Menu

 • Workshop

  Rock and roll

 • TRIEDNE KONCERTY 

  I. polrok 2017-2018 : Triedny koncert žiakov hudobného odboru v aule ZUŠ Smižany

                                                                                         

  4. decembra 2018, 16.00 hod., aula ZUŠ trieda p.uč. M.Ďurikovej Cínovej, L.Vansačovej, M.Ledeckého

  4. decembra 2018, 18.00 hod.,  aula ZUŠ trieda p.uč Z.Barlogovej, J.Filipovej, Z.Hricovej

  5. decembra 2018, 16.00 hod.,  aula ZUŠ trieda p.uč.  O.Horáčkovej, M.Mikolaja,

  5. decembra 2018, 18.00 hod., aula ZUŠ trieda p.uč. F.Maliňáka, P.Kováčika, L.Gáborovej, A.Polovku

  6. decembra 2018, 16.00 hod., aula ZUŠ trieda p.uč., E.Tornay, E.Kukurovej, L.Demka, A.Grečka

  6. decembra 2018, 18.00 hod.,  aula ZUŠ trieda p.uč. J.Žigu, L.Kováčovej, E.Čápovej

 • Riaditeľské voľno v ZUŠ 7.12.2018

   

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

  pre žiakov 

  Základnej umeleckej školy

   Námestie M.Pajdušáka 2 v Smižanoch

   

   

             Základná umelecká škola v Smižanoch v zastúpení Mgr. Marcelou Maniakovou si Vám dovoľuje oznámiť, že v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) za o zmene a doplnení niektorých zákonov, využíva ustanovenie §150 ods. 5 školského zákona z organizačných dôvodov a na 7. decembra 2018 (piatok) poskytuje riaditeľské voľno žiakom z organizačných dôvodov. Vyučovanie na Námestí M.Pajdušáka 2 v Smižanoch t.j. v hlavnej budove, ani v elokovaných pracoviskách v tento deň nebude. Vo vyučovaní sa bude pokračovať 10.12. 2018 (pondelok).

   

   

  Za porozumenie  ďakujeme

   

   

   

                                                              Mgr. Marcela Maniaková

                                                                      riaditeľka školy

 • Charlie a továreň na čokoládu

  Nielen herci majú radi rozprávky ......

  Ľudové rozprávky sú žánrom ľudovej slovesnosti a patria k najstarším a najrozšírenejším formám ústnej slovesnosti. Majú najrozmanitejší obsah v závislosti na dobe a spôsobe života. Každý národ, ale aj menšie sociálne skupiny odrážali svoj spôsob života, vzťahy, dobro a zlo, lásku a nenávisť atď. vo fiktívnom či fantastickom príbehu, satiricky alebo humorne, kde hrdinovia prekonali útlak, biedu a chudobu a svojou dobrosrdečnosťou a mravnosťou víťazia nad zlom, úkladmi ľudí, drakov, šarkanov, ... . Rozprávka má za cieľ poučenie a pobavenie čitateľov, poslucháčov alebo divákov, preto sú spravidla nadčasové a mimo konkrétny priestor.

  Aj Základná umelecká škola Dezidera Štraucha v Smižanoch vychováva hercov, no nielen hercov. Dramatická výchova rozvíja tvorivé činnosti, dovoľuje rozvíjanie záujmov, uplatnenie najrôznejších schopností dieťaťa, ktoré sa počas klasického vyučovacieho procesu nemajú ako prejaviť a zostávajú tak skryté. V prvom rade sa u detí, ktoré navštevujú literárno – dramatický odbor, rozvíja osobnostný a sociálny rozmer. Dramatická výchova nenásilne rozvíja pozornosť a sústredenie, vnímavosť, predstavivosť, fantáziu, tvorivosť, emócie, reč, pohyb vrátane zmyslu pre rytmus, komunikáciu, načúvanie a vnímanie mimo slovného vyjadrovania, rozvoj sociálnych zručností, empatiu a toleranciu k iným. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Literárno-dramatický odbor vychováva z detí a mládeže budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov, vzdelaných a náročných divákov, čitateľov, aktívnych účastníkov a spolutvorcov života našej spoločnosti. Absolvent tohto odboru nadobudne také skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné pre povolania, ktorých úspech závisí na vytvorení dobrého medziľudského kontaktu, vzťahu a spolupráce. Komplexný charakter výučby zahŕňa zvládnutie základných hereckých činností, prednesu, pohybu a niekedy aj spevu. Vianočný čas asi najviac umožňuje v tejto hektickej dobe zastaviť sa, posadiť sa, prečítať alebo pozrieť dobrú rozprávku, či už pre deti alebo aj pre dospelých. Naši mladí umelci v ZUŠ sa tiež usilovne pripravujú a študujú predlohu ďalšej v poradí už 14. vianočnej rozprávky, ktorá bude mať názov podľa predlohy príbehu britského autora Roalda Dahla z roku 1964 Karlík a továreň na čokoládu (v originále Charlie and the Chocolate Factory). No ešte predtým, než ich občania Smižian a široká verejnosť bude môcť vidieť na divadelných doskách Kultúrneho domu v Smižanoch  od 18.12 do 20.12.2018 o 17.00 hodine, nechali sa naši žiaci (nielen herci) inšpirovať profesionálnym divadlom, ktoré do ZUŠ-ky zavítalo 29.10.2018. Cirkus Pinka – bábkové divadlo spod Spišského hradu, predviedlo našim žiakom skvelé divadelné predstavenie pod vedením pani Ivety Liptákovej (pochádzajúcej zo Smižian) a jej manžela. No byť hercom nie je také ľahké ako sa na prvý pohľad zdá. Preto sa musia vzdelávať nielen študenti, ale predovšetkým ich pedagógovia. Učinili tak dňa 19.10.2018 na okresnom metodickom dni pre pedagógov pôsobiacich v Spišskej Novej Vsi, Levoči ba aj a v Smižanoch. Školenie sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Smižanoch, kde prijala pozvanie odborníčka v tvorivej dramatike Mgr. Ľubica Bekényiová z Prešova, ktorá prednášala práve na tému “Zážitková práca s rozprávkou“. Avšak neuveriteľných 25.rokv sa chodia do Liptovského Mikuláša vzdelávať a učiť a zahrať si (nielen) herci z celej Európy na celoslovenský festival pantomímy a pohybových divadiel. Naši žiaci a učitelia LDO ho tiež pravidelne navštevujú a výnimkou nie je ani tento školský rok, kedy v čase od 21.11. do 24.11 2018 sa 17 žiaci a pedagogičky Antónia Bendíková, DiS.art a Lívia Vansačová, DiS.art zúčastnili tohoročného festivalu „PAN 2018“. Určite to bola tá najpraktickejšia a najúčinnejšia metóda motivácie výchovy budúcich hercov. Ako hovorí otec festivalu mím Miroslav Kasprzyk – „PANtomíma je srdce na dlani a hlavné mesto slovenskej pantomímy je  Liptovský Mikuláš“, pretože každoročne privíta viac ako štyri stovky mladých nadšencov a milovníkov umenia ticha, nielen zo Slovenska,  naši žiaci  Vám ponúknu ich srdiečka na dlani v príbehu „Charlie a továreň na čokoládu“. Verím, že tí čo budú mať možnosť vidieť naše spracovanie rozprávky, mi dajú za pravdu, že najpríjemnejšia chvíľa naladenia sa na prichádzajúci Vianočný rozprávkový čas je práve zahĺbenie sa do tých našich rozprávok. Krásne a príjemné chvíle prežité v prichádzajúcom predvianočnom čase, (možno aj s čokoládkou v ruke), v kruhu svojich najbližších Vám prajú žiaci a kolektív pedagogických zamestnancov ART School Smižany.    

 • SAN REMO JUNIOR 2018

                                 

   

  SANREMO JUNIOR je názov jednej z najprestížnejších medzinárodných detských súťaží pre spevákov a speváčky vo veku 6 – 15 rokovktorých pri vystúpení sprevádza živý 39-členný orchester. Národné Grand finále sa každoročne koná v svetoznámom divadle Ariston v talianskom meste Sanremo.  Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Kismet, ktorá je známa po celom svete vďaka festivalu GEF – the World Creativity Festival in Schools.  Minulého ročníka SANREMO JUNIOR 2017/2018 sa napríklad zúčastnilo až 18 krajín a 24 sólistov.

  V roku 2016 sa do súťaže po prvýkrát zapojila Česká republika a v roku 2017 následne aj Slovenská republika. Do základného kola sa tento ročník rozhodla svojou účasťou prispieť aj Základná umelecká škola v Smižanoch s dvoma talentovanými hlasmi – s vokálnym prejavom Kataríny PUSTAIOVEJ (13 rokov) Marietty MAREKOVEJ (14 rokov).  Obrovským prekvapením bol fakt, že do výberového kola postúpili obidve finalistky, a tak sa spomedzi viac ako stovky zúčastnených ocitli vo výberovej 23-jke. Dňa 22.10.2018 predstúpili obe v priestoroch hotela Apollo v Bratislave pred česko-slovenskú odbornú porotu. Jej cieľom bolo spomedzi prítomných vybrať 3 finalistov,  ktorí by reprezentovali Slovenskú republiku v národnom finále, ktoré sa uskutoční  20.2.2019 v divadle Hybernia v Prahe. Hoci sa naše dve speváčky neocitli medzi 3 vybranými sólistkami, už len postup do Bratislavy znamenal pre nás obrovský úspech a vôbec sme s ním nepočítali. Mohli sme tak spoznať „tvár“ jednej z najprestížnejších medzinárodných speváckych súťaží a ďakujeme za túto novú a úžasnú skúsenosť.

  Z národného finále bude následne odbornou porotou vybraný jeden finalista z Českej republiky a jeden zo Slovenskej republiky. Títo dvaja finalisti získajú nadstavbový intenzívny kurz spoločnosti Bon Art Music, SE, kde prejdú prípravou pre budúce osobnosti umeleckej scény, či už by to bol spevák alebo muzikálová hviezda. Zúčastnia sa skúšok so živým orchestrom, nahrávania v štúdiu, prípravy choreografie, lekcie komunikácie nielen s médiami a následne prežijú týždeň v kúpeľnom meste Sanremo, kde sa stretnú s finalistami z ostatných krajín. Každopádne stojí táto súťaž o pozornosť a hoci je pre rodičov nesmierne finančne a časovo náročná, určite každý z nich by rád doprial svojmu dieťaťu takúto dávku „medzinárodného“ úspechu.

 • Oznam o voľbe do Rady školy

  Základná umelecká škola, Námestie M.Pajdušáka 2, Smižany

   

  Oznámenie o konaní volieb do RADY ŠKOLY

   

   Riaditeľka ZUŠ Námestie M.Pajdušáka 2 v Smižanoch oznamuje v súlade so zákonom NR SR   č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky    č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení

   

   konanie volieb do Rady školy pri ZUŠ, Námestie M.Pajdušáka 2 v Smižanoch

   

  dňa 21.11.2018 /streda/  o 17,00 hod. aula ZUŠ

    voľba zástupcu  rodičov žiakov  školy

   

  Voľby sú všeobecné, slobodné, rovné a tajné

  Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, predseda volebnej komisie vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

  Rodičia – voliči si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v ZUŠ. Do rady školy bude  zvolený vo voľbách za člena rady školy jeden zástupca rodičov, ktorý vo voľbách získa najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Do rady školy môže kandidovať každý z rodičov detí navštevujúcich ZUŠ, s výnimkou toho, ktorý je zamestnancom školy, ak má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonný, súhlasí s kandidatúrou a navrhne ho iný volič, alebo ak sám oznámi svoje rozhodnutie kandidovať vo voľbách do 19.11.2018. V prípade rovnakého počtu hlasov v poradí o zvolení za člena RŠ  za rodičov ZUŠ, rozhodne žrebovaním predseda volebnej komisie za prítomnosti členov volebnej komisie a riaditeľky školy.

   


  Viac tu: https://zussmizany.edupage.org/

 • 13.ročník "Karaoke show 2018 - Ukáž čo vieš"

                                         HLAS KARAOKE SHOW

                              14. ročník KARAOKE SHOW „Ukáž, čo vieš“                             

  V podvečer 13. novembra 2018 si prítomné publikum v sále Kultúrneho domu v Smižanoch mohlo naživo vychutnať atmosféru pripomínajúcu televíznu show. Obecenstvo sa stalo živou súčasťou 14. ročníka speváckej súťaže  KARAOKE SHOW „Ukáž, čo vieš“ prebiehajúcej tohtoročne pod názvom HLAS KARAOKE SHOW.

  Hudobno-umeleckú show sprevádzala po celý večer moderátorská dvojica v zložení žiakov literárno-dramatického odboru - Moniky KováčovejMarcela Koreňa. Každý súťažiaci i hudobné telesá sa publiku predstavili vo vlastnej video upútavke. V I. kategórii súťažili mladé talenty vo veku 7 - 10 rokov. Bronzovú priečku obsadila 10-ročná Nina Maniaková zo Smižian, 10-ročná Michaela Godallová z Kežmarku si vyspievala striebro a prvú zlatú priečku získala 9-ročná Kristína Tkáčová zo Spišskej Novej Vsi. Každoročne silná  II. kategória vo vekovom rozpätí 11 – 14 rokov ponúkla i napriek relatívne nízkemu veku takmer profesionálne výkony. 3.miesto si odniesla 14-ročná Alexandra Šutyová zo Spišského Hrušova, 2.miesto získala 14-ročná Marietta Mareková zo Smižian a 1.miesto si „vybojovala“ o rok mladšia Paula Grečková zo Smižian. III. kategóriu vo vekom rozpätí 15 – 20 rokov obsadili prevažne chlapci. 1.miesto získal 19-ročný Erik Jurčák z Novoveskej Huty, 2.miesto obsadil 18-ročný Filip Marek zo Smižian a bronzové ocenenie si vyspievala 15-ročná Amália Moncmanová zo Spišskej Novej Vsi. V IV. kategórii, ktorá patrí vokálnym telesám a zoskupeniam s 2 a viac členmi, si 3.miesto vyspievalo vokálne trio Chiquito zo Spišských Vlách a 2.miesto vokálne duo v zložení Róberta Ferenčáka Ley Kunzovej. 1.miesto obsadila dievčenská dvojica v zložení Alexandry Šutyovej Amálie Mocmanovej. Cenu poroty získala 12-ročná Lucia Dragošeková zo Spišských Vlách a zvláštna cena predsedu poroty poputovala do rovnakého mesta spolu s 18-ročnou Alexandrou Múdrou.

  Spevácke výkony posudzovala odborná porota v zložení speváka a frontmana kapely SÁM SEBOU – Matúša Fifika, gitaristu a speváka skupiny THE COLT - Jozefa Valkoššáka, víťaza KOŠICKÉHO ZLATÉHO POKLADU 2017 – Adriána Ondova, riaditeľky ZUŠ Smižany - Mgr. Marcely Maniakovej, gitaristu kapely MASSRIOT – Mgr. Kevina Rajkó predsedu poroty Róberta Šimka – bronzového finalistu Slovenskej SUPERSTAR 2007, zároveň speváka a frontmana kapely MASSRIOT. V závere smižianskeho HLASU predstavil obecenstvu pochopiteľne ten svoj a v gitarovom sprievode zaspieval dve autorské piesne. Zároveň prekvapil svojou pohotovosťou, spontánnosťou a moderátorskou zručnosťou, nakoľko všetky ocenenia odmoderoval vo vlastnej taktovke úplne sám.  

  Úvodný vstup HLASU KARAOKE SHOW obohatili malí začínajúci speváci Oliver Ondra, Ela Ondrová Veronika Tkáčová za podpory skúseného speváka Erika Jurčáka. Prvá prestávka priniesla divákom úžasný scénický zážitok v podobe absolventského predstavenia literárno-dramatického odboru. V druhej prestávke sa predstavila tanečná skupina Black Ladies.

  Tohtoročné víťazné hlasy už teda poznáme a tešíme sa, čo budeme počuť o rok. Veď nielenže nás čaká úžasný 15. ročník, ale už teraz prisľúbil účasť v porote spevák zo skupiny Komajota – Martin Husovský.

   

  KARAOKE 2018 PLAGAT

   

                   VÝSLEDKY VÝBEROVÝCH KÔL (25. 10. 2018)

         speváckej súťaže „Ukáž, čo vieš“ - KARAOKE SHOW 2018

   

  Postupujúci z I. kategórie (6 - 10 rokov):

  1. Michaela Godallová  - zvuková skúška 13.11.2018 o 14:00 – 14:20

  2. Nina Maniaková  – zvuková skúška 12.11.2018 o 14:00 – 14:20

  3. Romana Melegová  – zvuková skúška 12.11.2018 o 14:20 – 14:40

  4. Kristína Tkáčová   – zvuková skúška 12.11.2018 o 14:40 – 15:00
  5. Šimon Fifik  – zvuková skúška 12.11.2018 o 15:00 – 15:20

  Náhradník : Lenka Zavadská 

   

  Postupujúci z II. kategórie (11 – 14 rokov):

  1. Paula Grečková  – zvuková skúška 12.11.2018 o 15:40 – 16:00

  2. Marietta Mareková – zvuková skúška 12.11.2018 o 17:00 – 17:20

  3. Natália Horváthová  - zvuková skúška 12.11.2018 o 15:20 – 15:40

  4. Katarína Pustaiová  - zvuková skúška 12.11.2018 o 17:20 – 17:40

  5. Alexandra Šutyová  - zvuková skúška 12.11.2018 o 16:00 – 16:20

  6. Timea Vaverčáková  - zvuková skúška 13.11.2018 o 14:20 – 14:40

  Náhradník : Lucia Dragošeková 

   

  Postupujúci z III. kategórie (15 - 20 rokov):

  1. Zuzana Adamkovičová - zvuková skúška 13.11.2018 o 15:00 – 15:20

  2. Amália Moncmannová  – zvuková skúška 12.11.2018 o 16:20 – 16:40

  3. Filip Marek  - zvuková skúška 12.11.2018 o 19:10 – 19:30

  4. Erik Jurčák  - zvuková skúška 12.11.2018 o 18:50 – 19:10

  5. Alexandra Múdra  - zvuková skúška 13.11.2018 o 15:20 – 15:40

  Náhradník : Róbert Ferenčák 

   

  Postupujúci zo IV. kategórie (vokálne skupiny):

  1. Komorný spevácky zbor SUENO  – zvuková skúška 12.11.2018 o 18:00 – 18:30

  2. Trio: CHIQUITO  – zvuková skúška 13.11.2018 o 14:40 – 15:00

  3. Duo: L. Kunzová & R. Ferenčák  – zvuková skúška 12.11.2018 o 18:30 – 18:50

  4. Duo: A. Moncmannová & A. Šutyová  – zvuková skúška 12.11.2018 o 16:40 – 17:00

  5. Duo: M. Mareková & K. Pustaiová  – zvuková skúška 12.11.2018 o 17:40 – 18:00

  Náhradník: Duo: N. Maniaková & N. Bondirová

   

       Finále súťaže sa koná 13. novembra 201817:00 v priestoroch Kultúrneho domu v Smižanoch. Vstupné pre verejnosť : 1 €.

   

       Generálky, zvukové a priestorové skúšky pre súťažiacich vo všetkých kategóriách sa uskutočnia 12. - 13. 11. 2018 v Kultúrnom dome v Smižanoch. Konkrétne časové zadelenie vidí každý postupujúci priamo pri svojom mene. 

       Príchod všetkých účinkujúcich (aj tých, ktorí skúšali deň skôr) očakávame v priestoroch Kultúrneho domu od  16:00 hod. V prípade choroby alebo hlasovej indisponovanosti ktoréhokoľvek zo súťažiacich súťažného speváka nahradí porotou ustanovený náhradník.  Danú skutočnosť však treba urýchlene oznámiť organizátorom súťaže, aby boli o danej skutočnosti náhradníci včas oboznámení.  

   

   

                                                                                                Základná umelecká škola

                                                                                                Námestie M. Pajdušáka 2

                                                                                                053 11 Smižany

                                                                                                Kontakt ZUŠ: 053/ 42 97 990
   

                                                   VÝSLEDKOVÁ  LISTINA

                                               speváckej súťaže „Ukáž, čo vieš“  

                                               KARAOKE SHOW 2018

                                          (13. 11. 2018 Kultúrny dom Smižany)

  I. KATEGÓRIA (6 - 10 rokov):

        1.miesto – Kristína Tkáčová (9 rokov, Spišská Nová Ves)

        2.miesto – Michaela Godallová (10 rokov, Kežmarok)

        3.miesto – Nina Maniaková (10 rokov, Smižany)

       

  II. KATEGÓRIA (11 – 14 rokov):

        1.miesto – Paula Grečková (13 rokov, Smižany)

        2.miesto – Marietta Mareková (14 rokov, Smižany)

        3.miesto – Alexandra Šutyová (14 rokov, Spišský Hrušov)

   

  III. KATEGÓRIA (15 - 20 rokov):

        1.miesto – Erik Jurčák (19 rokov, Novoveská Huta)

        2.miesto – Filip Marek (18 rokov, Smižany)

        3.miesto – Amália Moncmanová (15 rokov, Spišská Nová Ves)
   

  IV. KATEGÓRIA (vokálne skupiny s 2 a viac členmi):

        1.miesto – vokálne duo Amália Moncmanová (15 rokov, Spišská Nová Ves)

                                              a Alexandra Šuytová (14 rokov, Spišský Hrušov)

        2.miesto – vokálne duo Róbert Ferenčák (15 rokov, Spišská Nová Ves)

                                              a Lea Kunzová (19 rokov, Smižany)

        3.miesto – vokálne trio CHIQUITO (12 – 14 rokov, Spišské Vlachy)

   

  CENA POROTY – Lucia Dragošeková (12 rokov, Spišské Vlachy)

  CENA PREDSEDU POROTY – Alexandra Múdra (18 rokov, Spišské Vlachy)

                                                                               

                                                                               
  ZLOŽENIE POROTY KARAOKE SHOW 2018 (finále):

  Róbert Šimko – predseda poroty, spevák kapely MASSRIOT,

                              bronzový finalista Slovenskej Superstar 2007,

  Mgr. Kevin Rajkó – gitarista kapely MASSRIOT,

  Matúš Fifik – spevák a frontman kapely SÁM SEBOU,

  Adrián Ondov – víťaz KOŠICKÉHO ZLATÉHO POKLADU 2017,

  Jozef Valkoššák – spevák a gitarista kapely THE COLT,

  Mgr. Marcela Maniaková – riaditeľka ZUŠ Smižany, organizátora súťaže.

 • TvorBA 2018

  TvorBA 2018

  bol pilotný ročník štvordňového multižánrového festivalu neprofesionálneho umenia, na ktorom sa predstavili tí najlepší neprofesionálni umelci Slovenska, víťazi celoštátnych postupových súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom.

  • Výtvarná, fotografická a filmová tvorba, folklór, divadlo, umelecký prednes, hudba, spev a literatúra.
  • Diváci mohli vidieť divadelné a folklórne predstavenia, koncerty populárnej či inštrumentálnej hudby a zborového spevu, výstavy fotografickej a výtvarnej tvorby, filmové projekcie, vystúpenia recitátorov a na odbornom seminári sa dozvedeli viac o neprofesionálnom umení v Európe. Všetko sa odohrávalo 11. - 14. októbra v Bratislave-Starom Meste.

  Aj dievčenská spevácka skupina Šafolka spolu s ľudovou hudbou Oriešok pod vedením Ladislava Vartovníka dostala pozvanie na tento festival. Svoje hudobno spevné pásma spišských piesní spracované ich vedúcou Mg. Marcelou Maniakovou „balady z Kolinoviec a Lučeňe s dzjevoctvom“ , mali možnosť ukázať v dvoch programoch počas dvoch dní. A to: v sobotu v programe Folk Tvór a v nedeľu v galaprograme TvorBajbaj. Obidva folklórne programy sa uskutočnili v bratislavskom divadle Malá scéna STU.

 • F ako folklorika

  To najlepšie zo slovenského folklóru

   

  Nový televízny kanál Folklorika, ktorý vznikol na Slovensku 1.6.2018 v spolupráci Slovak Telekom a režisérom Petrom Ňuňézom a ďalšími partnermi, ponúka to najlepšie zo slovenského folklóru. Základom je  prúd hudby a tanca, ktorý sa strieda s blokmi pravidelných relácií. Diváci oceňujú fakt, že jednotlivé relácie nie sú prerušované reklamami. V tomto televíznom kanáli sa odprezentovala aj dievčenská spevácka skupina Šafolka spolu s muzikantami z ľudovej hudby Oriešok. Dňa 22.9.2018 v obci Timoradza sa konal prvý ročník folklórneho festivalu Zem spieva, ktorý odvysielala a priebežne bude počas celého roka vysielať spomínaná televízia. V nej sa ocitnú všetci účinkujúci, ktorí sa festivalu zúčastnili. Okrem toho sa v jednom z ich programov Moje korene predstaví aj rodina Maniakovcov (Marcela, Jozef, Dominik, Nina) zo Smižian, ktorí svoj voľný čas už niekoľko rokov obetujú a žijú pre folklór a udržiavanie tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku. V tomto dokumente bude možné vidieť nádherné zábery z Art school Smižany a extravilánu obce  Smižany. 

  Čo vysiela Folklorika?

  Vysielanie pozostáva zo 16-tich tematických relácií. Okrem blokov hudby a tanca na divákov čaká napríklad:

  • hľadanie a zachraňovanie spomienok osobností folklóru v programe Moje korene
  • objavovanie sveta zahraničných Slovákov v programe Vojvodina
  • krása skrytá v krojoch v programe Odetí do krásy
  • relácia Ľudové múdrosti so známou etnologičkou Katarínou Nádaskou
  • Ľudová kuchyňa o tradičných slovenských jedlách
  • Svetové Slovensko o tých najkrajších zákutiach a pamiatkach Slovenska
  • relácia je venovaná slovenským folklórnym festivalom Pod jednou strechou
  • vraj aj drevo sa naučí tancovať, ak má dobrého učiteľa – Škola tanca
  • Nositelia tradícií a slovník nárečia
  • Folklorika v noci  - výber ľudových piesní, tancov a hudby, ktoré potešia aj nočné sovy,  a ďalšie iné relácie.
  • https://i-novinky.sk/zem-spievala-v-timoradzi/?fbclid=IwAR0RqRiJMCVCUvkqIUE4iuDQwuIc2_VOzFx9rAxh7lh-YXGWnvrnFz5fWC0
 • OZNÁMENIE O RIADITEĽSKOM VOĽNE 19.10.2018

  Základná umelecká škola, Námestie M.Pajdušáka 2, Smižany

   

  OZNÁMENIE O RIADITEĽSKOM VOĽNE 19.10.2018

   

  Základná umelecká škola v Smižanoch, v zastúpení Mgr. Marcelou Maniakovou, si Vám dovoľuje oznámiť, že v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) za o zmene a doplnení niektorých zákonov, využíva ustanovenie §150 ods. 5 školského zákona a na 19. október 2018 poskytuje riaditeľské voľno žiakom z organizačných dôvodov.

  Dôvodom je účasť pedagogických zamestnancov na okresnom metodickom dni organizovaným Spoločným školským úradom v Smižanoch a Oddelením školstva, rozvoja v Spišskej Novej Vsi. Vyučovanie na Námestí M.Pajdušáka 2 v Smižanoch t.j. v hlavnej budove, ani v elokovaných pracoviskách v tento deň nebude. Vyučovanie bude pokračovať 22.10.2018 (pondelok).

  Za porozumenie  ďakujeme

   

                                                           Mgr. Marcela Maniaková

                                                                      riaditeľka školy

 • Metodický deň pre učiteľov klávesových oddelení ZUŠ, učiteľov hudobnej náuky a iných    záujemcov o klasickú hudbu - klavírny seminár 

  Učiť sa, učiť sa učiť sa ....

  tak nás to kedysi učili, a myslím,

   že to platí aj pre dnešnú dobu. 

  Učíme sa predsa  celý život.

   

  Oddelenie školstva, rozvoja a Spoločného školského úradu Smižany v spolupráci s Oddelením školstva Spišská Nová Ves a Oddelením školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, ŠÚ Levoča

  uskutočnilo 19.októbra 2018 „Okresný metodický deň“ pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl a ZUŠ, ktorí sú združení v spomínaných oddeleniach školstva. Tohto neformálneho (bez udelenia kreditov), ale vysoko odborného, jednodňového vzdelávania sa zúčastnili všetci učitelia, rozdelení podľa svojich aprobácií vyučovania. Základná umelecká škola Dezidera Štraucha sa už tretí rok po sebe angažuje v organizovaní a spolupodieľaní sa na vzdelávaní učiteľov základných umeleckých škôl z východoslovenského regiónu, nakoľko pre tento typ škôl sa uskutočňuje veľmi málo odborných vzdelávaní. Vzdelávanie pedagógov je orientované štátnymi vzdelávacími inštitúciami predovšetkým na základné, stredné a vysoké školy na Slovensku. Na tento deň sa nám spolu s organizátormi, podarilo pozvať do našej obce a do priestorov nádherného Kaštieľa v Smižanoch profesorku pani Mgr. Mária Dravecká z Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach, pedagogičku v hre na klavíri a organe. Jej prednáška na tému „Hudobná reč klasicizmu“ bola vysoko odborná, zaujímavá a hlavne praktická pre všetkých, ktorí vyučujú hru na klavíri. Vďaka pani učiteľke Mgr. Zuzane Hricovej, DiS.art, pôsobiacej v ZUŠ v Smižanoch, si mohli účastníci vyskúšať aj prácu s notovým záznamom, ktorú pripravila spomínaná pani učiteľka, a ktorá priniesla účastníkom praktické úlohy ako pracovať s dielom z obdobia klasicizmu pri klavíri s dieťaťom. Tohto vzdelávania sa zúčastnili všetci pedagógovia hudobného odboru (nielen klaviristi) ZUŠ Smižany. Aj učitelia výtvarného a tanečného i literárno - dramatického odboru mali zabezpečené zmysluplné vzdelávanie vo svojom odbore, vďaka pani PaedDr.Viere Skoumalovej a  PaedDr. Andrey Baluchovej  a ich vedúcej oddelenia škosltva a Spoločného školského úradu v Smižanoch Ing. Zuzane Zimmermannovej.  Na rôznych školách v okrese, boli v spolupráci s hore uvedenými inštitúciami pripravené odborné prednášky, workshopy pre učiteľov. Bol to skvelý vzdelávací deň. Profesijný rozvoj pedagógov sa v súčasnosti uskutočňuje prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania, tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odborných činností a sebavzdelávania podľa zákona č.317/2009 Z.z. Pre pedagogických a odborných pracovníkov je nevyhnutnosťou ďalšie vzdelávanie. Prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti tvoria základ ich profesijného rozvoja. Toto bola vynikajúca príležitosť ako naplniť slová Jána Amosa Komenského „Naši učitelia nesmú byť podobní stĺpom pri ceste, ktoré len ukazujú, kadiaľ ísť, ale sami nejdú."   Ďakujeme Spoločnému školskému úradu v Smižanoch, že sme „MY PEDAGÓGOVIA ZO SMIŽIAN“ nemuseli, za novými poznatkami,  cestovať ďaleko!

                                                        Mgr. Marcela Maniaková,  riaditeľka ZUŠ Smižany

   

   

                                                              POZVÁNKA

  Oddelenie školstva, rozvoja a Spoločný školský úrad Smižany, Oddelenie školstva Spišská Nová Ves  a Základná umelecká škola Dezidera Štraucha v Smižanoch pozýva  učiteľov klávesových oddelení ZUŠ, učiteľov hudobnej náuky a iných    záujemcov o hudbu na metodický deň s profesorkou Máriou Draveckou.

   

  Názov podujatia:             HUDOBNÁ REČ KLASICIZMU

  Termín:                            19. október 2018 (piatok)

  Miesto konania:               Kaštieľ, Tatranská 302/105, Smižany 

  Prednášajúci :    Mgr. Mária Dravecká, profesorka - Konzervatórium, Timonova 2, Košice

  Program:

    8:30    -   9:00 hod.     Prezentácia

    9:00    -    9:30 hod.    Úvod – aktívne vnímanie hudby klasicizmu

    9:30    -  10:00 hod.    Interpretácia klasicizmu (ukážka práce so žiakmi)

  10:00    -  10:30 hod     Prestávka

  10:30    -  11:30 hod     Práca s notovým záznamom (praktické úlohy pre účastníkov)

  11:30    -  12:00 hod     Diskusia

   

  Svoju účasť je nutné potvrdiť  formou návratky do 17.10.2018  na email zus.smizany@stonline.sk.

  Bližšie informácie sú  na webovej stránke školy https://zussmizany.edupage.org/.

   

  Tešíme sa na Vás

  S pozdravom

                                              Mgr. Marcela Maniaková,  riaditeľka ZUŠ Smižany

 • Zlatý Gaštan 2018

                                                ZLATÝ GAŠTAN 2018

  V dňoch 6. – 7. 9. 2018 prebehol vo Vranove nad Topľou 36. ročník celoslovenského festivalu populárnej piesne s medzinárodnou účasťou pod názvom ZLATÝ GAŠTAN 2018. Účasť na ňom si v závere minulého šk. roka 2017/2018 cez výberové kolo „vyspievali“  dvaja žiaci speváckeho oddelenia ZUŠ Smižany – Erik Jurčák a Filip Marek.

  Do samotného slovensko-poľského finále postúpilo v tomto ročníku až 8 reprezentantov Poľska a iba 5 súťažiacich zo Slovenska. V podvečer 6. 9. 2018 prebehlo prvé súťažné kolo, v ktorom speváci interpretovali pieseň s hudobným podkladom. Z našich radov tak zaznela v podaní Filipa Mareka pieseň od Juraja Hnilicu - Aká si mi krásna a v interpretácii Erika Jurčáka skladba Dancing On My Own od Caluma Scotta. Druhé súťažné kolo prebiehalo v nasledujúci deň v umeleckej spolupráci so živou kapelou FUNNY PEOPLE,  ktorú tvoria traja vynikajúci hudobníci – Martin Ferenčík (klávesy), Róbert Tkáč (bicie) a Braňo Kociov (gitara).  Filip Marek odspieval známy hit Harryho Stylesa – Sign Of The Times a Erik Jurčák slovenskú skladbu od Lukáša Adamca – Dýchaj.  Všetky spevácke výkony oboch súťažných kôl posudzovala päťčlenná odborná porota, na ktorej stoličkách sedel napríklad aj známy spevák z Komajoty - Martin Husovský. Tá sa rozhodla oceniť 1.miestom poľského speváka Krystiana Baka z  Jasla. 2.miesto a zároveň aj cenu diváka získala Martyna Dudek  z Rzeszówa. 3.miesto putovalo do Smižian a vyspieval si ho Filip Marek. Cenu poroty získala speváčka Jana Tribulová z Vranova nad Topľou.

  Festival sa každoročne uskutočňuje v rámci trvalej udržateľnosti projektu s  názvom „Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a  Rzeszówského vojvodstva, tradícia – súčasnosť – budúcnosť,“ ktorý bol financovaný zo zdrojov EÚ. Partnerom projektu je Dom kultúry mládeže v Rzeszówe.

   

   

  http://www.vtn-vranov.sk/vranov-festival-zlaty-gastan-2018-s-medzinarodnou-ucastou/#.W5uxTlUzYdV

 • Fajna folklórna fotka

  Piaty ročník celoslovenskej fotografickej súťaže „Fajna Folklórna Fotka 2018“  bol ukončený bola odovzdaním cien víťazom a vystavením najlepších fotografií z tohto ročníka. Vernisáž výstavy sa uskutočnila dňa 30. augusta 2018 o 16.30 hod vo foyer Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi. V úvode  vernisáže sa predstavila aj detská spevácka skupina Šafolka pod vedením Mgr. Marcely Maniakovej. Ocenených a vystavených prác bolo 79 od 36 autorov s 202 prihlásených fotografií. Záver slávnostného odovzdávania cien patril opäť  Šafolke.

  http://www.snv.sk/archiv?video=180904-3

 • Festivalové leto ŠaFOLKy

  Po roku si opäť vyspievala  ŠAFOLKA účasť na folklórnom festivale „Východná 2018“ 

  Folklórny festival Východná je najstarším a najrozsiahlejším celoslovenským festivalom s medzinárodnou účasťou na Slovensku. Je zároveň vrcholnou prehliadkou tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Medzi priemerne 1400 účinkujúcimi v desiatkach umeleckých autorských programov sa na tomto festivale každoročne prezentujú i víťazi celoštátnych súťažných prehliadok folklórnych skupín, súborov, detských súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov muzikantov i tanečníkov. Veľmi významná je účasť ľudových remeselníkov, výrobcov a umelcov. V poslednom období je jednou z  najzaujímavejších súčastí festivalu množstvo interaktívnych a zážitkových programov, akými sú tanečné, hudobné, spevácke workshopy, remeselné tvorivé dielne a programy pre deti. Folklórny festival Východná je prehliadkou výsledkov pravidelnej a systematickej práce mnohých inštitúcií, organizácií, združení i jednotlivcov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Počas rokov svojej existencie festival výrazne prispieval k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt našej klenotnice kultúry. V nedeľnom programe 1.7.2018 na malej scéne sa predstavila aj detská spevácka skupina Šafolka v programe „Vidiečanova Habovka 2018“ (vystúpenie laureátov detskej folklórnej súťaže Vidiečanova Habovka), ktorej autorom bol Mgr. Michal Noga. Opäť to bola pre  Šafolku  česť vystúpiť na tomto prestížnom folklórnom festivale.

  Kobuľa fest  2018

  Kobuľa fest, známy aj ako najväčší open air festival na Spiši začal písať svoju krátku históriu v roku 2015, keď sa v športovom areáli obce Jamník uskutočnil prvý ročník tohto podujatia. Počas tohoročného festivalu sa v Jamníku predviedli také osobnosti a kapely ako napr. kapela Desmod, Marián Čekovský a band, Heľenine oči, Kollárovci a množstvo iných skvelých interpretov slovenskej hudby. Pozvanie od kapely Sám sebou, ktorá je zároveň spolu s obcou Jamník organizátorom podujatia, prijala na sobotu 28.7.2018 aj detská spevácka skupina ŠAFOLKA s pol hodinovým kultúrnym programom. Vystúpenie dievčat pozitívne ohodnotil aj predseda samosprávneho kraja pán Ing. Rastislav Trnka, pán primátor PhDr.Ján Voľný PhD. a poslanec KSK Ing.Pavol Bečarik, ktorí sa na podujatí zúčastnili  a popriali Šafolke veľa ďalších úspechov.

  Koliesko 2018

  Festival ľudovej kultúry – XXVIII. ročník stretnutia mladých folkloristov Koliesko sa uskutočnilo 2. – 5. augusta 2018 v Kokave nad Rimavicou. Jednotlivé programy Kolieska už roky tvoria mladí folkloristi. Ani tento rok tomu nebolo inak. Okrem samotnej tvorby sa ich aj aktívne zúčastnili, napríklad aj ako tanečníci folklórnych súborov. To čo robí Koliesko Kolieskom je najmä netradičný a všetkými očakávaný nočný koncert na strechách kokavských domov. Organizátori ho vymysleli hneď na začiatku a dodnes nestratil nič zo svojej atraktívnosti a originality. Vystúpenie v réžii trombitášov, fujaristov, gajdošov a heligonkárov z celého Slovenska má vždy jedinečnú atmosféru. Koliesko však nie je len folklór, ale aj viacero výstav (napríklad aj v zaujímavej kokavskej synagoge), ako i stretnutia s významnými osobnosťami folklóru. Radi ho navštevujú hlavne mladí ľudia, ako aj rodáci – Kokavčania, ktorí počas festivalu organizujú rodinné stretnutia. Tento rok sa festivalu zúčastnila opäť aj  detská spevácka skupina Šafolka vo večernom šarišskom programe „Zes šarišskeho zapisňika.“, kde dievčatá vystúpili spolu s Ruthenia Ensemble (Bratislava), FS Čerhovčan (Bardejov), ĽH Muzička (Bratislava), ĽH Žoltákovci (Raslavice), Jozef Miko Kopýtko (Bardejov), ŽSSk Jastrabčanka.

  Iľašofska pantľika 2018

  Každú tretiu augustovú nedeľu sa v susednej  obci Iliašovce stretnú umelci a obecenstvo zo širokého okolia. 19. august 2018 patril  po sedemnásty krát folklórnemu sviatku. Podujatie sa konalo v amfiteátri pred základnou školou. Domáci folkloristi s folklórnej skupiny Iľašovjan pripravili v spolupráci s Marcelou Maniakovou hudobno spevné pásmo „Co nove na dzedzine“ a spolu s FS skupinou Harihovčan a FS Magura z Kežmarku vystúpili na XVII. ročníku Iľašofska pantľika. Medzi účinkujúcimi sa ocitla ja sólistka Šafolky Nina Maniaková zaspievala svoje víťazné ľudové piesne z krajskej súťaže Zahraj že mi zahraj 2018.  Na akordeóne ju sprevádzala jej mamka Marcela Maniaková.
   

 • Handlovské gitary 2018

  Do galérie Handlovské gitary 2018 boli pridané fotografie.

 • Záver školského roka 2017- 2018 a ocenení najúspešnejší žiaci ZUŠ

  29. júna 2018 sa po štrnásty krát zatvoria na dva mesiace dvere našej Art School Smižany. 8. júna sme sa v Kultúrnom dome v Smižanoch rozlúčili so 45 absolventmi ZUŠ za školský rok 2017-2018 na slávnostnom vyraďovaní, ktorému predchádzal nádherný týždeň absolventských koncertov, vernisáže, tanečných, speváckych a divadelných predstavení. Po tomto týždni nasledoval maratón triednych koncertov a predstavení všetkých žiakov školy. Nejeden rodič, ba i my učitelia, sme boli hrdí na interpretačné umelecké výkony a pokroky našich žiakov, Vašich detí. Tí, ktorým pán Boh uštedril viac talentu a sebavedomia, sa nebáli so svojím učiteľom vycestovať mimo región, predstúpiť pred odbornú porotu z vyšších umeleckých škôl, prezentovať seba, svojho učiteľa, našu školu, ba i našu obec na súťažiach, festivaloch a prehliadkach. Výsledky boli veľa krát fascinujúce a potešujúce. Z tohto dôvodu boli dňa 26. júna najúspešnejší žiaci našej školy (11 žiakov a 3 kolektívy) ocenení Spoločným školským úradom a obcou Smižany v kultúrnom dome. Ak má byť naša škola miestom aktívneho a radostného poznávania umenia, tak chceme náš školský vzdelávací program i naďalej realizovať v bezpečnom, príjemnom a estetickom prostredí. Svedčí o tom aj fakt, že v týchto dňoch finišujú práce na dokončení prístavby nových špecializovaných učební v našej škole, ktoré by mali byť odovzdané do užívania v jeseni 2018. Touto cestou sa chcem všetkým žiakom školy ako aj pedagógom poďakovať za ich obetavú prácu. Zároveň chcem popriať všetkým deťom pekné prázdniny plné zážitkov, počas ktorých načerpajú sily do nového školského roka a pedagógom prajem príjemné prežitie dovoleniek. Ďakujeme aj vám, milí rodičia, za ústretovú spoluprácu, podporu a prípravu vašich detí.  Dovidenia 3. septembra 2018!

                                                                               

  Ocenení žiaci Základnej umeleckej školy Smižany 

  Hudobný odbor

  Zlatý gaštan

  Vranov nad Topľou

  Mesto a Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou  7.- 8.9.2017

  Medzinárodná súťaž

  Filip Marek - Cena diváka

  Mgr. Lucia Kováčová

   

  33. Košický zlatý poklad 2017,

  RTVS Košice, 10.10.2017

  Celoslovenská súťaž

  Adrián Ondov - Absolútny Víťaz celoslovenskej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad za rok 2017 (Na základe rozhodnutia výberovej komisie a SMS hlasovania poslucháčov Rádia Slovensko sa do finále prebojovalo zo 140 piesní iba 12 skladieb z celého Slovenska.)

  Mgr. Lucia Kováčová

   

  4. ročník speváckej súťaže Fullstar 2018

  ZUŠ a mesto Ružomberok

  15.3.2018

  Celoslovenská súťaž

  Alexandra Šutyová - zlaté pásmo a cena za presvedčivý výkon a cena poroty

  Lívia Vansačová, DiS.art

  Katarína Pustaiová- zlaté pásmo a cena za presvedčivý výkon

  Mgr. Lucia Kováčová

  Marietta Mareková - zlaté pásmo a cena za presvedčivý výkon

  Mgr. Lucia Kováčová

   

  Hviezdička

  MŠ SR, Umelecká spoločnosť gong

  Košice

  1.6.2018

  Celoslovenská súťaž

  Paula Grečková- 2.miesto

  Mgr. Lucia Kováčová

   

  Zahraj, že mi, zahraj 2018

  Okresná súťažná prehliadka detského hudobného folklóru

  NOC Bratislava, obec Smižany

  24.3.2018

  Okresná súťaž

  Spevácka skupina Šafolka

  zlaté pásmo a postup na krajské kolo

  Mgr. Marcela Maniaková

  Nina Maniaková - zlaté pásmo a postup na krajské kolo

  Nina Bazárová - zlaté pásmo a postup na krajské kolo

   

  Zahraj že mi zahraj 2018

  Krajská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru

  NOC Bratislava, obec Buzica

  21.4.2018

  Krajská súťaž

  Spevácka skupina Šafolka - zlaté pásmo a postup na celoslovenské kolo

  Mgr. Marcela Maniaková

  Nina Bazárová - zlaté pásmo a postup na celoslovenské kolo

  Mgr. Marcela Maniaková

  Nina Maniaková - zlaté pásmo

  Mgr. Marcela Maniaková

   

  Vidiečanova Habovka 2018

  Celoštátna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru

  NOC Bratislava, OKS, obec Habovka

  16.-17.6.2018

  Celoslovenská súťaž

  Spevácka skupina ŠafolkaLaureát súťaže  a zlaté pásmo

  Mgr. Marcela Maniaková

  Nina Bazárová - zlaté pásmo

  Mgr. Marcela Maniaková

   

  Banskoštiavnické kladivká 2018

  3. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri pre žiakov ZUŠ

  ZUŠ Banská Štiavnica

  3.5.2018

  Celoslovenská  súťaž

  Nina Maniaková - zlaté pásmo

  Eva Alžbeta Kukurová, DiS.art

   

  Bojnická Perla 2018

  Celoslovenská súťaž v sólovom speve populárnej piesne pre žiakov ZUŠ

  MŠ SR, Mesto Bojnice a  ZUŠ Bojnice

  10.5.2018 

  Celoslovenská súťaž

  Filip Marek - 3.miesto v  zlatom pásme

  Mgr. Lucia Kováčová

   

  Gelnický kľúč 2018

  XIV. ročník festivalu komornej hudby

  ZUŠ Gelnica, mesto Gelnica

  25.5.2018

  Celoslovenská súťaž

  Akordeónový súbor Snežienky - zlaté pásmo

  Bc. Oľga Horáčková, DiS.art

   

  Tanečný odbor

  Show cup 2018

  Tanečná škola SHOW DS Košice, Kasárne /Kulturpark/ Košice

   10.2.2018

  Celoslovenská súťaž

  Choreografia tanečný pár: Tomáš Mlynarčík - Simona Nováková - rockenroll  1. miesto

  Mgr. Ján Olejník

  Choreografia - Formácia - rockenroll  1. miesto

  Mgr. Ján Olejník

   

  Slovenský pohár v akrobatickom rock and rolle 2018

  MŠVVa Š SR, Športovo tanečný klub RRC Hydrorock Bratislava a Slovenský zväz akrobatického rock and rollu Bratislava a

  mesto Dunajská Streda

  20.5.2018

  Medzinárodná súťaž

  Tomáš Mlynarčík - Simona Nováková - 1. miesto

  Mgr. Ján Olejník

   

  Výtvarný odbor

  18. Grafický návrh obálky žiackej knižky

  Ševt, Bratislava

  31.3.2018

  Celoslovenská súťaž

  Magdaléna Filippová - Finalista z 10 návrhov

  Mgr. Diana Mederiová

   

  Neodíď nám rozprávočka

  Mestská knižnica mesta Piešťany

  15.3.2018

  Medzinárodná súťaž

  Matúš Bartoš - ocenená práca

  Cena vydavateľstva SNP Mladé letá

  Mgr. Martin Olejník

   

  Fantazijné zviera

  SZUŠ Prokofievova 5 Bratislava

  31.5.2018

  Celoslovenská súťaž

  Oliver Ondra - čestné uznanie (náročný výber z 1386 prác žiakov z rôznych kútov Slovenska. Pôvodne boli stanovené 6 kategórie, ktoré porota  musela rozšíriť na počet 15. V nich boli  vyhodnotené výtvarné práce 70 žiakov s cenami i s čestnými uznaniami)

  Mgr. Martin Olejník

 • Účasť smižianskych folklórnych zoskupení na Spišských folklórnych slávnostiach

  Bohatú studnicu ľudových tradícií  Slovenska a regiónu Spiša ponúkol 23.-24. júna 2018 na Spišskom salaši v Spišskom Podhradí 46.ročník Spišských folklórnych slávností, ktorých sa zúčastnili aj folklórne zoskupenia obce Smižany: folklórna skupina Smižančanka, detský folklórny súbor a detská  ľudová hudba Oriešok, detská spevácka skupina Šafolka.  Tento posledný júnový víkend ožil folklórom a návštevníci mali možnosť vychutnať si množstvo ľudovej hudby, tanca, spevu, remesla, jedla a dobrej nálady. V tomto roku námety programu reflektovali jednak stredovekú tematiku, spojenú s bohatou históriou Spiša a jeho dávnovekej minulosti, zachovanej v povestiach, ale i piesňach a tancoch, bohatých na  tunajšiu pastiersku tradíciu, ako aj širšie kontexty tradičnej kultúry, ktorá je blízka regiónom Horehronia, Gemera, Šariša aj Abova. Organizátormi podujatia boli tradične Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, mesto Spišské Podhradie a Spišský salaš. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka. Festival začal vo štvrtok 21.6. verbovačkou v podaní členov FS Čačina, ktorí „verbovali návštevníkov“ v Levoči, na nádvorí Spišského hradu a v meste Spišské Podhradie. V piatok pokračovala verbovačka v uliciach mesta Spišská Nová Ves. Sobotňajší program začal vystúpením detských folklórnych súborov zo Spiša – „Dzeci na Spišu“, ktorého režisérkou bola Mgr. Viktória Svetkovská zo Smižian, a v ktorom účinkovali aj deti z DFS OriešokNina Maniaková. Návštevníci mali možnosť spoznať víťazov regionálnych kôl súťaže folklórnych skupín z Košického samosprávneho kraja v programe „Nositelia tradícií“. V programe „Naši najlepší“ vystúpili víťazi jednotlivých folklórnych súťaží: Makovická struna – súťaž v speve rusínsko-ukrajinských piesní, Šaffova ostroha – súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci, najmladší speváci zo súťaže hudobného folklóru detí „Zahraj že mi, zahraj", a jubilujúce kolektívy. Tu Šafolka a sólistka Nina Bazárová ukázala divákom víťazné číslo z celoštátnej prehliadky „Vidiečanova Habovka“ „Lučeňe s dzjevoctvom“ a piesne z Brutoviec. K dobrej nálade prispela aj „Škola tanca s divákmi“, pod vedením známych tanečníkov Vladimíra Kendru a Mareka Sabola z tanečnej skupiny Bardfa z Bardejova. Večer bol ozvláštnený povesťami o hrade a podhradí, ktorými  divákov účinkujúci zaviedli do stredoveku a začiatku novoveku na Spiši. Za šera jemných kvapiek dažďa a hry so svetlom Šafolka zaspievala  divácky obľúbenú baladu z Ličartoviec. Sobotňajší program pokračoval „Jánskymi ohňami“, ktorých súčasťou bola aj tancovačka pri vatre a muzike s ĽH Žigovci. Nedeľňajší program začal popoludňajším programom „Hore Hronom, dolu Hronom“ sa predstavili vynikajúce kolektívy a sólisti z folklórneho regiónu Horehronie. V slávnostnom galaprograme „To najlepšie, čo doma máme“ sa predstavili Fsk Smižančanka zo Smižian, DSpSk Šafolka zo Smižian, ĽH Dominika Maniaka, Stolyčnoho džyvky, Fsk Škvarkare z Košickej Novej Vsi, SpSk Poľana z Jarabiny, Mária Brdárska z Rejdovej. Pokračovať sa malo veľmi obľúbenou „Školou tancov s divákmi“, avšak pre nepriazeň počasia sa musela prerušiť. V závere nedeľňajšieho programu vystúpila hudobná skupina Gypsy Lomnické Čháve  s programom Bašavaha tumenge. Zaujímavá bola aj výstava historických fotografií rázovitej obce Kojšov z dolného Spiša a fotografie zo 4. ročníka súťaže „Fajna folklórna fotka“. Na malej scéne ožil program FS Branisko s ochutnávkou „gruľových šmakov“ s doprovodom  ĽH Branisko. Keďže toto  podujatie patrí medzi vrcholné podujatia Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi, už teraz sa tešíme sa na 47. ročník SFS.

 • Triedne koncerty a predstavenia

  II. polrok: Triedne koncerty a vystúpenia žiakov                                                                             

  19. jún 2018, 16.00 hod., aula ZUŠ trieda p.uč. E. Čápovej, Z.Hricovej

  19. jún 2018, 17.30 hod., aula ZUŠ trieda p.uč. M.Mikolaja, O.Horáčkovej,

  20. jún 2018, 16.00 hod., aula ZUŠ trieda p.uč. L.Vansačovej, M.Cínovej Ďurikovej, M.Ledeckého, L.Demka

  20. jún 2018, 17.30 hod., aula ZUŠ trieda p.uč. Š.Hanzelyho, J.Žigu,

  21. jún 2018, 16.00 hod., aula ZUŠ trieda p.uč. E.A.Kukurovej, E.Tornay

  21. jún 2018, 17.30 hod., aula ZUŠ  trieda p.uč. Z.Barlogovej, L.Kováčovej

  22. jún 2018 16.00 hod., aula ZUŠ  trieda p.uč., L.Gáborovej, A.Bendíkovej

  22. jún 2018 18.00 hod., aula ZUŠ  trieda p.uč., P.Kováčika, F.Maliňáka, M.Fifika,

  23. jún 2018, 11.00 hod., Košiarny briežok Čingov, Deň detí  trieda p.uč. Ž Hrubiznovej, J.Olejníka

 • VIDIEČANOVA HABOVKA 2018

  ŠAFOLKA obhájila titul najlepšej detskej speváckej skupiny Slovenska za rok 2018

  Detský festival ľudovej hudby pod názvom VIDIEČANOVA HABOVKA  pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Obecným úradom v Habovke. Jeho vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave a podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie je vyvrcholením práce v oblasti detského hudobného folklóru na Slovensku.  Celoštátna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru sa uskutočnila v dňoch 16. 6. 2018 - 17. 6. 2018 v Kultúrnom dome v Habovke. Na súťaži sa stretlo viac ako 300 účinkujúcich, víťazov krajských súťaží. V programe celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov sa predstavila aj DSpSk ŠAFOLKA a Nina BAZÁROVÁ. V kategórii spevákov získala Nina Bazárová zlaté pásmo a šaFOLKa sa stala Laureátom kategórie speváckych skupín. Odborná porota v zložení: prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc. – hudobný vedec, PaedDr. Angela Vargicová – speváčka, pedagogička, Mgr. Milan Rendoš, hudobník a hudobný redaktor RTVS, PhDr. Igor Danihel. riaditeľ POS, Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., etnomuzikológ, dekan filozofickej fakulty UKF v Nitre. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti hudobného folklóru. Koná sa v dvojročnej periodicite. Dievčatám zo srdca blahoželáme!

 • AMFO 2018

  Vyhodnotenie vernisáže krajského kola amatérskej fotografie AMFO 2018 Košického samosprávneho kraja organizovalo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi dňa 12.6.2018 o 16.30 hod. vo výstavných priestoroch Multifunkčného energeticko-baníckeho centra. Slávnostnej vernisáže krajského kola 46. ročníka celoštátnej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2018 sa zúčastnili aj žiaci výtvarného odboru elokovaného pracoviska v Spišskej Novej Vsi pod vedením pani učiteľky Mgr. Diany Mederiovej. Pred vernisážou mali autori možnosť zúčastniť sa rozborového seminára s členmi poroty: Ing. Igorom Šimkom, Mgr. Renátou Novotnou Markovičovou a Ing. arch. Mgr. art. Stanislavou Slaninovou Hóllovou. Jeho cieľom bolo inšpirovať a podporiť odborný rast zapojených autorov na technickej aj umeleckej úrovni. Návštevníci si mohli prezrieť  101 najlepších fotografií, ktoré vybrala odborná porota v rámci KSK. Najpočetnejšie zastúpená kategória autorov bola vo veku nad 21 rokov. Vyhlásenie oficiálnych výsledkov krajského kola 14 súťažiacich potešilo a prebrali si diplomy aj ceny. Slávnostné odovzdávanie týchto ocenení obohatil aj kultúrny program žiačok - speváčok Marietty Marekovej a Kataríny Pustaiovej z triedy pani učiteľky Mgr. Lucie Kováčovej a celým večerom sprevádzal krásnou hrou na keyboarde  pán učiteľ František Maliňák. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v celoslovenskom kole súťaže.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria