Menu

Oddelenie dychových nástrojov

Pedagógovia:

Peter Kováčik, DiS.art.(vedúci oddelenia dychových nástrojov)

Mgr. Zuzana Barlogová, DiS.art.

 

ZOBCOVÁ SOPRÁNOVÁ FLAUTA:

Zobcová flauta  je jedným z najstarších dychových nástrojov. Skladá sa z troch častí (hlavica, stredný a spodný diel). Pri hre vkladá hráč hornú časť hlavice do úst a výdychom rozochveje vzduchový stĺpec v nástroji, čím vzniká tón. Výška tónu je závislá od zakrytia, či odkrytia prílušných dierok.

S prihliadnutím na fyzické dispozície a vývin dieťaťa sa dôležitým stáva fakt, že dieťa pri voľbe akéhokoľvek dychového nástroja musí spočiatku zvládnuť hru na zobcovej flaute. Až po získaní manuálnej zručnosti a správneho dýchania, v dostatočne potrebnom veku prechádza na väčší a na dýchanie náročnejší nástroj (altová či priečna flauta, saxofón alebo trúbka).

 

ALTOVÁ FLAUTA:

Flautovú rodinu dopĺňa flauta altová. Je o niečo väčšia ako sopránová, čo sa odráža aj na jej samotnom tóne. Ten je mäkší a hlavne v strednom registri zamatovejší.

 

PRIEČNA FLAUTA:

Symbolom jemnej, tajuplnej ženskosti a elegancie je  priečna flauta. Práve jej vizuálne prednosti a iný spôsob držania viedli už pred mnohými storočiami  k čoraz hojnejšiemu zastúpeniu v orchestri. Jej zdomácnenie v ňom viedlo až k „nemilému“ vytlačeniu flauty zobcovej. Vo veľkej miere k tomu dopomohlo aj zavedenie klapiek zakrývajúcich dierky a prstencových páčok, ktoré samočinne uzatvárajú pomocné klapky. Čistá intonácia, jasný a zvučný tón sa tak nepochybne stali obrovskou prednosťou tohoto dychového nástroja.

 

TRÚBKA:

Trúbka sa v primitívnom tvare vyskytovala už v čase staroveku, o čom svedčia časté zmienky v Starom zákone. Radí sa ku skupine plechových dychových nástrojov, kam ju „predurčil“ materiál, z ktorého sa vyrába. Trubica trúbky je vo svojej prvej tretine valcovitá, neskôr sa voľne kuželovite rozširuje. Typický je pre ňu i klapkový mechanizmus. Jasný a zvukovo výdatný tón trúbky znie slávnostne a graciózne.

 

SAXOFÓN:

Nie je tomu tak dávno, čo bol saxofón rozšírený po celom svete najmä ako nástroj tanečných a jazzových orchestrov.  Kužeľovite sa rozširujúci nástroj s klapkovým mechanizmom, vyrábaný prevažne z kovu, existuje v rôznych veľkostiach a v rôznom ladení.  Celá „saxofonická“ rodina má osem členov (od najmenšieho sopránového až po najväčší subkontrabasový).

Nezameniteľný tón „vydychujúci“ zakaždým zvláštnu jazzovú atmosféru je priam predurčený „byť“ tónom sólovým.

 

Peter Kováčik, DiS.art. (vedúci oddelenia dychových nástrojov)

 

žiačka Veronika Murínová

 

 Mgr. Zuzana Barlogová, DiS.art. 

Učebný plán č. 5

Stupeň:

I. - základné štúdium

Študijné zameranie:

Hra na sopránovej zobcovej flaute

Vek:

od 8 rokov,  príp. 7 rokov

Dĺžka štúdia

8 rokov

 

primárne umelecké vzdelávanie 4 roky

nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie 4 roky

 

Predmet:

Ročník

 

1.         2.          3.          4.

  1.            2.          3.          4.

(počet hodín týždenne)

(počet hodín týždenne)

1. Hra na nástroji, hra z listu

2. Komorná hra
 

3. Hudobná náuka

1,5       1,5      1,5      1,5      

-          -           1           1

 

1          1          1          1

1,5        1,5          1,5         1,5

 1            1           1             1

 

 1,5         1,5       1,5          ---

 Spolu:

2,5       2,5       3,5       3,5

4             4           4            2,5      

Poznámka: Po získaní primárneho umeleckého vzdelania môže žiak pokračovať v štúdiu na nižšom sekundárnom stupni umeleckého vzdelávania zvoleným dychovým nástrojom podľa UP č. 13.

 

Učebný plán č. 13

 

Stupeň  štúdia:

Druhá časť I. stupňa základného štúdia

Študijné zameranie:

Hra na saxofóne, hra na klarinete, * zobcových flautách

Vek:

od 11 rokov, príp. 10 rokov

Dĺžka štúdia:

4 roky

 

Nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie 4 roky

 

        Predmet:

Ročník

1.              2.             3.               4.    

(počet hodín týždenne)

1.    Hra na nástroji, hra z listu,
       príprava k súhre

2.    Komorná hra

3.    Hudobná náuka

1,5           1,5          1,5             1,5    

  -               -             1                 1   

 

1,5          1,5          1,5               ---

Spolu:  1. 2. 3.           

3                3           4                  2,5        

 

* Okrem sopránovej (táto je v UP č. 5)

 

Poznámka: Komornú hru alebo hru v súbore alebo v orchestri je možné zaradiť v 1. a 2. ročníku v rámci voliteľných vyučovacích predmetov.

II. STUPEŇ – ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM, ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH

Učebný plán č. 20

Stupeň:

II. - základné štúdium a štúdium pre dospelých

Študijné zameranie:

Hra na klávesových nástrojoch, dychových nástrojoch, hra na gitare, s možnosťou hry na príbuzných elektrických a elektroakustických nástrojoch

Vek:

od 15 rokov, príp. 14 rokov

Dĺžka štúdia:

4 roky

 

       Predmet:

Ročník

1.              2.             3.               4.   

(počet hodín týždenne)

 1. Hra na nástroji,

hra z listu,
príprava k súhre

2.  Štvorručná hra
             

3. Komorná hra
     

3.   Hudobná náuka *)

1,5           1,5            1,5            1,5   

 

0,5            0,5            0,5           0,5

 

1-2           1- 2            1-2          1-2

 

1                   1              1               1

Spolu: 

4–5              4-5          4-5            4–5 

 

*) HN je povinný vyučovací predmet pre žiakov, ktorí neabsolvovali I. stupeň základného štúdia hudobného odboru, a to 1 h týždenne v skupinovom vyučovaní.

Poznámka: V študijnom zameraní Hra na klávesových nástrojoch rozhoduje o zaradení alebo nezaradení žiaka do predmetu štvorručná hra alebo sprievod riaditeľ školy, a to podľa individuálnych schopností žiaka a podmienok školy.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria