Menu

Literárno - dramatický odbor

                                                      

LDO je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Pomocou dramatickej hry vychováva budúcich amatérskych divadelníkov, recitátorov, vzdelaných a náročných divákov.

Cieľom vyučovania na prvom stupni je rozvíjať osobnosť žiaka v oblasti:

-         rozvoja obrazotvornosti

-         citovej výchovy

-         rozvoja sociálneho cítenia detí

-         samostatného, originálneho myslenia

-         slovnej zásoby

-         javiskového pohybu

-         rytmického cítenia

Štúdium na druhom stupni pomáha pripraviť sa na štúdium herectva, réžie, dramaturgie, divadelnej a filmovej vedy, učiteľstva dramatickej výchovy.

 

Úlohou LDO je pripravovať žiakov na rôzne umelecké súťaže spojené s dramatickým umením /recitátorské súťaže - Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Regionálna prehliadka detských divadiel v Spišskom divadle.

Žiaci nášho odboru sa prezentujú na rôznych akciách školy: veľký vianočný program, na ktorom okrem LDO spolupracujú všetky umelecké zložky ZUŠ Smižany, rôzne tematické koncerty,... Vrcholom celoročnej práce bude aj tento rok absolventské predstavenie prvého a druhého stupňa.

 

Pedagóg: Bendíková Antónia, DiS. art  (vedúca LDO)

Pedagóg: Lívia Vansačová, DiS.art.

 

POZNÁMKY K UČEBNÝM PLÁNOM

1. Do prípravného štúdia LDO sa prijímajú žiaci 1. ročníka základnej školy, v mimoriadnych prípadoch žiaci posledného roka predškolského veku. V tom prípade navštevujú prípravné štúdium 2 roky. V prípravnom štúdiu sa vyučuje v skupine 5 až 15 žiakov.

2. V základnom štúdiu I. a II. stupňa sa vyučuje v skupine 5 až 10 žiakov, pokiaľ nie je uvedené inak.

3. Vyučovací predmet prednes v 1. a 2. ročníku prvej časti I. stupňa základného štúdia (prvé dva roky primárneho umeleckého vzdelávania) sa vyučuje v skupine 5 – 10 žiakov, prípadne týždenne sa striedajú skupiny žiakov po 2 až 3 podľa potreby.

4. Vo vyučovacom predmete prednes od 3. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia v dramatickom a slovesnom oddelení sa vyučuje v skupine 2 až 3 žiakov.

5. Vyučovací predmet vodenie bábok a prednes na I. stupni základného štúdia v bábkarskom oddelení (od 3. ročníka primárneho umeleckého vzdelávania) sa vyučuje v skupine 2 až 4 žiakov.

6. Práca v súbore sa vyučuje v skupine od 5 žiakov.

7. V rozšírenom štúdiu na I. stupni sa vyučovací predmet individuálna príprava vyučuje individuálne. 8. V základnom štúdiu na II. stupni sa vyučovací predmet štúdium rolí a umelecký prednes (0,5 vyučovacej hodiny týždenne) vyučuje individuálne, prípadne 1 vyučovacia hodina týždenne sa vyučuje v skupine 2 žiakov.

9. V základnom štúdiu na II. stupni – študijné zameranie príprava na vysoké školy – sa vyučovací predmet individuálna príprava na štúdium vyučuje individuálne.

10. V základnom štúdiu na II. stupni – študijné zameranie záujmová umelecká činnosť – sa vyučovací predmet hudobná a hlasová príprava vyučuje v skupine do 10 žiakov.

11. V základnom štúdiu na II. stupni – študijné zameranie príprava na vysoké školy – sa vyučovací predmet hudobná a hlasová príprava vyučuje v skupine 2 žiakov. Predmet môžu navštevovať aj iní záujemcovia z príslušného ročníka.

12. V štúdiu pre dospelých sa vyučuje v skupine 4 až 8 žiakov.

13. Do vyučovacieho bloku možno spojiť najviac 3,5 hodiny.

14. Na vyučovaní predmetu pohyb sa využíva sprievod v rozsahu 1 hodiny týždenne.

15. Vo vyučovacom predmete hudobná a hlasová príprava sa využíva sprievod 0,5 hodiny týždenne podľa potrieb a podmienok školy. 16. Hodiny práce v súbore, ak ročník nepripravuje inscenáciu, je možné využívať na tvorivé písanie, na prednesové činnosti, prácu s Orffovými nástrojmi, v rozšírenom štúdiu na hlasovú výchovu – podľa potrieb skupiny a podľa podmienok školy.

17. V prvých dvoch ročníkoch primárneho umeleckého vzdelávania je hlavným vyučovacím predmetom dramatická príprava, v treťom a štvrtom ročníku dramatika a slovesnosť (dramatika s bábkou a slovesnosť).

18. Hlavným vyučovacím predmetom nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania je vo všetkých štyroch ročníkoch dramatika a slovesnosť (dramatika s bábkou a slovesnosť).

 

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM LDO

Učebný plán číslo

41

Stupeň štúdia

Prípravná dramatická výchova

Študijné zameranie

Vek

6 rokov

Dĺžka štúdia

1 rok

Predmet:

 

1. Prípravná dramatická výchova

1

Spolu:

1

 

I.STUPEŇ – ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM

Učebný plán číslo

42

Stupeň štúdia

I. stupeň základného štúdia

Študijné zameranie

Dramatické a slovesné oddelenie

Vek

od 7 rokov

Dĺžka štúdia

8 rokov

Stupeň vzdelávania:

primárne umelecké vzdelávanie - 4 roky

nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie - 4 roky

Predmet:

Ročník

Ročník

 1.       2.        3.     4.

1.        2.        3.         4.

Počet hodín týždenne

Počet hodín týždenne

1. Dramatická príprava

        2            2         -          -

 • -          -            - -

2. Dramatika a slovesnosť

         -            -         1,5      1,5

       1,5       1,5       1,5        2

3. Pohyb 14)

         -           -          1         1   

        1          1           1         1

4. Prednes

        1          1          1          1

        1          1           1         1

5. Práca v súbore

         -          -           1         1

        1          1           1         1

Spolu:

        3          3        4,5        4,5

       4,5      4,5        4,5         5

 

 

II.STUPEŇ – ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM

Učebný plán číslo

44

Stupeň štúdia

II. stupeň základného štúdia

Študijné zameranie

Dramatické oddelenie – záujmová umelecká činnosť

Vek

od 15. roku a pre dospelých

Dĺžka štúdia

4 roky

Predmet:

Ročník:

PŠ *1)         1.            2.              3.             4.

1. Dramatika a slovesnosť

2,5               -             -                 -              -

2. Základy dramatickej tvorby

-                   1,5        1,5             1,5         1, 5

3. Pohyb 14)

1                   1           1                 1            1

 4. Dejiny dramatickej tvorby **)

-                    0,5        0,5            0,5           0,5

5. Štúdium rolí a umelecký prednes

-                    0,5        0,5            0,5           0,5

6. Práca v súbore

-                     1           1               1             1

7. Hudobná a hlasová príprava 10) 15)

-                     1           1               1             1

8. Prednes

1                    -          -                  -              -

Spolu:

4,5                5,5          5,5           5,5            5,5

 

Učebný plán číslo

45

Stupeň štúdia

II. stupeň základného štúdia

Študijné zameranie

Dramatické oddelenie – príprava na vysoké školy umeleckého zamerania

Vek

od 15. roku a pre dospelých

Dĺžka štúdia

4 roky

Predmet:

Ročník:

1.            2.              3.             4.

1. Základy dramatickej tvorby

1,5        1,5             1,5         1, 5               

2. Pohyb 14)

 1            1                 1            1

3. Dejiny dramatickej tvorby *)

 0,5       0,5            0,5           0,5                   

4. Štúdium rolí a umelecký prednes a sólový dramatický prejav

 0,5       0,5            0,5           0,5                  

5. Práca v súbore

  1            1                 1            1             

6. Hudobná a hlasová príprava 10) 15)

  1            1                 1            1

7. Individuálna príprava na štúdium **)

  1            1                 1            1

Spolu:

6,5        6,5              6,5          6,5

*) Možno vyučovať po dvoch hodinách za mesiac.

**) Na individuálnu prípravu na štúdium má každý žiak svoj individuálny plán

 

Učebný plán číslo

46

Stupeň štúdia

II. stupeň základného štúdia

Študijné zameranie

Slovesné oddelenie – záujmová umelecká činnosť

Vek

od 15. roku a pre dospelých

Dĺžka štúdia

4 roky

Predmet:

Ročník:

PŠ *1)         1.            2.              3.             4.

1. Dramatika a slovesnosť

2,5               -             -                 -              -

2. Základy slovesnej tvorby

-                   1,5        1,5             1,5         1, 5

3. Poetika

-                    1           1                1            1

 4. Dejiny dramatickej tvorby **)

-                    0,5       0,5            0,5           0,5

5. Prednes

1                    -            -                -             -

6. Umelecký prednes

-                    0,5       0,5            0,5           0,5

7. Pohyb 14)

1                    -             -              -              -

8. Práca v súbore

-                   1            1              1              1

Spolu:

4,5                4,5       4,5           4,5            4,5

*) Zriaďuje sa pre žiakov, ktorí nenavštevovali I. stupeň základného štúdia.

**) Určený počet hodín možno spojiť do celkov dva razy do mesiaca.

 

Učebný plán číslo

47

Stupeň štúdia

II. stupeň základného štúdia

Študijné zameranie

Slovesné oddelenie – príprava na vysoké školy

Vek

od 15. roku a pre dospelých

Dĺžka štúdia

4 roky

Predmet:

Ročník:

   1.              2.                3.            4.

1. Základy slovesnej tvorby

  1,5          1,5               1,5          1, 5               

2. poetika

  1              1                   1             1

3. Dejiny dramatickej tvorby *)

  0,5        0,5                 0,5         0,5                  

4. Umelecký prednes

 0,5         0,5                 0,5         0,5                  

5. Pohyb alebo hudobná a hlasová príprava 14) 15)

  1             1                  1              1             

6. Individuálna príprava na štúdium **)

  1             1                  1              1

Spolu:

5,5          5,5               5,5            5,5

*) Určený počet hodín možno spojiť do celkov dva razy do mesiaca.

**) Na individuálnu prípravu na štúdium má každý žiak svoj individuálny študijný plán

Divadelný súbor "Len tak.."

     

     

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria