Menu

Spevácke oddelenie

Spev a hlasová výchova

Pedagógovia spevu a hlasovej výchovy

         

   Mgr. Lucia Kováčová          Lívia Vansačová, DiS.art

Cieľom oddelenia hlasovej výchovy je vybudovať zdravý ľudský hlas so schopnosťou odzrkadliť "ducha" piesne v emocionálne ladenej interpretácii vychádzajúcej z primárnych základov hlasových princípov (správneho dýchania, odstránenia dyšného a nasadenia mäkkého tónu, guľatosti, vyrovnávania hlasových registrov a farby hlasu, správnej artikulácie, frázovania, pestovania výrazovej a prednesovej stránky). Výber vokálnych skladieb (piesní) konzultuje so žiakom hlasový pedagóg, pričom prihliada  na individuálne spevácke zručnosti a hlasové predpoklady konkrétneho jedinca. V staršom školskom veku a vo vyšších vekových kategóriách je orientovaný prevažne na mládeži blízku modernú hudbu (pop, rock, jazz, muzikál a pod.). Hodiny spevu sú obohacované aj o teóriu hlasovej výchovy, výsledkom ktorej je fakt, že žiaci vedia konkrétny problém aj správne terminologicky pomenovať.
Inklinovanie k modernému štýlu je podporované aj častým zapájaním sa do rôznych súťaží okresného či celoslovenského charakteru.  Žiaci speváckeho oddelenia majú vďaka kvalitnej technickej vybavenosti školy možnosť cvičiť a zdokonaľovať si aj prácu s mikrofónom.

Učebný plán 

Učebný plán

8

Stupeň štúdia

I. stupeň základného štúdia

Študijné zameranie

Hlasová výchova, spev

Vek

Od 8 rokov, príp. 7 rokov

Dĺžka štúdia

8 rokov

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké vzdelávanie

– 4 roky

nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie – 4 roky

Predmet:

Ročník:

Ročník:

1.        2.       3.        4.

1.        2.        3.        4.

(počet hodín týždenne)

(počet hodín týždenne)

1a. Hlasová výchova

(v skupine 2 žiakov)

 

1b. Spev

       (individuálne štúdium)

 

2.  Obligátny nástroj (klávesové nástroje príp. iný nástroj)

 

 3. Komorný spev

- alebo

 

4. Zborový spev

 

5. Hudobná náuka

1,5    1,5     1,5       -   

 

 

1,5    1,5     1,5      1,5

 

 

 

 

 

 -         -         1          1

 

 

 -         -         2          2 

 

 1        1         1         1

 -          -         -         -

 

 

1,5      1,5     1,5     1,5

 

 

 1         1          1        1 

 

 

 1         1          1        1

 

 

 2         2          2        2

 

1,5      1,5      1,5       -

Spolu: 1a. 2.  5.

            1b. 2.  5.

            1a. 2.  3.  5.

            1b. 2.  4.  5.

            1b. 2.  3.  5.

            1b. 2.  4.  5.

 3       3

 3       3

                      4

                      5

                                 4

                                 5

 

 

 

 

 4,5      4,5     4,5     3

 5,5      5,5     5,5     4

 

Učebný plán č. 22

Stupeň:

II.- základné štúdium a štúdium pre dospelých

Študijné zameranie:

Spev

Vek:

od 15 rokov, príp. 14 rokov

Dĺžka štúdia:

4 roky

 

           Predmet:

Ročník

1.              2.             3.               4.   

(počet hodín týždenne)

 1. Sólový spev

 

2.   Korepetícia spevu

   

3.   Hra na nástroji
      (klavír a iné)

 4.   Hudobná náuka  *)

1,5            1 ,5            1,5            1,5   

 

0,5           0,5             0,5            0,5

 

0,5           0,5             0,5            0,5

 1                 1               1              1

 Spolu pre začiatočníkov

 Spolu pre pokroč.

3,5              3,5           3,5             3,5

2,5              2,5              2,5            2,5

*) Je určená pre začiatočníkov (starších).  HN  je povinný predmet pre žiakov, ktorí  neabsolvovali I. stupeň základného štúdia hudobného odboru.

 

Učebný plán č. 9

Stupeň:

I. - základné štúdium

Študijné zameranie:

Zborový spev

Vek:

od 8 rokov, príp. 7 rokov

Dĺžka štúdia:

8 rokov

 

primárne umelecké vzdelávanie 4 roky

nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie 4 roky

 

Predmet:

Ročník

 

1.        2.          3.          4.    

5.             6.             7.          8.

(počet hodín týždenne)

(počet hodín týždenne)

1. Prípravný zborový spev*)
   

2. Zborový spev            
     (sprievod)

3. Obligátny nástroj - klavír

4. Hudobná náuka

1        1        -            -    

 

  -          -          2        2      

0,5      0,5       0,5      0,5   

1         1           1         1

-               -              -           -

 

2             2               2          2

0,5          0,5            0,5       0,5

1,5          1,5           1,5                 

 Spolu:

3,5      3,5      3,5        3,5

4               4            4        2,5

*) 8 – 10 žiakov tvorí jednu skupinu.

Mgr. Lucia Ondrová (rod. Bukovinská) - vedúca speváceho oddelenia a hudobného odboru ZUŠ je autorkou didakticko - pedagogickej publikácie "Rozprávkové menu pre malého speváka". Je určená pre žiakov základných umeleckých škôl, študujúcich spev a hlasoú výchovu. Zo stranny hlasového pedagóga ju možno pojať ako istú formu učebnice. Je však dobrým pomocníkom aj pre materské školy. V prípade záujmu o publikáciu je možné sa skontaktovať na:lucia .bukovinska@gmail.com                                           

OCENENIA ŽIAKOV SPEVÁCKEHO ODDELENIA

 

V Základnej umeleckej škole v Smižanoch sa už na počiatku jej existencie v roku 2004 zrodila myšlienka objavovať talenty v oblasti spevu. Na umeleckej pôde ZUŠ vyrástla jedna z najstarších domácich súťaží objavujúca krásu vokálneho umenia v speve populárnej piesne – KARAOKE SHOW „Ukáž, čo vieš“. Z počiatočných show v „školskom šate“ (prebiehajúcich v priestoroch školy) sa vývojom času stala súťaž regionálneho charakteru udomácnená v obecnom kultúrnom dome, na ktorej účasť majú základné školy, no predovšetkým základné umelecké školy z celého spišskonovoveského regiónu. Už viac ako 10 rokov ponúka verejnosti unikátny a nezabudnuteľný umelecký zážitok. V súčasnej dobe dokonca presiahla regionálnu úroveň, keďže finálového večera sa zúčastnili aj súťažiaci napr. z Ružomberka či Vranova nad Topľou a čo je pre organizátorov veľmi povzbudivé a vzácne, záujem o ňu prejavili okrem žiakov ZUŠ aj študenti konzervatórií.

12. ročník KARAOKE SHOW 2016 (Smižany, 11.11.2016):  Nina Maniaková – 2.miesto (I. kategória)

                                                                                      Alexandra Šutyová – 1.miesto (II. kategória)

                                                                                      Katarína Pustaiová – 2.miesto (II. kategória)

                                                                                      Paula Grečková – 3.miesto (II. kategória)

                                                                                      Erik Jurčák – 1.miesto (III. kategória) a Cena poroty

                                                                                      Adrián Ondov – 3.miesto (III. kategória)

                                                                                      komorný spevácky zbor SUENO – 1.miesto (IV. kategória)

                                                                                      Nina Šmelková a Amália Moncmanová – 2.miesto (IV. kategória)

                                                                                      Filip Marek a Katarína Pustaiová – 3.miesto (IV. kategória)

 

17. ročník SLAVJANSKI VENEC (Varna – Bulharsko, 12.8.2016): Katarína Pustaiová – ocenenie II.stupeň

 

11. ročník BOJNICKÁ PERLA 2016 (Bojnice, 29.4.2016):

                                                                     Alexandra Šutyová – zlaté pásmo s udelením 1.miesta (laureát A kategórie)

                                                                     Adrián Ondov – zlaté pásmo s udelením 2.miesta (C kategória)

                                                                     Paula Grečková – zlaté pásmo s udelením 3.miesta (A kategória)

                                                                     Filip Marek – bronzové pásmo (C kategória)

                                                                     Erik Jurčák – bronzové pásmo (C kategória)

 

7. ročník ZEMPLÍN POP 2016 (Michalovce, 26.4.2016):

                                                                   Katarína Pustaiová – zlaté pásmo s udelením 1.miesta (laureát A2 kategórie)

                                                                   Nina Maniaková – zlaté pásmo (kategória A2)

                                                                   Adrián Ondov – zlaté pásmo (kategória A4)

                                                                   Erik Jurčák – bronzové pásmo (kategória A4)

 

12. ročník KREMNICKÉ LASO 2016 (Kremnica, 15.4.2016):  Adrián Ondov – 1.miesto (kategória A2)

 

2. ročník FULLSTAR (Ružomberok, 15.3.2016): Adrián Ondov – zlaté pásmo (4. kategória) a titul absolútneho víťaza

                                                                       Katarína Pustaiová – zlaté pásmo (2. kategória)

                                                                       Alexandra Šutyová – zlaté pásmo (2. kategória)

                                                                       Nina Maniaková – zlaté pásmo (1. kategória)

 

11. ročník KARAOKE SHOW 2015 (Smižany, 13.11.2015): Nina Maniaková – 2.miesto (I. kategória)

                                                                                      Katarína Pustaiová – 1.miesto (II. kategória) a Cena poroty

                                                                                      Alexandra Šutyová – 2.miesto (II. kategória)

                                                                                      Paula Grečková – 3.miesto (II. kategória) a Cena diváka

                                                                                      Adrián Ondov – 1.miesto (III. kategória)

                                                                                      Erik Jurčák – 3.miesto (III. kategória)

                                                                                      Lea Kunzová a Adrián Ondov – 1.miesto (IV. kategória)

                                                                                      komorný spevácky zbor SUENO – 2.miesto (IV. kategória)

                                                                                      Alexandra Šutyová a Štefan Vansač – 3.miesto (IV. kategória)

 

GAŠTANČEK 2015 (Vranov nad Topľou, 11.-12.6.2015): Jana Predovová – 2.miesto a titul laureát Gaštančeka 2015

 

10. ročník BOJNICKÁ PERLA 2015 (Bojnice, 16.5.2015): 

                                                                     Katarína Pustaiová – zlaté pásmo s udelením 1.miesta (laureát A kategórie)

                                                                     Alexandra Šutyová – zlaté pásmo s udelením 2.miesta (A kategória)

                                                                     Adrián Ondov – zlaté pásmo (C kategória)

                                                                     Erik Jurčák – strieborné pásmo (C kategória)

                                                                     Jana Predovová – bronzové pásmo (C kategória)

 

2. ročník PREŠOVSKÝ ZLATÝ KĽÚČIK 2015 (Prešov, 7.5.2015): Katarína Pustaiová – zlaté pásmo (A kategória)

                                                                                                 Alexandra Šutyová – zlaté pásmo a laureát A kategórie

                                                                                                 Erik Jurčák – strieborné pásmo (C kategória)

                                                                                                 Jana Predovová – bronzové pásmo (C kategória)

 

10. ročník KARAOKE SHOW 2014 (Smižany, 7.11.2014): Paula Grečková – 1.miesto (I. kategória)

                                                                             Katarína Pustaiová – 3.miesto (I. kategória)

                                                                             Alexandra Šutyová – 1.miesto (II. kategória)

                                                                             Nina Šmelková – 2.miesto (II. kategória)

                                                                             Amália Moncmanová – 3.miesto (II. kategória)

                                                                             Jana Predovová – 1.miesto (III. kategória), Cena poroty a Cena diváka

                                                                             Erik Jurčák, Lea Kunzová – 3.miesto (III. kategória)

                                                                             komorné vokálne trio SUNFLOWERS – 1.miesto (IV. kategória)

 

1. ročník PREŠOVSKÝ ZLATÝ KĽÚČIK 2014 (Prešov, 23.5.2014): Katarína Pustaiová – strieborné pásmo (A kategória)

                                                                                                   Erik Jurčák – bronzové pásmo (B kategória)

 

9. ročník BOJNICKÁ PERLA 2014 (Bojnice, 3.5.2014): Jana Predovová – zlaté pásmo s udelením 2.miesta (B kategória)

                                                                                 Katarína Pustaiová – bronzové pásmo (A kategória)

 

9. ročník KARAOKE SHOW 2013 (Smižany, 8.11.2013): Katarína Pustaiová – 1.miesto (I. kategória)

                                                                                   Paula Grečková – 2.miesto (I. kategória)

                                                                                   Diana Tekáčová – 3.miesto (I. kategória)

                                                                                   Jana Predovová – 1.miesto (II. kategória)

                                                                                   Zuzana Klingová – 2.miesto (III. kategória)

                                                                                   Lea Kunzová – Cena poroty a Cena diváka

                                                                                   komorné vokálne trio SUNFLOWERS – 1.miesto (IV. kategória)

 

8. ročník BOJNICKÁ PERLA 2013 (Bojnice, 11.5.2013): Jana Predovová – strieborné pásmo (B kategória)

                                                                                   Andrea Butvinová – bronzové pásmo (C kategória)

 

8. ročník KARAOKE SHOW 2012 (Smižany, 9.11.2012): Andrea Butvinová – 1.miesto (III. kategória)

                                                                                   Zuzana Klingová – Cena poroty

                                                                                   komorné vokálne trio SUNFLOWERS – 1.miesto (IV. kategória)

 

30. ročník ZLATÝ GAŠTAN 2012 (Vranov nad Topľou, 15.9.2012): 

                                                                                  Katarína Lichváriková – 1.miesto a absolútny laureát súťaže

 

GOLDEN MUSIC HEART 2012 (28.5.2012): Katarína Lichváriková 2.miesto (kategória sólistov)

                                                                Jana Predovová – 2.miesto (kategória sólistov)

 

7. ročník KARAOKE SHOW 2011 (Smižany, 4.11.2012): Jana Gáborová – 1.miesto (I. kategória)

                                                                                   Natália Tarbajová – 2.miesto (I. kategória)

                                                                                   Sofia Kenderová – 3.miesto (I. kategória)

                                                                                   Gabriela Plutová – 1.miesto (II. kategória)

                                                                                   Jana Predovová – 2.miesto (II. kategória)

                                                                                   Zuzana Klingová – 1.miesto (III. kategória)

                                                                                   Andrea Butvinová – 3.miesto (III. kategória)

 

6. ročník KARAOKE SHOW 2010 (Smižany, 12.11.2010): Sofia Kenderová – 1.miesto (I. kategória)

                                                                                     Nikola Plutová – 2.miesto (I. kategória)

                                                                                     Natália Tarbajová – 3.miesto (I. kategória)

                                                                                     Lea Kunzová – 1.miesto (II. kategória) a Cena poroty

                                                                                     Gabriela Plutová – 2.miesto (II. kategória)

                                                                                     Jana Predovová – 3.miesto (II. kategória)

                                                                                     Andrea Butvinová – 1.miesto (III. kategória)

                                                                                     Zuzana Klingová – 2.miesto (III. kategória)

                                                                                     Adrián Volák – 3.miesto (III. kategória)

 

TALENTÁRIUM 2010 (Spišská Nová Ves, 11.11.2010): Barbora Kavuličová – 2.miesto (kategória sólistov)

                                                                                (vokály – komorný spevácky zbor SUENO)

 

5. ročník KARAOKE SHOW 2009 (Smižany, 10.11.2009): Gabriela Plutová – 2.miesto (I. kategória)

                                                                                     Lea Kunzová – 3.miesto (I. kategória)

                                                                                     Zuzana Klingová – 1.miesto (II. kategória)

                                                                                     Lenka Vranová – 2.miesto (II. kategória)

                                                                                     Lívia Bosáková – 3.miesto (II. kategória)

                                                                                     Katarína Lichváriková – 1.miesto (III. kategória)

                                                                                     Nikola Gánovská – 2.miesto (III. kategória)

 

4. ročník BOJNICKÁ PERLA 2009 (Bojnice, 9.5.2009): Gabriela Plutová – strieborné pásmo (A kategória)

                                                                                  Barbora Kavuličová – strieborné pásmo (B kategória)

 

4. ročník KARAOKE SHOW 2008 (Smižany, 14.11.2008): Gabriela Plutová – 1.miesto (I. kategória) a Cena poroty

                                                                                     Dominika Kenderová – 2.miesto (I. kategória)

                                                                                     Jana Predovová – 3.miesto (I. kategória)

                                                                                     Zuzana Klingová – 2.miesto (II. kategória)

                                                                                     Natália Bučková – 3.miesto (II. kategória)

                                                                                     Katarína Lichváriková – 1.miesto (III. kategória)

                                                                                     Nikola Gánovská – 2.miesto (III. kategória)

                                                                                     Andrea Butvinová – 3.miesto (III. kategória)

 

3. ročník KARAOKE SHOW 2007 (Smižany, 9.11.2007): Gabriela Plutová – 1.miesto (I. kategória)

                                                                                   Lenka Vranová – 2.miesto (I. kategória)

                                                                                   Natália Bučková – 3.miesto (I. kategória)

                                                                                   Zuzana Klingová – 1.miesto (II. kategória)

                                                                                   Ľubomíra Bdžochová – 2.miesto (II. kategória)

                                                                                   Barbora Balážová – 3.miesto (II. kategória)

                                                                                   Katarína Lichváriková, Nikola Gánovská – 1.miesto (III. kategória)

                                                                                   Barbora Kavuličová – 2.miesto (III. kategória)

                                                                                   Michaela Skladaná, Andrea Butvinová – 3.miesto (III. kategória)

 

2. ročník GOLDEN MUSIC HEART 2007 (Spišská Nová Ves, 16.5.2007):

                                                                                            komorný spevácky zbor SUENO – 3.miesto (kategória spev)

 

2. ročník HVIEZDY SLOVENSKÉHO RAJA 2007 (Hrabušice, 21.4.2007, 7.5.2007, 13.5.2007, 20.5.2007):

                                                                      Katarína Lichváriková – 1.miesto (2. kategória)

                                                                      Nikola Gánovská – 3.miesto (2. kategória)

                                                                      Michaela Skladaná – 4.miesto (2. kategória)

 

2. ročník KARAOKE SHOW 2006 (Smižany, 10.11.2006): Veronika Jenčová – 2.miesto (I. kategória)

                                                                                     Simona Baluchová – 3.miesto (I. kategória)

                                                                                     Nikola Gánovská – 1.miesto (II. kategória)

                                                                                     Michaela Skladaná – 2.miesto (II. kategória)

                                                                                     Zuzana Klingová – 3.miesto (II. kategória)

                                                                                     Patrícia Pechová – 1.miesto (III. kategória)

                                                                                     Dávid Uhriňák – Cena Najlepšia show

 

1. ročník GOLDEN MUSIC HEART 2006 (Spišská Nová Ves, 21.6.2006, 15.7.2006):

                                                                                    Patrícia Pechová – 1.miesto (kategória sólistov)

                                                                                    (vokály - komorný spevácky zbor SUENO)

 

1. ročník KARAOKE SHOW 2005 (Smižany, 11.11.2005): Natália Bučková – 2.miesto (I. kategória)

                                                                                     Dominik Maniak – 3.miesto (I. kategória)

                                                                                     Katarína Lichváriková, Nikola Gánovská – 1.miesto (II. kategória)

                                                                                     Petra Hradiská, Ľubomíra Bdžochová – 2.miesto (II. kategória)

                                                                                     Michaela Skladaná, Barbora Kavuličová – 3.miesto (II. kategória)

                                                                                     Patrícia Pechová – 1.miesto (III. kategória)

                                                                                     Veronika Svobodová – 2.miesto (III. kategória)

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria