Menu

 • Triedne koncerty a predstavenia

  II. polrok: Triedne koncerty a vystúpenia žiakov                                                                             

  19. jún 2018, 16.00 hod., aula ZUŠ trieda p.uč. E. Čápovej, Z.Hricovej

  19. jún 2018, 17.30 hod., aula ZUŠ trieda p.uč. M.Mikolaja, O.Horáčkovej,

  20. jún 2018, 16.00 hod., aula ZUŠ trieda p.uč. L.Vansačovej, M.Cínovej Ďurikovej, M.Ledeckého

  20. jún 2018, 17.30 hod., aula ZUŠ trieda p.uč. Š.Hanzelyho, J.Žigu,

  21. jún 2018, 16.00 hod., aula ZUŠ trieda p.uč. E.A.Kukurovej, E.Tornay

  21. jún 2018, 17.30 hod., aula ZUŠ  trieda p.uč. Z.Barlogovej, L.Kováčovej

  22. jún 2018 16.00 hod., aula ZUŠ  trieda p.uč., L.Gáborovej, A.Bendíkovej

  22. jún 2018 18.00 hod., aula ZUŠ  trieda p.uč., P.Kováčika, F.Maliňáka, M.Fifika,

  23. jún 2018, 11.00 hod., Košiarny briežok Čingov, Deň detí  trieda p.uč. Ž Hrubiznovej, J.Olejníka

 • VIDIEČANOVA HABOVKA 2018

  ŠAFOLKA obhájila titul najlepšej detskej speváckej skupiny Slovenska za rok 2018

  Detský festival ľudovej hudby pod názvom VIDIEČANOVA HABOVKA  pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Obecným úradom v Habovke. Jeho vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave a podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je vyvrcholením práce v oblasti detského hudobného folklóru na Slovensku.  Celoštátna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru sa uskutočnila v dňoch 16. 6. 2018 - 17. 6. 2018 v Kultúrnom dome v Habovke. Na súťaži sa stretlo viac ako 300 účinkujúcich, víťazov krajských súťaží. V programe celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov sa predstavila aj DSpSk ŠAFOLKA a Nina BAZÁROVÁ. V kategórii spevákov získala Nina Bazárová zlaté pásmo a šaFOLKa sa stala Laureátom kategórie speváckych skupín. Odborná porota v zložení: prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc. – hudobný vedec, PaedDr. Angela Vargicová – speváčka, pedagogička, Mgr. Milan Rendoš, hudobník a hudobný redaktor RTVS, PhDr. Igor Danihel. riaditeľ POS, Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., etnomuzikológ, dekan filozofickej fakulty UKF v Nitre. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti hudobného folklóru. Koná sa v dvojročnej periodicite. Dievčatám zo srdca blahoželáme!

 • AMFO 2018

  Vyhodnotenie vernisáže krajského kola amatérskej fotografie AMFO 2018 Košického samosprávneho kraja organizovalo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi dňa 12.6.2018 o 16.30 hod. vo výstavných priestoroch Multifunkčného energeticko-baníckeho centra. Slávnostnej vernisáže krajského kola 46. ročníka celoštátnej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2018 sa zúčastnili aj žiaci výtvarného odboru elokovaného pracoviska v Spišskej Novej Vsi pod vedením pani učiteľky Mgr. Diany Mederiovej. Pred vernisážou mali autori možnosť zúčastniť sa rozborového seminára s členmi poroty: Ing. Igorom Šimkom, Mgr. Renátou Novotnou Markovičovou a Ing. arch. Mgr. art. Stanislavou Slaninovou Hóllovou. Jeho cieľom bolo inšpirovať a podporiť odborný rast zapojených autorov na technickej aj umeleckej úrovni. Návštevníci si mohli prezrieť  101 najlepších fotografií, ktoré vybrala odborná porota v rámci KSK. Najpočetnejšie zastúpená kategória autorov bola vo veku nad 21 rokov. Vyhlásenie oficiálnych výsledkov krajského kola 14 súťažiacich potešilo a prebrali si diplomy aj ceny. Slávnostné odovzdávanie týchto ocenení obohatil aj kultúrny program žiačok - speváčok Marietty Marekovej a Kataríny Pustaiovej z triedy pani učiteľky Mgr. Lucie Kováčovej a celým večerom sprevádzal krásnou hrou na keyboarde  pán učiteľ František Maliňák. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v celoslovenskom kole súťaže.

 • Absolventske predstavenie LDO

 • Program absolventských predstavení 2018

 • Zoznam novoprijatých žiakov na školský rok 2018/2019

  HUDOBNÝ ODBOR

  Meno a priezvisko

  1.Martin Badzík

  2.Martina Baranová

  3.Ján Čikovský

  4.Joshua Edmondson

  5.Michal Frankovič

  6.Ella Frankovičová

  7.Nela Hroncová

  8.Natália Marčišovská

  9.Ella Neupauerová

  10.Emília Repaská

  11.Mia Suržinová

  12.Mária Šimonovičová

  13.Dominika Topoliová

  14.Laura G. Badzíková

  15.Sofia Blahutová

  16.Branislav Bujňák

  17.Tomáš Horváth

  18.Zuzana Hricisková

  19.Simona Chovancová

  20.Laura Jančurová

  21.Veronika Juházyová

  22.Lucia L. Karasová

  23.Marianna Novotná

  24.Olívia Palenčárová

  25.Veronika Poklembová

  26.Nela Puhallová

  27.Soňa Závacká

  28.Simona Zimová

  29.Benjamín Valach

  30.Ella Wagnerová

  31.Anna Mrlianová

  32.Soňa Školníčková

  33.Petra Kopáčová

  34.Matej Bujňák

  35.Matúš Capák

  36.Alexandra Faltýnková

  37.Dominik Leskovský

  38.Ervín Tulian

   

  LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

  Meno a priezvisko

  1.Katarína Vitková

  2.Sofia Blahutová

  3.Alexandra Fiflíková

  4.Dalibor Gabčo

  5.Pasquale Fabini

  6.Natália Capáková

  7.Emma Pekarčíková

   

  TANEČNÝ ODBOR

  Meno a priezvisko

  1.Viktória Adamcová

  2.Milo Bdžoch

  3.Jana Cvengrošová

  4.Oliver Dobranský

  5.Gréta Garajová

  6.Soňa Grešová

  7.Dávid Halčin

  8.Dáša Jančíková

  9.Anna Jarinová

  10.Simona Kiniková

  11.Martina Melikantová

  12.Laura Petáková

  13.Júlia Puškárová

  14.Sofia Puškárová

  15.Emília Repaská

  16.Adam Slaninák

  17.Gregor Slivka

  18.Silvia Surgentová

  19.Mia Suržinová

  20.Dávid Urban

  21.Karolína Viežbová

  22.Leone Witkovský

  23.Patrik Knuteľ

  24.Ema Markotánová

  25.Lýdia Poláková

   

  VÝTVARNÝ ODBOR

  Meno a priezvisko

  1.Peter Jakubec

  2.Ella Frankovičová

  3.Noemi Džubáková

  4.Martin Melega

  5.Miriam Smoradová

  6.Dominika Topoliová

  7.Pavol Jakubec

  8.Nela Puhallová

  9.Marianna Novotná

  10.Soňa Závacká

  11.Marek Smorada

  12.Katarína Vranová

  13.Veronika Koczková

  14.Diana Guballová

  15.Paulína Koczková

   

   

  Zákonný zástupca novoprijatého žiaka, alebo plnoletý žiak (ŠPD),  si vyzdvihne rozhodnutie o prijatí žiaka na riaditeľstve školy (č.dverí 16) v termíne od 11. do 15. júna 2018 v čase od 13.00 hod. do 18.00 hod.. Po tomto termíne, v prípade nevyzdvihnutia rozhodnutia o prijatí môže byť študijná pozícia nahradená iným záujemcom.

   

   

   

  V Smižanoch, 25. mája 2018                                                                 Mgr. Marcela Maniaková

                                                                                                                        riaditeľka školy

 • Informácia o spracovaní osobných údajov v ZUŠ Smižany

  Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie  a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

  Prevádzkovateľ - ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Námestie M.Pajdušáka 2, Smižany 053 11, Slovenská republika, IČO: 42104301, DIČ: 2022734131, Mgr. Marcela Maniaková – riaditeľka školy, pristúpil k riešeniu bezpečnosti ochrany osobných údajov, z titulu spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a vyhotovil bezpečnostnú dokumentáciu obsahujúcu opis bezpečnostných opatrení a posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov:

  • v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a taktiež v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z.   Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Prevádzkovateľ zároveň informuje, že pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných a personálnych bezpečnostných opatrení a záruk zo strany prevádzkovateľa ako aj sprostredkovateľa, ktoré zohľadňujú najmä:

  • zásady spracúvania osobných údajov ako zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť; obmedzenie a kompatibilitu účelov spracúvania; minimalizáciu údajov, pseudonymizáciu alebo šifrovanie a minimalizáciu uchovávania údajov; správnosť údajov; integritu a dôvernosť, dostupnosť údajov;
  • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k týmto osobným údajom) spracúvania s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
  • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
  • odolnosť a obnovu systémov spracúvania;
  • poučenia oprávnených osôb;
  • prijatie primeraných opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a na promptné informovanie dozorného orgánu a dotknutej osoby;
  • prijatie primeraných opatrení, aby sa zabezpečila oprava alebo vymazanie nesprávnych údajov, či iný výkon práv dotknutej osoby;
  • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie; posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním, a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

   Prevádzkovateľ zároveň informuje, že nové nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) predstavuje novú legislatívu, ktorá výrazne zvýši ochranu osobných údajov občanov v digitálnom svete. Cieľom nariadenia GDPR je dať európskym občanom väčšiu kontrolu nad tým, čo sa s ich údajmi deje a zároveň zjednotiť existujúce zákony o ochrane osobných údajov v rámci EU. Nové nariadenie GDPR nadobudne účinnosť 25. mája 2018 a bude platné rovnako vo všetkých členských štátoch Európskej únie a bude povinné pre všetky mestá, obce a ich podriadené organizácie, ktoré sa nachádzajú na území Európskej únie bez ohľadu na ich veľ kosť či počet obyvateľov a zamestnancov.

   GDPR prináša významné zmeny v právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany osobných údajov.

  Hlavné zmeny súvisiace s GDPR:

  • nariadenie zavádza nové opatrenia a pojmy - pseudonymizácia, profilovanie, genetický údaj, skupina podnikov a pod.,
  • ďalšie údaje budú považované za osobné za istých okolností - IP adresy, cookies, RFID, e-mailové adresy, lokalizačné údaje a pod.,
  • bude možné napadnúť rozhodnutie spoločnosti vykonané na základe osobných údajov (napr. kategorizácia zákazníka na základe príjmu, pohlavia, lokalizácie a pod.),
  • rozširuje povinnosti a zodpovednosti sprostredkovateľov,
  • zavádza osobitnú ochranu osobných údajov detí,
  • zavádza nové oznamovacie povinnosti voči dotknutým osobám i inštitúciám verejnej správy (napríklad voči dozornému orgánu do 72 hodín),
  • zavádza právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
  • upravuje právo na prenosnosť osobných údajov,
  • zavádza právo byť informovaný o všetkých osobných údajoch spracúvaných u prevádzkovateľa,
  • zavádza právo na zabudnutie - právo na vymazanie osobných údajov.

  Poskytnutie osobných údajov tretím stranám: Prevádzkovateľ IS neposkytuje osobné údaje tretím stranám.

  Poučenie o dobrovoľnosti: Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi IS vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa.

  Znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov (zákonný zástupca a dieťa):

   

  Súhlas  dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

  v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a taktiež v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z.   Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  pre prevádzkovateľa:

  ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany 053 11, SR, IČO: 42104301, DIČ: 2022734131, Mgr. Marcela Maniaková – riaditeľka školy (ďalej tiež len „prevádzkovateľ“).

  ------------------------------------------------------------------------------------

  Zákonný zástupca (dieťaťa – žiaka) týmto, na základe jasne prejavenej vôle, slobodne  a jednoznačne vyjadruje a udeľuje súhlas, so spracúvaním osobných údajov svojho dieťaťa, ktoré bude spracúvať vyššie uvedený prevádzkovateľ, v tomto rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa trvalého pobytu), telefonický kontakt, emailový kontakt, štátna príslušnosť, národnosť, fotografia, videozáznam.  Vyššie uvedený súhlas sa vzťahuje na všetky spracovateľské činnosti vykonávané na ten istý účel / účely:

  1. pre potreby výchovy a vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z.  Zákon o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  2. pre účasť na súťažiach, festivaloch, workshopoch, vernisážach, školských pobytoch, a iných aktivitách školy
  3. zverejňovania výsledkov podujatí na webovom sídle školy, príp. na webovom sídle organizácie,  ktorá je spoluorganizátorom a vyhlasovateľom podujatia resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, trieda, názov školy,
  4. zverejňovania výsledkov súťaží a prehliadok na webovom sídle školy, príp. na webovom sídle organizácie, ktorá je spoluorganizátorom a vyhlasovateľom súťaže resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov školy,
  5. pre vypracovanie zoznamov pre dotácie, pre poistenie a pre interné spracovanie podkladov školského registra,
  6. pre zriaďovateľa školy,
  7. pre používanie osobných údajov pri tvorbe a zverejňovaní fotografií a videozáznamov dieťaťa (žiaka) na webovej stránke školy, na nástenkách umiestnených v škole, v školskej kronike, v publikačných materiáloch a pre potreby ďalšej prezentácie aktivít a činností školy v printových alebo elektronických médiách,
  8. pre analyticko-pedagogickú prácu metodických a poradných orgánov školy z titulu  plnenia aktivít školy,
  9. pre úradné doklady kopírovaním, skenovaním, alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií alebo dát aj s tým, aby poskytla mnou poskytnuté osobné údaje na ďalšie spracovanie oprávnenej právnickej osobe, ktorá osobné údaje dieťaťa nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, poverenia, alebo zmluvy, ktorú so školou uzatvorila. Tento môj súhlas sa týka nasledovných dokladov: Odpis katalógového listu, podklady  pri zmene školy, pre spracovanie prihlášky na školu, pre spracovanie odporúčania pre inú školu alebo subjekt.
  10. pre zber údajov podľa § 7a zákona č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   

   -------------------------------------------------------------------------------------

  Zákonný zástupca žiaka/ Žiak  ......................................................................... týmto zároveň, slobodne  a jednoznačne vyjadruje a udeľuje vyššie uvedenému prevádzkovateľovi súhlas, so spracúvaním svojich osobných údajov, pre jasne stanovený účel: vzájomná komunikácia (elektronická, telefonická a papierová) medzi prevádzkovateľom a zákonným zástupcom dieťaťa. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, emailová adresa, špecifikácia zamestnávateľa zákonného zástupcu.

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Zákonný zástupca  svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že súhlas so spracovaním osobných údajov (svojich ako aj dieťaťa) je formulovaný v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne, jednoducho, a že dotknutá osoba, o ktorej sú spracúvané osobné údaje má svoje práva, v zmysle novej právnej úpravy: právo na opravu; právo na výmaz; právo na obmedzenie spracúvania; právo na prenosnosť údajov; právo namietať; právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie.

  Súhlas  na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľuje na celé obdobie štúdia v Základnej umeleckej škole v Smižanoch.

  Záujemca je zároveň informovaný, že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať.

    

  Zákonný zástupca:

  titul, meno a priezvisko: ...............................................................................................................

  adresa: .................................................................................................................................

  emailový kontakt:.............................................tel. kontakt: .......................................

                               

   

  Smižany, dňa: 25.5.2018          podpis: ....................................................................

   

  Podrobnejšie  informácie nájdete na našej webovej stránke v priečinku Dokumenty na ľavej lište v kapitole Školské dokumenty - Pre rodičov.  

   

 • 6. ročník výtvarnej súťaže „Fantazijné zviera 2018"

  Výtvarná súťaž vyhlásená Súkromnou základnou školou Prokofievova 5, Bratislava, pod názvom „Fantazijné zviera“ už pozná svojich výhercov. Bol to pre porotu náročný výber z 1386 prác žiakov z rôznych kútov Slovenska. Pôvodne boli stanovené 6 kategórie, ktoré porota  musela rozšíriť na počet 15. V nich boli  vyhodnotené výtvarné práce 70 žiakov s cenami i s čestnými uznaniami. V kategórii ZUŠ ocenila aj výtvarné dielo nášho žiaka výtvarného odboru ZUŠ v Smižanoch v kategórii materských škôl: 6. ročného Olivera Ondru z triedy pána učiteľa Mgr. Martina Olejníka za prácu „Stretávka“ kolorovaná perokresba. Ocenenému žiakovi a pánovi učiteľovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za aktívnu účasť, za kreatívnosť žiaka i šikovného pána učiteľa, ktorý sa zúčastnil tejto súťaže, ale nielen tejto, aj mnohých iných v tomto školskom roku.

 • Gelnický kľúč 2018

  Dňa 25. mája sa naši žiaci z ART school v Smižanoch zúčastnili XIV. ročníka FESTIVALU KOMORNEJ HUDBY "Gelnický kľúč 2018" v Gelnici. Tento festival výrazne prispieva k propagácii umeleckých škôl a jeho poslaním je vytvárať trvalý vzťah k hudbe, priblížiť diela rôznych štýlových období, predstaviť tvorbu slovenských a zahraničných autorov... súťažili malé komorné zoskupenia až po veľké orchestre. Gitarové duo EMAND z triedy p. uč. Mgr. Edity Tornay, DiS.art, gitarové DUO FIAD z triedy p. uč. Mariána Mikolaja, DiS. art a akordeónové duo EM z triedy p. uč. Bc. Oľgy Horáčkovej, DiS.art v kategórii A1 KLASIK - malé komorné telesá sa umiestnili v krásnom STRIEBORNOM PÁSME! Akordeónový súbor Snežienky z triedy p. uč. Bc. Oľgy Horáčkovej, DiS.art, ktoré súťažilo v kategórii B1 - tanečné, filmové - súbory do 10 členov získali ZLATO! Žiaci sa zúčastnili aj tvorivej dielne pod taktovkou Mgr. art. Igora Dohoviča, PhD, kde naši mladí umelci dopoludnia nacvičili skladbu Libertango Astora Piazzollu, ktorú odprezentovali v úvode oceňovania najúspešnejších účastníkov festivalu. V žiakoch to zanechalo  úžasný zážitok. VŠETKÝM SRDEČNE BLAHOŽELÁME! 

 • Detská spevácka súťaž Hviezdička sa blíži do finále

  Populárna detská spevácka súťaž Hviezdička, ktorú už 27 rokov organizuje košický pesničkár Vlado Železňák pomohla počas tohto obdobia naštartovať kariéru napríklad Veronike a Daniele Nízlovým, Kristíne, Natálii Hatalovej, Anawi, či Robovi Šimkovi. Odborná porota je pripravená i tentoraz objaviť nový spevácky talent.

  "Aj tohto roku sme hľadali talenty z celého Slovenska. Do súťaže sa mohli prihlásiť speváci od 6 - 12 rokov tak, že nám poslali nahrávku pesničky podľa vlastného výberu. Zapojilo sa nám opäť obrovské množstvo spevákov a ich úroveň bola skutočne veľmi vysoká. Milo nás prekvapila aj kreativita zaslaných videí od spevákov, lebo niektoré z nich pripomínali už takmer videoklipy. Ukázalo sa, že tento trend a video nahrávky sú populárne a budeme v nich preto pokračovať aj v ďalších ročníkoch," vraví organizátor súťaže Vlado Železňák. Zo všetkých registrovaných skladieb vybrala výberová komisia súťaže po troch finalistoch z východného, západného a stredného Slovenska. Vlado Železňák hovorí, že tento rok to členovia komisie nemali vôbec ľahké, lebo do súťaže sa zapojilo veľa detí. "Bola to skutočne náročná úloha. Prihlásilo sa nám približne 150 detí. Najviac a najlepších spevákov bolo z východného Slovenska, zaregistrovali sme ich okolo 80."Deväť najlepších finalistov sa predstaví v doprovode živej kapely vo veľkom finále Hviezdičky, ktoré sa uskutoční v piatok 1. 6. o 10:00 v amfiteátri v Čani. Oproti predchádzajúcim ročníkom čakajú tohtoročnú Hviezdičku zmeny. "Najväčšou je tá, že sa finále uskutoční v exteriéri, čo bude určite obrazovým obohatením. Scénu budú tvoriť veľké fotky súťažiacich o rozmeroch 1x1 meter a po skončení finále ich rozdáme účastníkom spolu s ďalšími cenami. A ešte jedna novinka do tretice - z finále bude nakrútený video záznam obohatený o zábery z dronu, ktorý sme pre tento účel objednali. Všetci finalisti dostanú špeciálne trofeje a samozrejme množstvo cien," hovorí spoluorganizátor a spolumoderátor Hviezdičky Vlado Železňák mladší.

  Finalisti 27. ročníka Hviezdičky a skladby, s ktorými sa vo veľkom finále predstavia 1. júna:

  východné Slovensko:

  1.Ema Uličná, Košice pieseň: E. - Sheeran - Photograph 

  2. Paula Grečková, Smižany okres Spišská nová Ves pieseň: Urszula - Rysa na szkle 

  3.Vojtech Filip Kopko, Vranov nad Topľou, pieseň: Indila - Dernière Danse 

  stredné Slovensko:

  4.Nela Hanesová, Detva, pieseň: Zuzana Smatanová - Horou 

  5.Paula Mária Kubinčáková, Liesek okres Tvrdošín, pieseň: Kristína - Mať srdce 

  6.Sára Varšová, Šumiac okres Brezno, pieseň: ROuMY - Do perín 

  západné Slovensko:

  7.Matúš Gieci, Bratislava, pieseň: Škampi na žaru - Veľký sen mora 

  8.Simona Tomíková, Bojnice okres Prievidza, pieseň z Hviezdičky: Nebo nado mnou 

  9.Anna Mária Zverková, Bratislava, pieseň: Peter Bič Project - Skúšame sa nájsť

   

   Informácie a foto pre Hudba.sk poskytla Natália Novotná.

 • ZUŠ vyhlasuje výtvarnú súťaž

 • Slovenský pohár v akrobatickom rock and rolle 2018 v Dunajskej Strede

  Dňa 20.5. 2017 sa naši mladí rokenrolisti z triedy pána učiteľa Mgr. Jána Olejníka Štefan Krištof - Alexandra Lengvarská a Juraj Kordovaník - Kristína Polláková zúčastnili na svojej prvej veľkej súťaži Slovenský pohár v akrobatickom rock and rolle 2018 v Dunajskej Strede. V svojom prvom finále obsadili šieste a piate miesto po veľmi pekných výkonoch v konkurencii skúsenejších párov. Okrem nich sa v sútaži otestovali aj juniorský pár Tomáš Mlynarčík - Simona Nováková 1/1 a žiacky pár Dávid Koš - Adriana Petáková ktorí si aj napriek 9. miestu odniesli od poroty pochvalné slová, že ak budú viacej trénovať, majú veľký potenciál v budúcnosti zabojovať o vyššie priečky. Takže žiakom prajeme veľa chuti do ďalšej práce a  trénovať, trénovať. 

 • Rozprávka pre deti z MŠ "O spevavom kráľovstve"

  Výchovné motivačné interaktívne predstavenie pre deti materských škôl

  V  dňoch 17. -18.5.2018 sa uskutočnilo pre všetky deti predškolského veku materských škôl hudobno rozprávkové predstavenie pod názvom "O spevavom kráľovstve". Predstavenie sa uskutočnilo v aule ZUŠ. Okrem pani učiteľky Antónie Bendíkovej, DiS.art, ktorá bola režisérkou, scénaristkou a zároveň rozprávačkou príbehu o princeznej Spevuľke (pani učiteľka Mgr.Lucia Kováčová) účinkovali v príbehu aj hudobné nástroje-členovia kráľovskej rodiny, ktoré znázorňovali a hrali: pán učiteľ Marián Mikolaj, DiS.art-gitara, Bc.Peter Kováčik, DiS.art- trúbka, flauta, Bc.Šimon Hanzely-kontrabas,Bc.Oľga Horáčková, DiS.art - akordeón,  Mgr.Emília Čápová - xylofón i orfove nástroje, František Maliňák - klavír, Žaneta Hrubiznová,DiS.art a Mgr.Ján Olejník pážatá noty a tanečníci pomocníci, Mgr.Martin Olejník a Mgr.Diana Mederiová - výtvarná scéna, kulisy. V rozprávke sa deťom predstavilo celé hudobné kráľovstvo s hudobnými nástrojmi a tanečnicami a aktívne boli do príbehu o princeznej Spevuľke zapojené deti z MŠ na Komenského ulici Smižany, MŠ Teplička nad Hornádom, MŠ Brantia SNV, MŠ Betlanovce, MŠ Lieskovany a MŠ Stolárska SNV. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo, pani učiteľka Bendíková využívala aktivizujúce metódy a deti sa spontánne a s radosťou zapájali. Detské ľudové piesne a piesne prezentované z detských spevníkov deti prevažne poznali a tak s radosťou spievali. Piesne a príbehy zamerané na emócie, boli primerané predškolskému veku a svojou pútavou melódiou, rytmom a slovným obsahom boli deťom veľmi blízke.150 detičiek rozprávka, v ktorej museli hľadať noty od C po H, spievať, tlieskať a tancovať, tak upútala, že účinkujúcich pedagógv ZUŠ na záver, ale aj priebežne ocenili obrovským potleskom. V závere bol každý účastník obdarovaný maľovánkou z produkcie  výtvarného odboru ZUŠ Smižany, ktorá bola vydaná pri príležitosti 10.výročia založenia školy. Hudobná rozprávka  pre deti bola veľmi peknou aktivitou a ukážkou aktívnej spolupráce našej ZUŠ a s materskými školami nielen v našej obci, ale aj v širšom  okolí a nie po prvý krát. Tešíme sa na jej pokračovanie.  

 • Deň matiek 2018

  Mamka má ruky zo zlata.

  Už dávno viem to, od mala.

  Iste je veľmi bohatá,

  keď všetku lásku rozdala.

   

  Rozdala a stále delí

  úsmevy, slová láskavé

  rukami, čo chlebík biely

  pokorne kladú ku káve.

   

  Dáva nám viac, než môže dať.

  Čo lásky schová do dlaní.

  A koľkokrát sa zberá spať

  až neskoro na svitaní.

   

  Nech na tie ruky zaletí

  horúci bozk za odmenu.

  Najkrajší je vždy od detí,

  ktoré si na ňu spomenú

  (Valentín Šefčík)  

  Aj týmito krásnymi slovami a piesňami o mamke pre mamky  DSpSk Šafolka, DFS Oriešok, DĽH Oriešok v piatok 11.5.2018 a cez víkend potešili nejedno srdiečko klientov v domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi a ľudí združených v okresnej organizácii zravotne a telesne postihnutých v  Spišskej Novej Vsi.

 • Celoslovenská saxofónová súťaž v Starej Ľubovni

  26. apríla 2018 sa uskutočnil 9. ročník  celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovej  hre na saxofóne, ktorú zorganizovala Základná umelecká škola Jána Melkoviča v Starej Ľubovni. Podľa slov členov poroty už samotná účasť na tejto súťaži hovorila  o vysokej individuálnej úrovni súťažiacich z celého Slovenska. Na súťaži sa neobjavil nikto ,,kto hral zle“. V konkurencií niekoľkých desiatok súťažiach sa žiačka Kristína Cmorejová, z triedy pána učiteľa Bc. Petra Kováčika, Dis.art, z našej základnej umeleckej školy Dezidera Štraucha  umiestnila v bronzovom pásme. Zo 17 súťažiacich v II.kategórii obsadila 12. miesto. Srdečne blahoželáme a veríme, že  na budúci rok sa posunie o zopár priečok vyššie a odvahu naberú aj ďalší žiaci z dychového oddelenia.

 • Prijímacie skúšky do ZUŠ

 • Prijímacie skúšky do ZUŠ

  Riaditeľstvo ZUŠ, Námestie M.Pajdušáka 2 v Smižanoch  v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

  vyhlasuje prijímacie skúšky

  do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru

  základnej umeleckej školy na školský rok 2018/2019.

   

  Termíny konania prijímacích skúšok:   17.- 18. máj 2018 od 13.00 hod. do 18.00 hod.

                                                                    3. september 2018 od 13.00 hod. do 18.00 hod.

   

  Miesto: budova ZUŠ, Námestie M.Pajdušáka 2, Smižany

   

  Prihláška:

  Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Môžete si ju vyhľadať na webovom sídle školy a vytlačiť. Prihlášku je možné vyplniť aj počas prijímacích - talentových skúšok.

  ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

  Podmienky prijatia:

  Do prípravného štúdia prijíma riaditeľka školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

  Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľka školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

  Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

  Štúdium je rozdelené:

  • prípravné štúdium – jednoročné (pre žiakov 1. ročníka základnej školy)
  • prípravné štúdium – dvojročné (pre deti materských škôl od 5 rokov)
  • základné štúdium na I. stupni trvá 8 rokov a delí sa na primárny stupeň (4roky) a nižší sekundárny stupeň (4 roky)
  • základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky
  • štúdium pre dospelých trvá 4 roky

  Prijímacie skúšky v uvedených termínoch sa konajú

  1. v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore do:
  1. prípravného štúdia
  2. základného štúdia

   

  1. v hudobnom odbore do týchto zameraní:

  Hra na hudobnom nástroji (pre žiakov ZŠ od 2. ročníka, študentov SŠ, poslucháčov VŠ)

  • Hra na klavíri, na organe
  • Hra na sláčikových nástrojoch: na husliach
  • Hra na kontrabase
  • Hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, trúbke, saxofóne
  • Hra na akordeóne
  • Hra na bicích nástrojoch
  • Spev

   

  KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH SKÚŠOK

  HUDOBNÝ ODBOR

  1. Skúška intonácie - uchádzač zaspieva pesničku podľa vlastného výberu

  2. Skúška rytmu - uchádzač zopakuje zadaný rytmický motív – jednoduchý rytmus

  3. Hudobná pamäť - uchádzač zopakuje jednoduché intonačné a rytmické motívy

  4. Psychosomatické predpoklady

   

   VÝTVARNÝ ODBOR

  Uchádzač namaľuje predmety v určitom zoskupení - zátišie

  1. Kresba - hodnotí sa umiestnenie motívu do formátu, proporcie

  2. Práca s farebnou kompozíciou - využitie palety farieb

  3. Práca s fantáziou - miera vlastnej invencie

   

  TANEČNÝ ODBOR

  1. Pohybové nadanie, pohyblivosť a pohybový rozsah - uchádzač zopakuje po učiteľovi jednoduchý pohyb (krok) - chôdza, beh, jednoduchý poskok; ďalej vyjadrí hudbu svojím vlastným pohybom

  2. Rytmus - uchádzač zopakuje vytlieskaním po učiteľovi jednoduchý rytmus

  3. Psychosomatické predpoklady (duševné a telesné predpoklady)

   

  LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR

  Skúška sa skladá z dvoch častí:

  1. prednes krátkej prózy alebo poézie (básničky alebo časti textu)

  2. krátka improvizovaná scénka podľa jednoduchého zadania, alebo pohybová etuda (môže to byť rozhovor s rodičom, učiteľom alebo starším žiakom, alebo iná krátka scénka)

   

  Počas celej skúšky sa hodnotia tieto kritériá:
  1. Výslovnosť + slovná zásoba (drobná výslovnostná vada nie je prekážkou
    prijatia, ak o nej rodičia vedia a riešia ju, alebo ju chcú riešiť s 
    logopédom)
  2. Prirodzenosť prejavu
  3. Fantázia a predstavivosť - miera vlastnej invencie
   
  Pre všetky odbory platí:
  - Pri bodovom hodnotení sa berie do úvahy aj vek dieťaťa
  - Každé z kritérií je ohodnotené 1 - 10 bodmi
  - Najvyšší počet bodov zodpovedá najlepšiemu hodnotenie
  - Uchádzač môže získať maximálne 40 bodov
  - Uchádzač, ktorý celkom získal 30 a menej bodov, nevykonal prijímaciu 
    talentovú skúšku
  - Uchádzač, ktorý vykoná prijímaciu talentovú skúšku, bude zaradený 
    do štúdia na základe počtu získaných bodov a podľa voľných miest
    v jednotlivých triedach
   
   
   
   
  Mgr. Marcela Maniaková, riaditeľka školy

   

 • Grafický návrh na obal žiackej knižky

  V tomto školskom roku zorganizovala spoločnosť ŠEVT už 18. ročník súťaže: “Grafický návrh na obal žiackej knižky”. Aj žiaci základnej umeleckej školy zo Smižian  sa každoročne zapájajú a tvoria množstvo pekných a zaujímavých dizajnov obalu pre budúcu žiacku knižku. Do súťaže sa zapojilo 245 škôl, a prišlo 865 výkresov so žiackymi motívmi. Výkresy žiakov hodnotila odborná komisia zriadená zo zástupcov ŠEVT a.s., ktorá vybrala 100 najkrajších prác. Tie postúpili do ďalšieho kola, v ktorom vybrala odborná komisia 10 najlepších návrhov na obálku žiackej knižky a 2 návrhy členovia odbornej komisie. Tieto motívy budú na obálkach žiackych knižiek v školskom roku 2019/2020.Všetci finalisti obdržia od spoločnosti Ševt pekné darčeky. Päť žiakov výtvarného odboru pod vedením pedagógov Mgr. Diany Mederiovej a Mgr. Martina Olejníka zaslalo svoje výtvarné návrhy. Boli to: z triedy Mgr. Diany Mederiovej Andrej Dzimko (ktorý aj v minulom roku získal ocenenie) Adrián Leško, Magdaléna Filippová a z triedy Mgr. Martina Olejníka Martin Kopkáš a Lukáš Turčan. Z 10-tich prác z celého Slovenska získala ocenenie naša žiačka Magdaléna Filippová. Veľmi sa tešíme, pretože jej návrh sa určite objaví na obale niektorých typov žiackych knižiek. Srdečne blahoželáme!

 • Celoslovenská klavírna súťaž „Banskoštiavnické kladivká 2018“

  https://www.youtube.com/watch?v=DgQ36YBs-7I&list=PLR-X6m7VVtzyYYaVog39cdm3az14UgHC4

  Základná umelecká škola v starobylom baníckom meste Banská Štiavnica hostila v stredu 3. mája účastníkov 3. ročníka klavírnej prehliadky „Banskoštiavnické kladivká 2018“. Neboli to banícke kladivká z erbu tohto krásneho mesta, ale kladivká znejúce zo strún koncertných klavírov, ktoré zvolali do Banskej Štiavnice šikovných klaviristov z celého Slovenska. Počas klavírnej prehliadky sa predstavilo 60 súťažiacich z rôznych kútov Slovenska, ktorí boli podľa veku zaradení do 5-tich kategórií. Interpretačné výkony hodnotila odborná porota z Akadémie umenia v Banskej Bystrici. Našu školu reprezentovali dve žiačky z triedy pani učiteľky Evy Alžbety Kukurovej, DiS.art. V I. kategórii v zlatom pásme sa umiestnila Nina Maniaková. V II.kategórii  bronzové pásmo získala Emma Čekeľová. Obidve žiačky si skúsili porovnať svoje interpretačné zručnosti  aj v štvorručnej hre na klavíri, kde spomedzi 14 dvojíc získali strieborné pásmo. Sprievodným podujatím v rámci klavírnej súťaže bol aj klavírny koncert, na ktorom vystúpil minuloročný laureát súťaže Róbert Hruška a koncertný klavirista, člen poroty Maroš Klátik. Obidvom súťažiacim i pani učiteľke blahoželáme a prajeme veľa tvorivých síl do ďalšej práce vo výchove koncertných mladých umelcov!

 • Neodíď nám rozprávočka

  Odborná porota celoslovenskej výtvarnej súťaže ocenila prácu nášho žiaka. Radosť Smižanom prinieslo výtvarné oddelene základnej umeleckej školy, keď účasťou žiaka Matúša BARTOŠA (6 rokov), z triedy pedagóga Mgr. Martina Olejníka, získal v celoslovenskej výtvarnej súťaži NEODÍĎ NÁM, ROZPRÁVOČKA... jedno z ocenení. Pozvanie na slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže, ktoré sa uskutočni v 23. mája 2018 v priestoroch Elektrárne Piešťany prijal aj pán učiteľ ako aj ocenený žiak. Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže bolo sprievodným podujatím 10. ročníka festivalu rozhlasových rozprávok ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK (viac info: www.kniznica.sk/zazracny-oriesok-2018/). Súčasťou slávnosti bude aj divadelné predstavenie pre deti v podaní študentov DF VŠMU. Srdečne blahoželáme žiakovi aj pánovi učiteľovi z ART School.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria