Menu

Oddelenie klávesových nástrojov

Hra na klavíri 

Klavír patrí medzi jeden z najpopulárnejších hudobných nástrojov. Jeho zvukový rozsah umožňuje široké možnosti hudobného vyjadrenia. Hudobnú predstavu a emócie transformuje klavirista pohybom tela, rúk a prstov do klávesov. V podstate týmito pohybmi reguluje dynamiku, silu hry. Je už len vecou šikovnosti a fyzickej kondície každého klaviristu ako svoju predstavu o interpretácii pretransformuje, aby výsledný efekt týmto predstavám zodpovedal a hudba sa páčila aj poslucháčom.

Štúdium hry na klavíri v ZUŠ poskytuje žiakom základy odborného hudobného vzdelania – primárne a nižšie sekundárne vzdelanie (4+4 roky, teda spolu 8 rokov základného štúdia na prvom stupni). Rozvíja hudobné zručnosti – technické, výrazové, pestuje rozvoj vôľových vlastností, vychováva amatérskeho interpreta hudby a vnímavého poslucháča hudobných diel. Správnym a pravidelným cvičením žiak dosiahne schopnosť, ktorá mu umožní interpretáciu skladieb rozmanitých žánrov a štýlových období. Obsah predmetu zahŕňa hru z listu, komornú, súborovú a orchestrálnu hru, ako aj základy improvizácie a štúdium transpozície. Rozvoj kľúčových kompetencií absolventa prvého stupňa ZUŠ pokračuje štúdiom na druhom stupni alebo na stredných umeleckých školách typu konzervatória. Taktiež je možné štúdium pre dospelých, ktoré trvá 4 roky.

Pedagógovia :
Mgr.Veronika Šubová,DiS.art (zástupkyňa riaditeľky školy)
Lucia Gáborová, DiS. art
Mgr. Zuzana Hricová,DiS.art
Eva Alžbeta Kukurová 
František Maliňák
Martin Ledecký
 
 

  Eva Alžbeta Kukurová

 

Mgr. Veronika Šubová,DiS.art

 

 

Lucia Gáborová, DiS. art

Mgr. Zuzana Hricová, DiS.art

Martin Ledecký

Učebný plán

Učebný plán

3

Stupeň štúdia

I. stupeň základného štúdia

Študijné zameranie

Hra na klavíri, hra na keyboarde

Vek

Od 8 rokov, príp. 7 rokov

Dĺžka štúdia

8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké vzdelávanie

– 4 roky

nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie – 4 roky

Predmet:

Ročník:

Ročník:

1.        2.       3.        4.

1.        2.        3.        4.

(počet hodín týždenne)

(počet hodín týždenne)

Hra na nástroji,

Hra z listu

 

2.  Štvorručná hra alebo sprievod alebo komorná hra

 

 3. Hudobná náuka

1,5    1,5     1,5      1,5

 

 

 -         -         1          1

 

 

 1        1         1         1

1,5      1,5     1,5     1,5

 

 

 1         1          1        1 

 

 

1,5      1,5      1,5       -

Spolu:

2,5     2,5     3,5      3,5

 4         4          4      2,5

Úspechy klavírneho oddelenia:

1. Ročník regionálnej súťažnej prehliadky v 4-ručnej hre na klavír  v Košiciach  2007

– Renáta a Ivana Baginové – bronzové pásmo, z triedy Edity Rydlovej

PRAGUE JUNIOR NOTE 2007 (PRAHA 2007)

– Johanna Šteindlerová -  2. miesto, z triedy Edity Rydlovej

 Regionálna súťaž v štvorručnej hre na klavíri Košice, 15.3.2007

- Ivana a Renáta Baginové - 4.kategória - bronzové pásmo z triedy Edity Rydlovej

5.roč. súťažnej prehliadky v sólovej hre na klavíri,  Spišská Nová Ves, 24.4.2008

-Gabriela Plutová - 1.kat. - bronzové pásmo, z triedy Evy Alžbety Kukurovej

Súťažná prehliadka v sólovej hre na klavíri, 1.kat., Spišská Nová Ves, 24.4.2008

- Johanka Šteindlerová -1. miesto plus cena poroty,

Regionálna súťaž v štvorručnej hre na klavíri,  Košice, 12.3.2009

-Martin Mangera a Oliver Klein - 2.kat. - strieborné pásmo, z triedy Edity Rydlovej

Medzinárodná súťaž v Košiciach,  23. - 26.4.2009 

-Johanka Šteindlerová - 2.kat., účasť bez ceny, z triedy Edity Rydlovej

XIII.ročník regionálnej súťažnej prehliadky v hre na klavíri v Spišskej Novej Vsi - 15.4.2010

 -Gabriela Plutová -bronzové pásmo, z triedy pani učiteľky Evy Alžbety Kukurovej

3.ročník regionálnej súťaže východoslovenského regiónu v 4-ručnej hre na klavíri v Košiciach - 24.3.2011

-Martin Mangera a Oliver Klein -  zlaté pásmo, z triedy Edity Rydlovej

- Ivona Pethoová a Frederika Chovancová -bronzové pásmo, z triedy pani učiteľky Evy Alžbety Kukurovej

XVI.ročník regionálnej súťažnej prehliadky  ZUŠ v 4-ručnej hre na klavíri v Žiline - 14.4.2011

 - Martin Mangera a Oliver Klein - zlaté pásmo, z triedy Edity Rydlovej

- Ivona Pethoová a Frederika Chovancová -zlaté pásmo, z triedy pani učiteľky Evy Alžbety Kukurovej

XXVII.ročník regionálnej súťažnej prehliadky  ZUŠ v 4-ručnej hre na klavíri v Žiline - 19.4.2012

 - Ivona Pethoová a Frederika Chovancová -bronzové pásmo, z triedy pani učiteľky Evy Alžbety Kukurovej

- Martin Mangera a Oliver Klein - bronzové pásmo, z triedy Edity Rydlovej

4.ročník súťažnej prehliadky  ZUŠ východoslovenského regiónu v 4-ručnej hre na klavíri v Košiciach - 10.4.2013

 - Ivona Pethoová a Frederika Chovancová -bronzové pásmo z triedy pani učiteľky Evy Alžbety Kukurovej

XXVIII.ročník súťažnej prehliadky  ZUŠ v 4-ručnej hre na klavíri v Žiline - 18.4.2013

 - Ivona Pethoová a Frederika Chovancová -bronzové pásmo z triedy pani učiteľky Evy Alžbety Kukurovej

XVIII.ročník regionálnej súťažnej prehliadky v hre na klavíri v Spišskej Novej Vsi - 15.4.2014

 - Michal Repaský -bronzové pásmo, z triedy pani učiteľky Alice Faixovej

20.regionálna súťažná prehliadka v 4 -ručnej hre na klavíri - ZUŠ Ferka Špíniho Žilina - 23.4.2015

- Lucia Nováková a Sára Maľáková - bronzové pásmo, z triedy pani učiteľky Evy Alžbety Kukurovej a Lucie Gáborovej

IX.ročník regionálnej súťažnej prehliadky v hre na klavíri v Spišskej Novej Vsi - 19.4.2016

Ema Čekeľová -strieborné pásmo, z triedy pani učiteľky Evy Alžbety Kukurovej

Daniela Morihladková - bronzové pásmo, z triedy pani učiteľky Evy Alžbety Kukurovej

Antónia Spišiaková -bronzové pásmo, z triedy pani učiteľky Mgr. Veroniky Šubovej DiS.art

Michal Repaský - čestné uznanie, z triedy pani učiteľky Alice Faixovej

 

 

 

Hra na keyboarde 

Poznatky z vyučovacieho procesu potvrdzujú, že vyučovanie hry na keyboarde sa v súčasnosti uberá rôznymi smermi. Vzhľadom na niekoľkoročné skúsenosti pedagógov sa nám javí ako najvhodnejší ten, ktorý vychádza z čiastočného prepojenia klavírnych osnov s bohatými možnosťami, ktoré poskytuje tento moderný nástroj.

Výučba hry na keyboarde v sebe integruje hru s automatickým sprievodom, polyfónnu hru, kolektívnu hru, aranžovanie skladieb a improvizáciu, ktoré by mal žiak zvládnuť počas štúdia. Absolventi by mali byť schopní tvoriť hudbu vo vlastnom štýle. Štandardná hudba, ktorej výrazovými prostriedkami sú melódia, harmónia a rytmus, nevzniká náhodne, ale riadi sa určitými pravidlami. Poznávať tieto pravidlá, popísať a roztriediť hudobný materiál využiteľný v modernej populárnej hudbe je práve to, o čo sa budeme usilovať na I. stupni základného štúdia.

 

Pedagógovia :

František Maliňák

Martin Ledecký

Lucia Gáborová, DiS.art.

Ing. Ladislav Demko, DiS.art.

Mgr. Zuzana Hricová, DiS.art.

 

Učebný plán

3

Stupeň štúdia

I. stupeň základného štúdia

Študijné zameranie

Hra na klavíri, hra na keyboarde

Vek

Od 8 rokov, príp. 7 rokov

Dĺžka štúdia

8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké vzdelávanie

– 4 roky

nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie – 4 roky

Predmet:

Ročník:

Ročník:

1.        2.       3.        4.

1.        2.        3.        4.

(počet hodín týždenne)

(počet hodín týždenne)

Hra na nástroji,

Hra z listu

 

2.  Štvorručná hra alebo sprievod alebo komorná hra

 

 3. Hudobná náuka

1,5    1,5     1,5      1,5

 

 

 -         -         1          1

 

 

 1        1         1         1

1,5      1,5     1,5     1,5

 

 

 1         1          1        1 

 

 

1,5      1,5      1,5       -

Spolu:

2,5     2,5     3,5      3,5

 4         4          4      2,5

 

Hra na organe

Hra na organe pre II. stupeň základného štúdia a ŠPD na ZUŠ umožňuje získať a zdokonaľovať technické schopnosti hry na nástroji bez obmedzenia veku a zároveň rozvíja aktívne pestovanie hudobnej kultúry a hudobného vkusu.

Študijné zameranie hra na organe poskytuje žiakom základy odborného vzdelania v oblasti liturgickej a koncertnej hry na organe. Vychováva poslucháča hudby i aktívneho hudobníka, ktorému je organová a duchovná hudba životnou potrebou.

Požiadavkou na prijatie na štúdium je absolvovanie I. alebo II. stupňa základného štúdia v študijnom zameraní Hra na klavíri, Hra na keyboarde alebo Hra na akordeóne.

Pedagóg:

František Maliňák

Úspechy organového oddelenia:

 12. Ročník súťaže mladých organistov 2015 v Námestove, 12.-13.6.2015

– Žofia Bendíková – 3. miesto, z triedy Františka Maliňáka

 13. Ročník súťaže mladých organistov 2016 v Námestove, 13.-14.6.2016

– Jakub Zemjanek – 3. miesto a cena poroty, z triedy Františka Maliňáka

 

Hra na akordeóne

Akordeón je dnes nástroj s vlastnou literatúrou. Má uplatnenie ako sólový i sprievodný nástroj. Interpret sa nezaobíde bez dokonalého zvládnutia výrazových možností nástroja, technickej vyspelosti rúk a dokonalej mechovej techniky. Štúdium hry na akordeóne v ZUŠ poskytuje žiakom základy odborného hudobného vzdelania – primárne a nižšie sekundárne vzdelanie. Rozvíja hudobné zručnosti- technické, výrazové, pestuje rozvoj vôľových vlastností, vychováva amatérskeho interpreta hudby a vnímavého poslucháča hudobných diel. Rozvoj kľúčových kompetencií absolventa ZUŠ pokračuje štúdiom na stredných školách typu konzervatória.

Správnym a pravidelným cvičením žiak dosiahne schopnosť, ktorá mu umožní interpretáciu skladieb rozmanitých žánrov a štýlových období. Obsah predmetu zahŕňa hru z listu, komornú a súborovú hru, ako aj základy improvizácie.

Pedagóg :

Oľga Horáčková, DiS.art   (vedúca klávesového oddelenia)

 

Učebný plán

4

Stupeň štúdia

I. stupeň základného štúdia

Študijné zameranie

Hra na  akordeóne

Vek

Od 8 rokov, príp. 7 rokov

Dĺžka štúdia

8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké vzdelávanie

– 4 roky

nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie – 4 roky

Predmet:

Ročník:

Ročník:

1.        2.       3.        4.

1.        2.        3.        4.

(počet hodín týždenne)

(počet hodín týždenne)

Hra na nástroji,

hra z listu

 

2. Komorná hra alebo

 

3. hra v súbore, alebo hra v orchestri

 

4. Hudobná náuka

1,5    1,5     1,5      1,5

 

 

 -         -         1          1

 

 -         -         2          2

 

 1        1         1         1

1,5      1,5     1,5     1,5

 

 

 1         1          1        1 

 

 2         2          2        2

 

1,5      1,5      1,5       -

Spolu: 1.  2.  4.

            1.  3.  4.

2,5     2,5     3,5      3,5

                     4,5      4,5

 4         4          4      2,5

 5         5          5      3,5

 

Žiak Ján Vernarský - absolvent konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach

 Akordeónový súbor Snežienky

Akordeónový súbor Snežienky

Akordeón je zaradený v oblasti hudobnej teórie do skupiny dychových viachlasných nástrojov. Častokrát ho poznáme pod pojmom harmonika. Skladá sa z koženého mechu zloženého z množstva ostrých záhybov. Tón vzniká vzdušným tlakom a následným nasávaním vzduchu. Prístup vzduchu je ovplyvňovaný stlačením konkrétneho gombíka či klávesy. Klaviatúru „obslu-huje“ pravá ruka, zatiaľ čo ľavá má „na starosti“ gombíkový mechanizmus.

Okrem skladieb sólového charakteru sú žiaci obsadzovaní aj do komor-ných súborov (akordeónové duá, triá, kvartetá a pod.) Keďže akordeón patrí k najzákladnejším nástrojom reprezentujúcich ľudovú hudbu, častokrát je využívaný aj ako korepetičný nástroj (sprievod k ľudovému spevu či k inému nástroju).

Úspechy akordeónového oddelenia z triedy Oľgy Horáčkovej, DiS.art:

VI. Medzinárodný festival akordeonistov EUROMUSETTE - GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach, 9. – 10. 6. 2007) –   - - akordeónové trio -Mária Hamráčková, Júlia Kollárová, Miroslava Rerková  – bronzové pásmo

VII. Medzinárodný festival akordeonistov EUROMUSETTE - GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach,13. 6. 2008, venovaný pamiatke Michaela Ganiana in memoriam 
- akordeónové trio – Júlia Kollárová, Miroslava Rerková, Mária Hamráčková – IV. Kategória – komorná hra do 15 rokov, získali čestné uznanie

IX. Medzinárodný festival akordeonistov EUROMUSETTE - GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach, 9. – 10. 6. 2010  
-  Nikola Plutová - zlaté pásmo
- Petra Polláková – bronzové pásmo
- Jana Marcinková –  strieborné pásmo

Celoslovenský akordeónový festival v Giraltovciach, 15.4.2011

-  Nikola Plutová - 2.miesto
- Petra Polláková – 3.miesto
- Jana Marcinková –  bez umiestnenia
- Ľubomíra Bdžochová –  bez umiestnenia
 

X. Medzinárodný festival akordeonistov EUROMUSETTE - GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach, 8. – 9.6.2011  
- Petra polláková  – zlaté pásmo
- Jana Marcinková – bronzové pásmo
- Ján Vernarský  –  strieborné pásmo
- Nikola Plutová –  strieborné pásmo
- Matúš Rumančík –  bronzové pásmo
- Ľubomíra Bdžochová –  bronzové pásmo

komorná hra - Jana Marcinková, Nikola Plutová, Petra Polláková - strieborné pásmo

XI. Medzinárodný festival akordeonistov EUROMUSETTE - GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach, 6. – 7. 6. 2012  
- Petra Polláková - zlaté pásmo
- Nikola Plutová - strieborné pásmo
- Jana Marcinková – bronzové pásmo

komorná hra - Jana Marcinková, Nikola Plutová, Petra Polláková - bronzové pásmo

Medzinárodná akordeónová súťaž v Poprade, 21.-22.11.2012
- Petra Polláková – 6.miesto
- Nikola Plutová –  cna za najmladšieho účastníka súťaže

Celoslovenský akordeónový festival v Giraltovciach, 12.4.2013

- Petra Polláková- zlaté pásmo
- Nikola Plutová  – strieborné pásmo
- Jana Marcinková –  bez umiestnenia

XII. Medzinárodný festival akordeonistov EUROMUSETTE - GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach, 22. – 23.6. 2013  
- Nikola Plutová - 1 miesto v zlatom pásme   
-  Ptrea Polláková – zlaté pásmo
- Jana Marcinková –  strieborné pásmo     

Akordeónový festival v Kysuckom Novom Meste, 19.3.2014

- sólová hra na akordeóne – Nikola Plutová – zlaté pásmo
                                             Petra Polláková –  zlaté pásmo

XIII. Medzinárodný festival akordeonistov EUROMUSETTE - GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach, 28. – 29.6. 2014  
- sólová hra na akordeóne – Sophia Alexandra Kuláková – bronzové pásmo
                                             Michal Jasečko  – strieborné pásmo
                                             Petra Polláková – strieborné pásmo
                                             Nikola Plutová  – strieborné pásmo 
                                             Jana Marcinková – bronzové pásmo                                       

Celoslovenský akordeónový festival v Giraltovciach, 27.3.2015

- sólová hra na akordeóne – Nikola Plutová – zlaté pásmo
                                             Jana Marcinková – bronzové pásmo

XIV. Medzinárodný festival akordeonistov EUROMUSETTE - GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach, 2. – 3.6. 2015  
- sólová hra na akordeóne – Nikola Plutová – zlaté pásmo

Akordeónová súťaž  v Novej Bani -  4.5. 2016  
- sólová hra na akordeóne – Nikola Plutová – 1.miesto
Akordeónové duo JANI (Jana Marcinková a Nikola Plutová) - 1.miesto

Gelnický kľúč - festival komornej hudby  v Gelnici, 27.5.2016

Akordeónový súbor  Snežienky -zlaté pásmo - titul Laureát súťaže
Akordeónové duo JANI (Jana Marcinková a Nikola Plutová)- strieborné pásmo

XV. Medzinárodný festival akordeonistov EUROMUSETTE - GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach, 2. – 3.6. 2016  
- sólová hra na akordeóne – Nikola Plutová – zlaté pásmo
 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná umelecká škola
    Námestie M. Pajdušáka 2,
    053 11 Smižany

    Zriaďovateľ:
    Obec Smižany
  • +421 53 4297990

Fotogaléria