Menu

O škole

Základná umelecká škola je škola, podieľajúca sa na rozvíjaní vlôh, schopností a talentu detí i mládeže,  dospelých, formou záujmovej výchovy a výučby v oblasti umenia a spoločenského života. Má zriadené štyri odbory:

hudobný odbor ●výtvarný odbor  ●tanečný odbor ●literárno-dramatický odbor.

Základná umelecká škola poskytuje odbornú prípravu záujemcom o štúdium na konzervatóriach, stredných školách umeleckého zamerania a o štúdium na vysokých školách s umeleckým a umelecko-pedagogickým zameraním.

                                                                  

 

 ZUŠ v Smižanoch  je plnoorganizovaná škola v sieti škôl MŠ SR so 4 elokovanými pracoviskami:

1. Tatranská 80, Smižany 

2. Námestie M.Pajdušáka 1341/50, Smižany

3. Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves

4. Levočská 53, Harichovce

Vyše 500 žiakov zo Smižian a okolitých obcí študuje v týchto odboroch:

 • Hudobný odbor - HO
 • Výtvarný odbor - VO
 • Tanečný odbor -  TO
 • Literárno-dramatický odbor – LDO

  

 Základná umelecká škola organizuje podľa zákona 245/2008 Z. z. § 51 prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín, skrátené štúdium a štúdium pre dospelých.

Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole získa žiak:

 1. ISCED 1B, primárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou,
 2. ISCED 2B, nižšie sekundárne vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

(ISCED – International Standard Classification of Education, Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania)

 

Základná umelecká škola vznikla 01.09.2004. Základná umelecká škola je zriadená Obcou Smižany  zriaďovacou listinou č. 1595/2004  zo dňa 1.9.2004 a od 1.1.2009 je samostatnou rozpočtovou organizáciou na základe zriaďovacej listiny č.3295/2008 zo dňa 19.12.2008. Hospodárenie zabezpečuje na základe rozpočtu a pravidiel platných pre rozpočtové organizácie.

 

2.  Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých umeleckých odboroch v základnej umeleckej škole.

Základná umelecká škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, skrátené štúdium, štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín a štúdium pre dospelých.

 

A. Prípravné štúdium:

- v hudobnom odbore má najviac dva ročníky. Je určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy a pre nadané deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky;

- vo výtvarnom odbore trvá toto štúdium jeden školský rok a je určené pre deti od 5, prípadne 6 rokov;

- v tanečnom odbore sú dva varianty prípravného štúdia: hudobnopohybová výchova pre deti predškolského veku, alebo 1. ročníka ZŠ a tanečná príprava od 6 rokov;

- v literárno dramatickom odbore je toto štúdium jednoročné, ak ide o deti od 6 rokov – 1. ročník ZŠ. V mimoriadnom prípade sa môžu o štúdium uchádzať aj žiaci posledného roka predškolského veku, v takom prípade je prípravná dramatická výchova rozložená na 2 školské roky.

Prípravné štúdium je určené na intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností dieťaťa a jeho následné zaradenie do príslušného umeleckého odboru.

 

B. Základné štúdium sa člení vo všetkých umeleckých odboroch na dva stupne.

Prvý stupeň má najviac deväť ročníkov a druhý stupeň má najviac štyri ročníky. Prvý stupeň základného štúdia sa člení na primárne umelecké vzdelávanie a na nižšie sekundárne vzdelávanie. Primárne umelecké vzdelávanie končia žiaci všetkých umeleckých odborov záverečnou skúškou, ktorá ich oprávňuje postupovať do nižšieho sekundárneho vzdelávania. Ak žiak ukončil opäť záverečnou skúškou nižšie sekundárne vzdelávanie, môže pokračovať v štúdiu na druhom stupni základného štúdia. Pre žiakov, ktorí nenavštevovali prvý stupeň základného štúdia, možno zriadiť jednoročné prípravné štúdium.

 

C. Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie a vynikajúce študijné výsledky a hlavne pre tých, ktorí sa

pripravujú na ďalšie umelecké vzdelávanie na stredných, prípadne vysokých školách. O rozšírené vyučovanie musí požiadať rodič do konca marca predchádzajúceho školského roka. S rozšíreným vyučovaním musí súhlasiť triedny učiteľ a riaditeľ školy povolí toto štúdium na základe Rozhodnutia. Žiak sa v každom školskom roku svojho rozšíreného vyučovania preukáže na koncoročných ročníkových skúškach.

 

D. Skrátené štúdium: v skrátenom štúdiu sa žiaci pripravujú na štúdium na

stredných, prípadne vysokých školách umeleckého alebo pedagogického zamerania.

 

E. Štúdium pre dospelých má najviac štyri ročníky a je zamerané na doplnenie

umeleckého vzdelania dospelého jedinca v rámci jeho celoživotného vzdelávania.

 

Vyučovanie je:

- v hudobnom odbore:

• individuálne v predmete hra na sólovom nástroji alebo sólový spev;

• skupinové v predmete štvorručná hra, komorná a súborová hra, hlasová výchova a hudobná náuka a projektové vyučovanie;

 

- vo výtvarnom, tanečnom a literárno dramatickom odbore:

• skupinové vo všetkých vyučovacích predmetoch;

Počty žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch určujú učebné plány. Vyučovacia jednotka v jednotlivých umeleckých odboroch:

1. Vyučovacia hodina trvá 45 minút vo všetkých umeleckých odboroch;

2. Vyučovacie hodiny možno spájať alebo deliť. V hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore možno najviac spojiť 3 vyučovacie hodiny v týždni.

V literárno - dramatickom odbore možno do jedného bloku spojiť najviac 3,5 hodiny. Vo vyučovacom predmete prednes od 3. ročníka prvej časti 1. stupňa základného štúdia sa vyučuje v skupine 2 až 3 žiakov. Práca v súbore sa vyučuje v skupine od 5 žiakov.  

3. Žiak, alebo zákonný zástupca žiaka má vo vyučovaní predmetu hra na nástroj

možnosť výberu učiteľa, ak s tým učiteľ súhlasí.

Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu a jeho ucelenej časti a priebeh  ukončenia štúdia.

Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole.

Toto vzdelanie sa člení:

a) primárne umelecké vzdelanie ISCED 1 B je prvou časťou prvého stupňa

základného štúdia a žiak získa primárne umelecké vzdelanie úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy – dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Trvá najviac štyri roky.

b) nižšie sekundárne umelecké vzdelanie ISCED 2 B je druhou časťou

prvého stupňa základného vzdelania a žiak získa nižšie sekundárne vzdelanie úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy – dokladom o získanom stupni vzdelania je záverečné vysvedčenie s doložkou. Trvá najviac päť rokov.

c) druhý stupeň základného štúdia - nadväzuje na prvý stupeň základného

štúdia a je určený žiakom ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúci im ďalší úspešný v príslušnom umeleckom odbore. Trvá najviac štyri roky a žiak získa úspešným absolvovaní

posledného ročníka druhého stupňa umelecké vzdelanie v druhom stupni. Dokladom je záverečné vysvedčenie druhého stupňa základného umeleckého vzdelania.

V každom umeleckom odbore sa na konci posledného ročníka jednotlivých stupňov vzdelania podrobí žiak záverečným ročníkovým skúškam, ktorých štandardy sú vypracované v rámci ŠkVP jednotlivých umeleckých odborov a predmetov.

3. Veľkosť školy

     Projektovaná kapacita školy je 7 tried spolu s koncertnou  sálou a jednou administratívnou miestnosťou. Kapacita žiakov je cca 200 žiakov avšak v škole študuje 550 žiakov. Okrem budovy školy využívame na výchovno–vzdelávací proces  6 miestností v iných budovách v obci (na obecnom úrade a v kultúrnom dome v Smižanoch) a 9 miestností v školách a školských zaradeniach v susedných obciach a v okresnom meste. Sú to:  ZŠ s MŠ v obci  Harichovce a ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi.

4. Charakteristika žiakov

    Väčšina žiakov je zo základných škôl, materských škôl a stredných škôl. Menšiu časť tvoria aj dospelí, hlavne v hudobnom, tanečnom  a vo výtvarnom odbore. Školu navštevujú žiaci zo Smižian, ale aj z okolitých obcí (Iliašovce, Kurimany, Harichovce, Letanovce, Spišské Tomášovce, Arnutovce, Betlanovce, Hrabušice, Spišský Štvrtok, Jánovce, Novoveská Huta, Matejovce nad Hornádom, Poráč, Rudňany, Nálepkovo, Levoča) a okresného mesta Spišská Nová Ves. V škole študuje mnoho nadaných aj výrazne talentovaných žiakov, o čom svedčia vynikajúce výsledky školy a úspechy v celoslovenských a medzinárodných kolách rôznych súťaží organizovaných pre základné umelecké školy. Niektorým žiakom môže byť pridelená forma rozšíreného vyučovania a individuálny učebný plán. V literárno-dramatickom odbore poskytujeme priestor pre žiakov s poruchami učenia. V škole študujú aj hendikepované deti a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.   

5. Charakteristika pedagogického zboru

     Vynikajúce výsledky škola dosahuje hlavne vďaka vysokej odbornosti a pedagogickej spôsobilosti mladého pedagogického zboru. Vekový priemer je 38 rokov. Vzhľadom na veľkosť školy máme 26 pedagógov (interných aj externých). Kolektív pozostáva väčšinou zo žien, ale v posledných rokoch pribúdajú aj muži. Učitelia majú pedagogickú aj odbornú spôsobilosť, výborné schopnosti a mnohoročné skúsenosti podporené vynikajúcimi výsledkami na celoslovenských súťažiach, na verejných vystúpeniach a projektoch. Pedagogický kolektív spĺňa kvalifikačné požiadavky, v prípade nekvalifikovanosti škola motivuje a dáva priestor zamestnancovi pre dosiahnutie požadovaného vzdelania. Na škole pôsobí 8 predmetových komisií, ktoré pracujú pod vedením svojich predsedov. Sú to: oddelenie klávesových nástrojov, oddelenie strunových nástrojov, oddelenie dychových a bicích nástrojov,  spevácke oddelenie a oddelenie hudobno-teoretických predmetov, výtvarný odbor, tanečný a literárno-dramatický odbor.

     Pedagógovia školy si priebežne dopĺňajú svoju odbornosť vysokoškolským a doplňujúcim štúdiom (kurzy, semináre, workschopy, prednášky, kontinuálne, aktualizačné a priebežné vzdelávanie). Koordinátor pre ďalšie vzdelávanie pracuje podľa Plánu kontinuálneho vzdelávania pre rozvoj kariérneho rastu učiteľov. Zámerom ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov bude zvyšovanie odborných a metodických vedomostí a zručností, zdokonalenie ovládania IKT, rozšírenie počítačovej siete s cieľom sprístupnenia internetu v ďalších triedach a efektívne využívanie získaných poznatkov v edukačnom procese.

6. Organizácia prijímacích skúšok

   Uchádzač o štúdium v ZUŠ  môže byť prijatý na základe prijímacích skúšok, na ktorých sa diagnostikuje úroveň nadania pre daný odbor štúdia. Prijímacie talentové skúšky na školu organizujeme formou komisionálnej skúšky v dvoch termínoch: v mesiaci máj a prvý septembrový týždeň. Presný dátum je stanovený v pláne práce školy na adekvátny školský rok a taktiež vyvesený na webovej stránke školy, či obce Smižany a avizovaný v médiách (miestny časopis, inzeráty), v základných a materských školách (oznamy cez priečinky) a na školskej nástenke a vývesných informačných tabuliach v obci. Na overenie talentu - preukázaných schopností, dispozícií a veku uchádzača je vymenovaná trojčlenná komisia, ktorá vyhodnocuje skúšku. Riaditeľka školy pri vydaní rozhodnutia o prijatí/neprijatí  prihliada na  závery prijímacej komisie, ktorá odporučí/neodporučí prijatie na základe prijímacích skúšok. Riaditeľka školy môže vyhlásiť dodatočné prijímacie skúšky podľa možností školy. Obsah  prijímacích skúšok pripraví a schváli predmetová komisia príslušného odboru.

Oblasti overované na prijímacích skúškach:

HUDOBNÝ ODBOR:

 • intonačné predpoklady
 • hudobná pamäť
 • sluchové predpoklady
 • metrorytmické predpoklady
 • psychosomatické predpoklady

 

VÝTVARNÝ ODBOR:

 • výtvarné stvárnenie ústne zadanej témy, technikou maľby
 • Kresba – úloha zameraná na zistenie úrovne motorických zručností, pozorovacích schopností a zmyslu pre detail
 • psychosomatické predpoklady

 

TANEČNÝ ODBOR:

 • Pohybová príprava – základný postoj tela
 • Pohyb v priestore 
 • Koordinácia pohybu
 • Metrorytmické predpoklady
 • Psychosomatické predpoklady

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:

 • Rečový prejav – prednes poézie, prózy
 • Dramatická hra – spájanie pohybu s konkrétnou situáciou, pohybu s hudbou
 • Psychosomatické predpoklady

 

Zisťovanie hudobných predpokladov:

a) Hudobný sluch:

 • zaspievať ľubovoľnú ľudovú pieseň,
 • zaspievať tú istú ľudovú pieseň od iného tónu (transpozície),
 • učiteľ zahrá alebo zaspieva ľubovoľný tón, dieťa zopakuje a nájde na klavíri alebo na flaute,
 • orientácia v melódii, zistiť  či melódia stúpa, alebo klesá,
 • orientácia v dur a mol = veselý akord, smutný akord, po celej klaviatúre, nadané dieťa rozozná dur – mol i v sekundách,
 • koľko tónov dieťa počuje; začíname od dvoch, troch tónov, pripadne viac,
 • rozoznať mimotonálny tón v stupnici alebo v známej piesni.

Príklady na sluch predvádzať v polohe, v ktorej je dieťa schopné spievať (najčastejšie c1 – c2).

Niekedy dieťa lepšie reaguje na ľudský hlas a ľahšie ho imituje než klavír.

b) Rytmus:

 • zahrať časť dvojdobej alebo trojdobej skladby, či dieťa počuje, v akom rytme je písaná, tlieska pulzáciu,
 • tlieskaním alebo klopaním imitovať rôzne rytmické modely po učiteľovi, pri dlhších rytmických úsekoch  sa zisťuje aj rytmická pamäť,
 • hrať pochod, či vie dieťa správne vykročiť do rytmu a či vie chôdzou reagovať na zmeny tempa,
 • imitovať po učiteľovi rytmické modely so zameraním sa na bodkovaný rytmus a triolu, ak je imitácia tlieskaním u dieťaťa mľandravá a málo presná, dieťa niekedy lepšie model zarecituje alebo zaspieva a nepresnosť nevyplýva zo zlého rytmu, ale z problémov v motorike,
 • zahrať dieťaťu rôzne skladby v rôznych rytmoch: dvojdobých, trojdobých, dieťa tlieska ťažké doby.

 

c) Hudobná pamäť:

 • spoznať zahranú známu pieseň,
 • zopakovať melodický motív, najprv z dvoch až troch tónov, neskôr počet tónov zvyšovať, najskôr motív v diatonike, neskôr i v chromatike,
 • spoznať chyby v interpretácii piesne (mimotonálny tón, opačný melodický sled a pod.).

 

7. Dlhodobé projekty, školské súťaže

 ZUŠ organizuje niekoľko interných súťaží pre žiakov ZUŠ, ale aj pre žiakov z iných škôl a školských zariadení v regióne. Medzi ne patria:

Hudobný odbor :  Ukáž čo vieš – súťaž v speve populárnych piesní

                            Smižianska gitara – súťaž žiakov gitarového oddelenia

Výtvarný odbor:   Umenie z blízka –  výtvarný projekt galérie mesta Bratislava

                            PC manipulovaný fotografia – súťaž vo fotografovaní žiakov výtvarného odboru

Literárno-dramatický odbor:  Improart – súťaž v dramatickej improvizácii žiakov ZUŠ

Cieľom súťaží je podporiť talentované deti a umožniť im ďalšie vzdelávanie a rozvoj, prezentovať sa na súťažiach a významných koncertných pódiách, či iných podujatiach organizovaných miestnymi, celoslovenskými, ale aj zahraničnými kultúrno - spoločenskými inštitúciami.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria