Menu

Tanečný odbor

Študijné zameranie – Tanec

Charakteristika študijného zamerania

Tanečná výchova ponúka komplexné a systematické základy tanečného vzdelania s ohľadom na individuálne schopnosti (napr. pohybové dispozície, tanečnosť, hudobnosť, tvorivosť) a záujem žiaka. Utvára a kultivuje osobnosť žiaka v oblasti telesnej a duševnej. Toto vzdelanie umožní žiakovi uplatniť sa v neprofesionálnych tanečných súboroch rôzneho zamerania alebo v povolaniach, pre ktoré je kultúra pohybu vhodným predpokladom. Prípadne môžu žiaci pokračovať v ďalšom štúdiu smerujúcim k profesionálnemu pôsobenia. Vzdelávanie na I. stupni základného štúdia je zamerané na rozvíjanie individuálnych dispozícií žiakov. Vzdelávanie v II. stupni základného štúdia kladie dôraz na praktické uplatňovanie získaných zručností a hlbšie rozvoj záujmov žiakov. Súčasťou plnohodnotnej realizácie vzdelávacieho obsahu v študijnom zameranie Tanečná výchova je spolupráca s pedagógom zaisťujúcim hudobný doprovod (korepetície).

Vzdelávací obsah tanečného odboru je členený do dvoch vzájomne previazaných a podmieňujúcich sa oblastí - Tanečná tvorba a interpretácia a Recepcia a reflexia tanečného umenia a je tvorený očakávanými výstupmi s dôrazom na ich praktické využitie.

Prostredníctvom vzdelávacej oblasti Tanečná tvorba a interpretácia sa žiaci oboznamujú so základy tanečných techník. V tejto oblasti sa rozvíja technika pohybu ako systém špecifických prostriedkov komunikácie. Žiaci sa zoznamujú so spôsobmi rozvoja a kultivácie koordinačných, silových a vytrvalostných schopností, vrátane kompenzácie sekundárnych dopadov fyzickej záťaže na organizmus. Vo vzdelávacej oblasti Recepcia a reflexie tanečného umenia si žiak rozvíja schopnosti porozumieť komunikačnému obsahu umeleckého diela a umelecké dielo hodnotiť, chápať tanečné umenie v súvislostiach, hodnotiť vykonávaný pohyb i umelecký prejav. Významnou súčasťou vzdelávania je vytváranie podmienok pre vlastné tanečné vyjadrovanie, posilňovanie sebavedomia a podpora zapojenia žiaka do vlastnej tanečnej tvorby.

 


 POZNÁMKY K UČEBNÝM PLÁNOM

● Vyučovanie v prípravných ročníkoch je možné minimálne jedenkrát do týždňa v spojených hodinách alebo maximálne dvakrát do týždňa v delených hodinách. Počet hodín v učebnom pláne je na jeden týždeň.

● Vyučovanie na I. aj II. stupni základného štúdia je možné minimálne dva razy do týždňa v delených vyučovacích hodinách. Počet hodín v učebnom pláne je na jeden týždeň.

● Predmet tanečná prax sa vyučuje dvoma spôsobmi: – rozdelenie a pridanie alikvotnej čiastky hodiny k jednotlivým tanečným technikám, – vyučovanie samostatne ako predmet s možnosťou vyučovania dva razy do mesiaca.

● Korepetícia sa využíva v plnom rozsahu učebného plánu s dôrazom na predmety: tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec a hudobno-pohybová výchova.

 Organizácia vyučovania:

– V skupine 5 až 15 žiakov v prípravnom štúdiu a v prvej časti I. stupňa základného štúdia (pri dostatočných priestorových podmienkach a vo výnimočných prípadoch až 20 žiakov).

– V skupine 5 až 15 žiakov v druhej časti I. stupňa základného štúdia.

 – V skupine 5 až 10 žiakov na II. stupni základného štúdia (pri dostatočných priestorových podmienkach a vo výnimočných prípadoch až 15 žiakov).

– V skupine 5 až 20 žiakov pri využívaní voliteľných vyučovacích predmetov – rozšírené vyučovanie.

● Využitie voliteľných vyučovacích predmetov v školskom vzdelávacom programe uskutočnia pedagogickí zamestnanci podľa svojej kvalifikácie, špecializácie a podľa záujmu žiakov.

● Zoradenie vyučovaných predmetov a ich časová dotácia je v kompetencii pedagogického zamestnanca, riadiac sa platnými učebnými plánmi tanečného odboru, pričom vyučovanie navštevujú žiaci v delených vyučovacích hodinách minimálne dva razy do týždňa. (PŠ 1, PŠ 2 minimálne jedenkrát do týždňa).

● V predmete kreatívny tanec v štúdiu v prvej časti I. stupňa základného štúdia je možné zamerať obsah tohto predmetu na prípravu na džezový tanec a pod. v prípade, že škola nedisponuje pedagogickým zamestnancom spôsobilým vyučovať tento predmet.

● Voliteľné vyučovacie predmety sa môžu zamerať na prehĺbenie vedomostí základných tanečných techník či poznania iných druhov tanca v rozsahu do 2 vyučovacích hodín týždenne.

● Voliteľné vyučovacie predmety umožňujú škole zamerať sa i na rozvoj iných tanečných techník ako napr. step, írske tance, spoločenský tanec, gymnastika, hip-hop, disco tanec, show dance a pod., t.j. tanečné techniky, ktoré sú už dnes vhodným doplnkom pohybovej spôsobilosti tanečníka. Zároveň tento predmet ponúka rozvoj i povinných tanečných techník, ako je moderný tanec, klasický tanec a ľudový tanec i formou rozšíreného vyučovania repertoáru daných techník prostredníctvom školského súboru.

  Cieľ: Umožniť žiakom rozšíriť si svoju spôsobilosť o techniky, o ktoré je eminentný záujem v posledných rokoch, a to bez ohrozenia zníženia kvality vyučovania techník povinných vyučovacích predmetov v ZUŠ.

● V tanečnom súbore, resp. v rozšírenom vyučovaní s využitím voliteľných vyučovacích predmetov, sa môžu žiaci I. a II. stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých zúčastniť aj spoločne v skupine 5 – 15 žiakov (vo výnimočných prípadoch a vhodných priestorových podmienkach až 20 žiakov).

· V 1. a 2. ročníku prvej časti I. stupňa základného štúdia je hlavným predmetom vyučovací predmet Tanečná príprava. Skupinou hlavných predmetov v 3. a 4. ročníku sú vyučovacie predmety Klasický tanec, Ľudový tanec a Kreatívny tanec.

· V druhej časti I. stupňa základného štúdia sú hlavnými predmetmi vyučovacie predmety Klasický tanec, Ľudový tanec a Kreatívny tanec.

· Skupinou hlavných predmetov na II. stupni základného štúdia a štúdia pre dospelých sú vyučovacie predmety Klasický tanec, Ľudový tanec a Moderný tanec.

 

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM

 –  deti predškolského veku,

 –  dĺžka štúdia: najviac 2 roky,

 –   prípravné štúdium má dva ročníky,

 –     do PŠ 1 zaraďujeme uchádzačov predškolského veku,

–     do PŠ 2 zaraďujeme uchádzačov, ktorí absolvovali PŠ 1 alebo uchádzačov – žiakov 1. ročníka ZŠ,

 • do PŠ1 možno zaradiť do skupiny spoločne žiakov tanečného odboru aj prípravného štúdia hudobného odboru,
 • vo výnimočných prípadoch pri mimoriadnom talente žiaka zaraďujeme do PŠ 2 žiaka, ktorý ešte nenastúpil do 1. ročníka ZŠ, ale absolvoval PŠ 1.

Učebný plán číslo

36

Stupeň štúdia

Prípravné štúdium - variant 1

Študijné zameranie

Hudobno-pohybová výchova

Vek

deti predškolského veku alebo 1. ročníka ZŠ

Dĺžka štúdia

1 rok

Počet hodín

2

Spolu

2

Stupeň štúdia

Prípravné štúdium - variant 2

Študijné zameranie

Tanečná príprava

Vek

od 6 rokov

Dĺžka štúdia

1. rok

Počet hodín

2

Spolu

2

 

Učebný plán číslo

37

Stupeň štúdia

Prvá časť I. stupňa základného štúdia

Študijné zameranie

Tanec

Vek

od 7 rokov

Dĺžka štúdia

4 roky

Stupeň vzdelávania

primárne umelecké vzdelávanie - 4 roky

Predmet:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

1.Tanečná príprava

2

2

 

 

2. Klasický tanec

 

 

1

1

3.Ľudový tanec

 

 

1

1

4. Kreatívny tanec

 

 

1

1

5. Tanečná prax

1

1

1

1,5

/* 6.Voliteľné vyuč. predmety

2

2

2

2

Spolu:

3-5

3-5

4-6

4,5- 6,5

 

/* voliteľné vyučovacie predmety môže učiteľ využiť na zdokonaľovanie základných techník, rozšírenie o nové tanečné techniky alebo v rámci repertoáru - tanečnej praxe - nácvik choreografií.

 

Učebný plán číslo

38

Stupeň štúdia

Druhá časť I. stupňa základného štúdia

Študijné zameranie

Tanec

Vek

Neurčuje sa

Dĺžka štúdia

4 roky

Stupeň vzdelávania

Nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie - 4 roky

Predmet:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

1. Klasický tanec

1

1

1

1

2. Ľudový tanec

1

1

1

1

3.Džezový tanec

1

1

1

1

/*4. Historický tanec

 

 

 

1

5. Tanečná prax

1,5

1,5

1,5

1,5

/**6.Voliteľné vyuč. predmety

2

2

2

2

Spolu:

4,5-6,5

4,5-6,5

4,5-6,5

5,5-7,5

/* v prípade, že škola nedisponuje pedagogickým zamestnancom spôsobilým vyučovať tento predmet, časovú dotáciu je možné prideliť niektorému z ostatných vyučovacích predmetov.

 /** - voliteľné vyučovacie predmety je možné zamerať na zdokonaľovanie základných techník, rozšírenie o nové tanečné techniky alebo v rámci repertoáru - tanečnej praxe - nácvik choreografií.

II. STUPEŇ – ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM

Variant A - určený absolventom I. stupňa TO ZUŠ alebo uchádzačom, ktorí na základe prijímacích skúšok splnili podmienky variantu A.

Variant B - určený ostatným záujemcom, ktorí na základe prijímacích skúšok splnili podmienky prijatia na štúdium

Učebný plán číslo

39

Stupeň štúdia

II. stupeň základného štúdia a štúdia pre dospelých – absolventi I. stupňa

Študijné zameranie

Tanec

Vek

Od 15 rokov a pre dospelých

Dĺžka štúdia

4 roky

Predmet:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

1. Klasický tanec

1

1

1

1

2. Ľudový tanec,  moderný, klasický, historický tanec, tance iných národov, kreatívny, džezový tanec (podľa zamerania)  

2,5

2,5

2,5

2,5

3. Tanečná prax

1,5

1,5

1,5

1,5

/**4.Voliteľné vyuč. predmety

2

2

2

2

Spolu:

5 - 7

5 - 7

5 - 7

5 - 7

 

 

Učebný plán číslo

40

Stupeň štúdia

II. stupeň základného štúdia a štúdia pre dospelých - záujmové

Študijné zameranie

Tanec

Vek

Od 15 rokov a pre dospelých

Dĺžka štúdia

4 roky

Predmet:

Ročník:

1.

2.

3.

4.

1. Klasický tanec

1

1

1

1

2. Ľudový tanec,  moderný, klasický, historický tanec, tance iných národov, kreatívny, džezový tanec (podľa zamerania) 

3

3

3

3

3. Tanečná prax

2

2

2

2

Spolu:

6

6

6

6

 

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Námestie M. Pajdušáka 2,
  053 11 Smižany

  Zriaďovateľ:
  Obec Smižany
 • +421 53 4297990

Fotogaléria