, VODNÍCKA ROZPRÁVKA, JEZULIATKO, PANNY V OBLAKOCH.

 

OCENENIA:

Detská dramaturgická tvorivosť:

 • „STRETNUTIE S TÁLIOU“  „Polepetko“ (2009)  –  bez umiestnenia
 • „Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY“ „O lakomej Barbore“ (2012) – 1.miesto v okresnom kole
 • Celoslovenský literárno – dramatický festival Svit „DIVADELNÁ TEHLIČKA“ (2014) – 1. miesto žiak Adrián Ondov a cena pre pedagóga za dramatizáciu textu
 • Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadiel Košického kraja – DIVADELNÝ TREBIŠOV- „Panny v Oblakoch“, 1 .miesto v okresnom kole a 3. miesto v krajskom (2016),

 

Divadlo poézie: HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  

 • „Mikimyška“ (2013) - 2.miesto v krajskom kole
 • „Ako sa Kubo stratil“ (2016) - 2. miesto v krajskom kole a postup na celoslovenské kolo

 

Len tak...“ je pravidelným účastníkom regionálnych a krajských divadelných súťaží na  Slovensku a nositeľom mnohých ocenení. Pani učiteľka Antónia Bendíková, DiS.art  je držiteľkou ceny krajskej poroty za dramatickú úpravu textu. Pravidelne sa zúčastňuje ako členka odborných porôt na recitačných súťažiach „RECITÁTORIK“, „ŠTÚROV ZVOLEN“

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria