Menu


Pedagogická rada (ďalej len PR)

Je poradným orgánom riaditeľky školy. Je jednou z organizačných foriem činností pedagogického zboru školy, ktorá spája osobnú zodpovednosť jednotlivca (riaditeľky školy) so skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov školy. Pedagogická rada počas svojich zasadnutí prerokúvala zásadné otázky výchovy a vzdelávania, pedagogickú koncepciu školy, vyjadruje svoje stanoviská k dosiahnutým výsledkom vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo nej a k opatreniam na odstránenie zistených nedostatkov.

PR schvaľuje:

plán práce školy na školský rok

záverečnú hodnotiacu správu školy za uplynulý školský rok

výsledky klasifikácie žiakov (štvrťročne)

 

Ďalej prerokuváva: 

pracovné činnosti pedagogických zamestnancov

prípravu školských súťaží

štruktúru koncertov školy

výchovné koncerty školy

školský vzdelávací program

nadčasovú prácu a podmienky jej schvaľovania 

projektové aktivity

propagácia školy

 

Študijné odbory:

P.č.

Názov odboru

Vedúci

Zastúpenie predmetov

1.

Hudobný odbor

Mgr. Lucia Ondrová

Prípravná hudobná výchova,

Hudobná náuka,

Hra na hudobnom nástroji: klavír, organ, keyboard, akordeón, gitara, husle, cimbal, spev, flauta, saxofón, trúbka, klarinet

Komorná hra, hra v súbore, hra z listu

2.

Výtvarný odbor

Mgr. Martin Olejník

Prípravné štúdium – výtvarná výchova,

Kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a práce s materiálom, fotografia a film, vybrané state z teórie umenia

3.

Tanečný odbor

Žaneta Hrubiznová, DiS.art

Hudobno-pohybová výchova,

Tanec – klasický, ľudový, kreatívny, džezový, moderný, tanečná prax, tance iných národov, dejiny tanca

4.

Literárno – dramatický odbor

Antónia Bendíková, DiS.art

Prípravná dramatická výchova, Dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, základy dramatickej tvorby, štúdium rol a umelecký prednes, poetika, štúdium bábkových úloh a umelecký prednes, technika vodenia bábok a prednes, bábkarska technológia, práca v súbore, hudobná a hlasová príprava, pohyb, dejiny dramatickej tvorby

 

Predmetové komisie:

Vedúci predmetových komisií:

P.č.

Názov predmetovej komisie (PK)

Predseda

Zastúpenie predmetov

1.

PK HO

Strunové nástroje

Marián Mikolaj, DiS.art

gitara, husle, cimbal

2.

PK HO

Dychové a bicie nástroje

Bc. Peter Kováčik, DiS.art

flauta, saxofón, trúbka, klarinet, bicie nástroje

3.

PK HO

Klávesové nástroje

Bc. Oľga Horáčková, DiS.art

klavír, keyboard, akordeón, organ

4.

PK HO

Hudobno - teoretické predmety

Martina Cínová, DiS.art

prípravná hudobná výchova, hudobná náuka

5.

PK HO

Spev

Mgr. Lucia Ondrová

operný, ľudový, moderný, muzikálový

6.

PK VO

Mgr. Martin Olejník

výtvarný odbor

7.

PK TO

Žaneta Hrubiznová, DiS.art

tanec

8.

PK LDO

Antónia Bendíková, DiS.art

literárno-dramatický odbor

 


Na škole pracujú 4 odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný. Nakoľko hudobný odbor má zastúpené rôzne hudobné nástroje a je potrebné riešiť špecifické a odborné problematiky a otázky vyučovania v jednotlivých hudobných oddeleniach, sú vytvorené predmetové komisie, ktorých činnosť obsahuje:

- vypracovanie plánu práce pre konkrétne oddelenie

- návrhy pre spoločné projekty v rámci školy

- príprava interných koncertov a výber žiakov na verejné koncerty školy

- vyhodnocovanie výsledkov a klasifikácie v danom oddelení

- zapájanie sa do školských súťaží a tiež celoslovenských a medzinárodných súťaží

- na základe voľby v predmetovej komisii a jej odporučenia, riaditeľka školy vymenúva vedúceho PK, ktorý je členom UR školy

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Námestie M. Pajdušáka 2,
    053 11 Smižany

    Zriaďovateľ:
    Obec Smižany
  • +421 53 4297990

Fotogaléria