Menu

Hudobná náuka

        
         

PRÍPRAVNÁ HUDOBNÁ VÝCHOVA A ODDELENIE HUDOBNEJ NÁUKY:

Pedagógovia :

Mgr. Emília Čápová

Mgr. Lucia Ondrová

Martina Cínová, DiS.art

Bc.Martin Ledecký 

Ing. Ladislav Demko, DiS.art

 

Pedagóg HN: Martina Cínová DiS. art. (vedúca  oddelenia hudobno-teoretických predmetov)

Pedagóg HN:  Mgr. Ondrová Lucia (vedúca hudobného odboru)

Pedagóg HN: Ing.Ladislav Demko, DiS.art.

 

 

Pedagóg HN: Bc.Martin Ledecký

Pokiaľ začne dieťa navštevovať hudobný odbor základnej umeleckej školy vo vhodnom veku (5- 8 rokov), stáva sa žiakom prípravnej hudobnej výchovy.

Predmet je ročnou prípravou alebo „predprípravou“ dieťaťa k samotnej nástrojovej hre. Približuje ho k prvým notám, k rytmických hodnotám, učí ho vnímať rytmus, výšku a farbu tónu i dynamické zmeny v hudbe. Hravou formou začína chápať komplikovaný a zároveň tak jednoduchý hudobný svet. Malí „prípravkári“ navštevujú základnú umeleckú školu dvakrát týždenne.

Až po úspešnom absolvovaní prípravného ročníka sa výučba dieťaťa „rozšíri“ o zvolený hudobný nástroj. 

Výber hudobného nástroja je prvým dôležitým krokom, ktorý nemožno podceňovať. Zlá „voľba“ môže totiž ovplyvniť celkový, dokonca doživotný,  vzťah dieťaťa k hudbe. Skúsení učitelia hudby tvrdia, že je chybou nútiť dieťa hrať na nástroj, aký mu „vymyslia“ rodičia. Je potrebné uvedomiť si , že túžba dieťaťa je najdôležitejšia.  Ono si totiž samo podvedome zvolí nástroj podľa druhu hudby, k akej inklinuje a často krát je aj odzrkadlením jeho povahy. Úloha rodiča a učiteľa spočíva už len v objektívnom posúdení fyzických a psychických predpokladov dieťaťa (povaha, vek, stavba tela, zrelosť, muzikálnosť, chuť či nechuť „pracovať“ na sebe a pod.)

Po úspešnom zvolení a pridružení hudobného nástroja sa dieťa stáva žiakom hudobnej náuky, ktorú navštevuje už len raz týždenne. Hudobná náuka je povinný predmet v rámci celého hudobného odboru. Žiaci na ňom získavajú ďalšie potrebné a hlbšie vedomosti z oblasti hudobnej teórie (noty v husľovom a basovom kľúči, stupnice, posuvky, rytmické hodnoty, intonácia a sluchová analýza, hudobná percepcia, spev, hudobno – náukové pojmy, výrazové pojmy a pod.).

UČEBNÉ PLÁNY PRÍPRAVNÉHO ŠTÚDIA

 UP číslo

 

 

Dĺžka štúdia -

počet rokov

PREDMET

1. rok

2. rok

Počet hodín týždenne

 

1a

 

A

 

 

       

2

   

   

  1. Prípravná hudobná  výchova

(PHV)

 

2. Príprava ku hre na nástroji -      individuálne štúdium

 

  

2

 

--

 

1

 

1

 

1b

 

  

 

 

 

 

B

      

1

 

 

 

 1. Prípravná hudobná výchova

 

 1. Príprava ku hre na nástroji

alebo prípravná hlasová výchova

1.

pol-

rok

2.

pol-

rok

 

2

 

-

 

1

 

1

 

Prípravné štúdium „A“

deti predškolského veku alebo žiaci 1. ročníka základnej školy

 

Po absolvovaní 1. roku žiaci pokračujú v PŠ HO podľa učebného plánu č. 1a alebo sa zaraďujú do PŠ TO (ak sa spojila výučba v 1. roku do hudobno-pohybovej výchovy). Žiaci, ktorí absolvovali celý učebný plán HO č. 1a, sa môžu uchádzať o prijatie do 1. ročníka I. stupňa základného štúdia hudobného odboru ZUŠ - primárneho umeleckého vzdelávania.  O zaradení žiaka do predmetu „príprava ku hre na nástroji“ alebo „prípravná hlasová výchova“ v 1. roku rozhoduje riaditeľ školy na základe odporúčania triedneho učiteľa.  

 

Prípravné štúdium „B

pre žiakov od 6 alebo 7 rokov, ktorí neabsolvovali PŠ HO podľa učebného plánu č. 1a „A“

 

Žiaci, ktorí absolvovali prípravné štúdium podľa učebného plánu HO č. 1b, sa môžu uchádzať o prijatie do 1. ročníka I. stupňa základného štúdia hudobného odboru základnej umeleckej školy – primárneho umeleckého vzdelávania. Individuálne štúdium v 1. polroku je možné na základe žiadosti rodiča so súhlasom riaditeľa.

Okruhy otázok na absolventské testy z hudobnej náuky

Žiaci budú hodnotení v nasledujúcich oblastiach:

 • Sluchové testy- rozlíšenie durového, molového, zmenšeného a zväčšeného akordu.
 • Rytmické testy- zopakovanie počutého rytmu a jeho zápis notami, správne odrátanie a interpretácia notového zápisu rytmu.
 • Hudobná teória
 • Hudobná história

V prípade neúspechu stačí opraviť tú časť, v ktorej žiak neuspel.

 

HUDOBNÁ TEÓRIA

Hudobné nástroje- rozdeliť do skupín, zaradiť nástroje do skupiny
Orchester, Zbor- hlasy v zbore a nástrojové skupiny v orchestri
Základy akustiky

 • prečo a ako počujeme
 • čo je zvuk, hluk, tón
 • temperované ladenie, prirodzené ladenie

Part, Partitúra
Hudobné kľúče- G, F, C-husľový, basový, altový, tenorový,...
Posuvky Popísať (Posuvky, Predznamenanie), Jednoduché, Dvojité
Enharmonická zámena- tónov, stupníc, akordov
Celý tón, poltón
Stupnice- vymenovať, zadeliť do skupín a charakterizovať. (Durové, Molové (Prirodzené, Harmonické, Melodické), Stredoveké (resp. Modálne, alebo Cirkevné), Celotónové, Chromatické, Iné (pentatonická, cigánska, arabská...)). Vytvoriť príklady
Podobnosť stupníc- vymenovať, charakterizovať. (Paralelné, Rovnomenné)
Kvartový a kvintový kruh
Intervaly-charakteristika,rozdelenie, vytvorenie, určenie
Kvintakord, Septakord-vytvorenie+ obraty. Tónický, Dominantný
Hlavné harmonické funkcie-vytvoriť a popísať
Kadencia- vytvoriť a popísať
Tempo, Dynamika- charakteristika. Tempové a dynamické značky
Melodické ozdoby

Artikulácia- legato, staccato- charakteristika

HUDOBNÉ FORMY A POJMY

Monódia, Polyfónia, Homofónia
PieseňKantáta
Opera, Opereta
Oratórium, Sonáta- sólová a triová, Kantáta, Sinfonia, Concerto grosso
Generálny bas (Basso continuo, číslovaný bas)Tabulatúra
Symfónia, Sonáta, Koncert
Komorná hudba+ Sláčikové kvarteto
Programová hudba- štýl, storočie, prvé dielo (Názov+Autor)
Opera- vznik- štýl+charakteristika, Prvá opera a prvá národná opera na Slovensku
Národná hudba- charakteristika, štýl
Programová a absolútna hudba- charakteristika, vznik, obdobie
Klasická a klasicistická hudba. Vážna hudba, ľudová hudba, populárna hudba- opis, znaky, obdobie
Dodekafónia- opis, štýl, obdobie
Folklór, folklorizmus, folkloristika- ľudové tance, spôsob a miesta udržiavania ľudových tradícií

HUDOBNÁ HISTÓRIA

Hudobné slohy (od románskeho po 20. storočie)-Nazvať, zoradiť, časovo zaradiť a charakterizovať hudbu, typické znaky, zmeny a formy daného obdobia
Skladatelia- zaradiť, u najvýznamnejších aj dielo a význam
Románsky sloh a gregoriánsky chorál- charakteristika, obdobie, vznik notového písma
Renesancia a polyfónia- charakteristika, obdobie, hlavní predstavitelia 
Barok a protestantský chorál- vznik, charakteristika, krajiny tvoriace hudobnú kultúru a ich predstavitelia
Klasicizmus a homofónia (úplná vláda harmonicko-melodického slohu)- obdobie, typické znaky a formy, objavy. Vznik (Manheimská škola), predstavitelia (Bachovci, Stamic, Gluck, Salieri, Hummel,...)
Romantizmus a národná + programová hudba- tri fázy romantizmu, obdobia +  predstavitelia
Skorý (ranný) romantizmus-predstavitelia + popis
Novoromantizmus a klasicizujúci romantizmus
Virtuózi-charakteristika, predstavitelia + nástroje
Neskorý (doznievajúci) romantizmus
Národná hudba v Čechách- osobnosti, obdobie, diela
Národná hudba v Rusku- stručne, príp. v iných krajinách
Impresionizmus, Expresionizmus, Dodekafónia a iné štýly 20. storočia- predstavitelia, typické diela
Populárna hudba
Romantizmus na Slovensku- prví priekopníci hudby. Slovenská hymna
Slovenská hudobná moderna, zakladatelia národnej hudby- E.Suchoň,A.Moyzes, J.Cikker 
Ďalšia generácia slovenských skladateľov
Slovenskí dirigenti- stručný prehľad (2-3 osobnosti), kde pôsobí (doporučujem pozrieť stránky, alebo iné materiály kultúrnych inštitúcií (SND, Filharmónia,...))
Súčasní interpreti vážnej hudby- Slovenskí, Svetoví- stručný prehľad (2-3 osobnosti), kde pôsobí (doporučujem pozrieť stránky, al. iné materiály kultúrnych inštitúcií (SND, Filharmónia,...))
Slovenskí skladatelia 20. storočia

OSOBNOSTI uviesť viacero životopisných informácií, charakteristiku tvorby a najznámejšie diela. K podčiarknutým skladateľom uviesť roky narodenia a úmrtia.

Antonio VIVALDI
Georg Fridrich HANDEL
Johann Sebastian BACH
Joseph HAYDN
Wolfgang Amadeus MOZART
Ludwig van BEETHOVEN
Franz SCHUBERT
Robert SCHUMANN (hudobník, nie politik)
Fryderyk CHOPIN
Felix MENDELSOHN-BARTHOLDY
Franz LISZT
Richard WAGNER
Johannes BRAHMS
Piotr Iljič ČAJKOVSKÝ
Antonín DVOŘÁK
Bedřich SMETANA
Giuseppe VERDI
Alexander MOYZES
Eugen SUCHOŇ
Ján CIKKER
Mikuláš SCHNEIDER-TRNAVSKÝ
Juraj HATRÍK
Svetozár STRAČINA

 

 

Učebnice Hudobnej náuky

 

       Oľga Hricová: Hudobný zošitok pre žiakov prípravného štúdia hudobného odboru

 • Slujková V., Fisla R., Korcová E.: Hudobná náuka pre 1. ročník ZUŠ.  SPN. Bratislava, 1997. ISBN 80-08-02482-8
 • Slujková V., Fisla R., Korcová E.: Hudobná náuka pre 2. ročník ZUŠ.  SPN. Bratislava, 1998. ISBN 80-08-02706-1
 • Slujková V., Fisla R., Korcová E.: Hudobná náuka pre 3. ročník ZUŠ.  SPN. Bratislava, 1999. ISBN 80-08-02969-2
 • Slujková V., Fisla R., Veselovská-Korcová E.: Hudobná náuka pre 4. ročník ZUŠ.  SPN. Bratislava, 2000. ISBN 80-08-01467-9
 • Slujková V., Fisla R.: Hudobná náuka pre 5. ročník ZUŠ.  SPN. Bratislava, 2004. ISBN 80-10-00398-0
 • Slujková V., Fisla R.: Hudobná náuka pre 6. ročník ZUŠ.  SPN. Bratislava, 2006. ISBN 80-10-00764-1
 • Slujková V., Fisla R.: Hudobná náuka pre 7. ročník ZUŠ.  SPN. Bratislava, 2007. ISBN 978-80-10-01330-2Pracovné zošity pre  Hudobnú náuku

Martin Vozár: Hudobná náuka 1-7 

 

Odporúčané webové stránky

 www.hudobnanauka.sk

www.hudebnivychova.cz

http://www.hudobnik.wbl.sk/hudobna-nauka.html

Dejiny hudby [dejiny hudby.doc, 153, 01 kB]

www.unipo.sk/public/media/files/docs/pf....pdf
Antónia Droppová. Elementárna hudobná teória. Učebný text pre odbor učiteľstvo pre I. st. ZŠ. VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNÉ TEXTY. 
 
ROZVRHY HODÍN HUDOBNEJ NÁUKY
 
 

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria